עובדי הוראה
8.
הכשרת עובדי הוראה
8.2
החזרי שכר לימוד לעובדי הוראה בשנת הלימודים התשנ"ט
(נט)8.2‎-1

כללי
1.
עובדי הוראה בפועל (בכלל עובדי ההוראה כלולים מדריכים
מקצועיים מוסמכים ומורים למקצועות הטכנולוגיים הלומדים
לתואר טכנאי והנדסאי או לתארים הנזכרים להלן), הלומדים
לתואר אקדמי, לתעודת הוראה או לימודים אקדמיים במוסדות
להשכלה גבוהה בישראל (לרבות האוניברסיטה הפתוחה, מכללות
להכשרת עובדי הוראה במסלולים אקדמיים ומוסדות חינוך
אחרים שהוכרו על ידי המועצה להשכלה גבוהה או על ידי
מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה), יכולים לבקש השתתפות
בהוצאות שכר לימוד עד גובה שכר הלימוד הנדרש
באוניברסיטאות.
1.1
 
עובד הוראה שקיבל מענקי השתלמות ו/או החזרי שכר לימוד
במשך 3 שנים מלאות אינו זכאי לבקש השתתפות בהוצאות שכר
הלימוד (עו"ה זכאי לקבל במסגרת הסכמי השכר עד 12 שעות מענק
לימודים או 3 שנים שכר לימוד מלא).

גובה מענק שכר הלימוד בהתשנ"ט ייקבע על פי
מגבלות התקציב.
1.2
 
החזרי שכר לימוד יבוצעו לפי סדרי עדיפויות, ורק בגבולות
התקציב המאושר לסעיף זה.
1.3
 
סדר העדיפויות לאישור ההחזרים יהיה כדלהלן:
1.4
 
לימודים לתואר אקדמי ראשון לעובדי הוראה בכל רובדי
החינוך ו/או לימודים לתואר אקדמי שני לעובדי הוראה
בחטיבה העליונה ו/או לימודים אקדמיים לתואר שלישי
לעובדי הוראה במכללות ובסמינרים להכשרת עובדי
הוראה
1)
 
לימודים לתואר אקדמי שני לעובדי הוראה בחטיבת
הביניים
א.
2)
 
לימודים לתואר אקדמי שלישי לעובדי הוראה
בחטיבה העליונה
ב.

 
לימודים לתואר אקדמי שני או שלישי לעובדי הוראה
ברבדים שבהם לא נדרש תואר אקדמי שני או שלישי
3)
 
לימודים בקורסים לעובדי הוראה בהיקף של 6 ש"ש ומעלה
המתקיימים במרכזי ההשתלמות ליד המוסדות להשכלה
גבוהה והמוסדות להכשרת עובדי הוראה
4)
 
לימודים לתואר אקדמי שני או שלישי לעובד הוראה
שאושרו לו בעבר מענקים בהיקף מלא לרכישת תואר
אקדמי ראשון או שני.
5)
 
זכאות
2.
זכאים להגיש בקשה להחזר שכר לימוד עובדי ההוראה האלה:
 
עובדי הוראה קבועים במשרתם או עובדי הוראה שסיימו
חמש שנות עבודה לפחות,
שאינם בשנת שבתון מלא ושלא
קיבלו השנה מענק שעות, חברי הסתדרות המורים או ארגון
המורים העל יסודייםהעובדים בהיקף של חצי משרה לפחות
בהוראה במוסדות חינוך רשמיים או במוסדות חינוך מוכרים
שיש להם קשרי התחשבנות עם משרד החינוך התרבות והספורט,
עובדי הוראה הנדרשים לשלם מעל ל-25% משכר הלימוד
המרבי שנקבע על ידי האוניברסיטאות בארץ

2.1
 
עובדי הוראה בפועל הנמצאים בחצי שבתון (גובה המענק למורים
שבקשתם תאושר לא יעלה על 50% משכר הלימוד שחויבו בו)
2.2
 
עובדי הוראה הלומדים לפחות 6 שעות שבועיות
לתואר ראשון או לתעודת הוראה
א.
2.3
 
עובדי הוראה הלומדים לפחות 4 שעות שבועיות
לתואר שני או לתואר שלישי
ב.

