חינוך חברתי ובלתי פורמאלי
7.
פעילות חברתית וקהילתית
7.9
מועצות התלמידים והנוער
(נט)7.9‎-1

הקמת מועצת תלמידים ונוער
1.
שר החינוך התרבות והספורט, הרב יצחק לוי, פונה אל כל מנהלי בתי
הספר העל יסודיים ומבקשם להקים מועצות תלמידים, ולראשי
הרשויות הוא פונה בבקשה להקים מועצות נוער. חברי המועצות
ייבחרו כמובן בבחירות דמוקרטיות וייצגו את כלל התלמידים ובני
הנוער.
 
יום התלמידים והנוער ביישוב
2.
בט"ו בשבט, ביום ההולדת של כנסת ישראל, יקבלו עליהם בני הנוער
הנבחרים (חברי מועצות התלמידים והנוער) בכל בתי הספר ובכל
הרשויות המקומיות לקיים את יום התלמידים והנוער ולהתנסות הלכה
למעשה ב"חילופי שלטון" ובקבלת אחריות ליום אחד בכל המוסדות
והרשויות.
 


לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות ליחידה למועצות תלמידים ונוער,
טל' 02‎-5603172/77 (לפנות להדרה).
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/1(א), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998