 
עובדי הוראה הכותבים עבודת תיזה לתואר שני או לתואר
שלישי.
2.4
 
הנוהל להגשת בקשה
3.
טפסים מיוחדים יימצאו בלשכות של המפקחים המחוזיים של
ההשתלמות ובמשרדי ארגוני המורים, וכן במזכירויות בתי
הספר, החל מיום שלישי, י' באלול התשנ"ח (1.9.98)
3.1
 
עובדי הוראה המבקשים לקבל השתתפות בשכר לימוד ימלאו את
הטופס המתאים וישלחו אותו, בצירוף אישור על היקף
לימודיהם בשנה זאת, למפקח על ההשתלמות שבמחוזם.
3.2
 
כותבי תיזה יצרפו לבקשה אישור על היקף שכר הלימוד הנדרש
מהם.
3.3
 
עובדי הוראה במוסדות להכשרת עובדי הוראה יעבירו את
בקשותיהם למנהל הגף להכשרת עובדי הוראה בירושלים.
3.4
 
עובדי הוראה מהאגף לחינוך התיישבותי יעבירו את בקשותיהם
למפקח על ההשתלמות באגף לחינוך התיישבותי בקריה בתל אביב.
3.5
 
עובד הוראה המועסק בכמה מקומות או מחוזות רשאי להגיש רק
בקשה אחת, למחוז שהוא עובד בו את מרבית השעות.
3.6
 
המועד האחרון להגשת הבקשה הוא יום רביעי, ו' בכסלו התשנ"ט
(25.11.98).
3.7
 
הנוהל להגשת קבלות
4.
החזר שכר לימוד שאושר לעובד הוראה שהוא עובד מדינה
ישולם על ידי גזברות משרדנו במחוז חודש לאחר הגשת הקבלות
המקוריות.
4.1
 
החזר שכר לימוד שאושר לעובד הוראה שאינו עובד מדינה
ישולם על ידי הבעלות על מוסד החינוך שהוא מועסק בו חודש
לאחר הגשת הקבלות המקוריות.
4.2
 
אגרת החינוך, דמי ההרשמה, תשלומים לשירותים ותשלומי ריבית
פיגורים כל אלה לא ייכללו בהחזר שכר לימוד. ינוכה מס כחוק
(מס הכנסה וכד') מהחזר שכר הלימוד.
4.3
 
המועד האחרון להגשת הקבלות הוא יום רביעי, כ"ב בתמוז
התשנ"ט (16.6.99).
4.4
 
דיווח והתחשבנות עם הבעלות
5.
משרדנו יחזיר לבעלות על המוסדות המוכרים (שיש להם קשרי
התחשבנות עם המשרד) את סכומי ההחזרים שאושרו ושולמו למוריהם
לאחר שידווחו על הביצוע לגף להשתלמות עובדי הוראה ברחוב דבורה
הנביאה 2, ירושלים 91911
 
אישורים מיוחדים וחריגים
6.
לקידום נושאים מיוחדים תפעל ועדה משותפת לארגוני המורים
ולמשרדנו. ועדה זו תאשר שכר לימוד מעבר לקריטריונים
שנקבעו. עובדי הוראה המשתלמים בנושאים מיוחדים יפנו לגף
להשתלמות ברחוב דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911.
6.1
 
הוועדה תהיה בהרכב זה:
6.2
 
מנהל המחלקה לתנאי שירות (יו"ר)
א.
 
מנהל הגף להשתלמות עובדי הוראה
ב.
 
נציגי שני ארגוני המורים.
ג.
 
לפני הקצאת ההחזרים תתכנס הוועדה לדיון בבעיות שתועלינה על
ידי ארגוני המורים.
 


בשאלות אפשר לפנות אל המפקחים על ההשתלמויות במחוזות.הודעות


חוזר מנכ"ל נט/1(א), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998