עובדי הוראה
8.
תנאי שירות
8.5
תמריצים לעובדי הוראה וחינוך בהתשנ"ט
(נט)8.5‎-1

כללי
1.
בהתאם להחלטות ממשלה שהתקבלו במהלך השנים 1993 - 1998
תופעל מערכת התמריצים למורים בשנת הלימודים התשנ"ט
(החל מיום י' באלול התשנ"ח, 1.9.98)
על פי שלוש קטגוריות כדלקמן:
 
באזור עדיפות לאומית א' תינתנה הטבות מרביות לכל עובדי
ההוראה והחינוך, כמפורט בנספח א להלן (רשימת היישובים
כוללת גם יישובים ביש"ע).
1.1  
באזור עדיפות לאומית ב' שבוטל תינתנה הטבות מופחתות,
כמפורט בנספח ב להלן, לעובדי הוראה וחינוך שעברו להתגורר
ולעבוד ביישובים שבאזור זה לפני 1.12.95.
מי שעבר להתגורר ולעבוד באזור זה מיום 1.12.95 ואילך,
לא יהיה זכאי לקבל את התמריצים.
1.2  
ביישובים שנכללו בעבר בין ערי ואזורי הפיתוח ואינם נכללים
עוד באזור עדיפות לאומית (ראה את רשימת היישובים בנספח ג
להלן) יינתנו תמריצים רק לעובדי הוראה וחינוך שהיו זכאים
לתמריצים בהתשנ"ג (בכלל זה עובדי הוראה ששהו בשנת
הלימודים התשנ"ג בשנת שבתון). עובדי הוראה וחינוך אלו
ימשיכו לקבל את אותם התמריצים שקיבלו בהתשנ"ג כל
עוד הם מתגוררים ועובדים דרך קבע באותו יישוב.
לעומת זאת, מורים שעברו לגור ולעבוד ביישובים אלה מהתשנ"ד
ואילך, לא ניתן יהיה לאשרם לתמריצים.
1.3  
לוח זמנים להגשת בקשות
2.
מידע מפורט זה על מערכת התמריצים המוענקים לעובדי הוראה וחינוך
באזור עדיפות לאומית מבטל את כל ההודעות הקודמות בנושא זה.
עובדי הוראה וחינוך הזכאים לתמריצים בשנת הלימודים התשנ"ט יגישו
עם תחילת שנת הלימודים בקשות לקבל תמריצים מכל סוג ללשכות
המחוזיות. הגף לדיור ולתמריצים לא יטפל בבקשות שתוגשנה אחרי ב'
בתמוז התשנ"ט (16 ביוני 1999).
מורים שהגישו בקשות בעבר, וקודמו בשכרם בוותק, מתבקשים לא
למלא שנית את טופסי הבקשות, כל עוד לא חל שינוי במקום עבודתם או
במקום מגוריהם.
 
הזכאים לתמריצים
3.
עובדי הוראה וחינוך המדורגים בדירוג עובדי הוראה (מפקחים, מנהלי
בתי ספר, מורים, גננות, מדריכים, עובדי מתנ"סים, עובדי חינוך
ברשויות ובבעלויות) ופסיכולוגים חינוכיים המדורגים בדירוג
האקדמי - כל אלה זכאים לתמריצי בתנאים האלה:
 
אם הם מוסמכים, בעלי תעודת הוראה או בעלי תואר אקדמי
(מורה "מוסמך" הוא מי שיש בידו תעודת הוראה בחינוך היסודי
או רשיון הוראה קבוע בחינוך העל יסודי)
(א)
 
אם הם גרים ביישוב הנמצא באזורי עדיפות לאומית א' ועובדים
בו.
(ב)
 
הערות
 
מורה הגר ביישוב באזור עדיפות לאומית א' ועובד ביישוב אחר
באזור עדיפות לאומית א', וכן מורה המשנה את מקום עבודתו
או את מקום מגוריו בין יישוב ליישוב באזור עדיפות לאומית א',
זכאותו לתמריצים או להמשך קבלת תמריצים תיקבע על ידי מנהל
הגף לדיור ולתמריצים.
(א)
 
מורה המשנה את מקום עבודתו ו/או את מקום מגוריו בין
היישובים שאינם נכללים עוד באזורי עדיפות לאומית (לפי
נספחים ב ו ג), זכאותו להמשך קבלת תמריצים תבוטל.
(ב)
 
קבלת התמריצים מוגבלת לתקופת העבודה והמגורים באחד
היישובים שברשימה. עזב עובד ההוראה את היישוב ו/או הפסיק
לעבוד - יבוטלו התמריצים באורח אוטומטי.
(ג)
 
מורה העובד במשרה חלקית זכאי לתמריצים במידה יחסית להיקף
משרתו, בתנאי שיעבוד במחצית המשרה לפחות במהלך כל שנת
הלימודים.
(ד)
 
התמריצים אינם חלק מן השכר לצורך פנסיה ופיצויי פיטורין.
(ה)
 
הענקת התמריצים אינה נובעת מהסכמים קיבוציים החלים בדירוג
עובדי הוראה אלא היא פרי החלטת ממשלה.
(ו)
 
הודעה על ביטול תמריצים למורה תינתן רק באישור הגף
לתמריצים.
(ז)
 
מהתמריצים ינוכו מסים כחוק.
(ח)
 
פירוט התמריצים
4.
קידום ותק (תמריץ שווה קידום בשווי כספי של שנות ותק)
4.1  
הוותק המוכר לצורך תשלום השכר יקודם -
 
- ביישובים שבאזור עדיפות לאומית א': ב 4 שנים;
 
- ביישובים שבאזור עדיפות לאומית ב' שבוטל: ב 3 שנים.
 
קידום הוותק יחול לגבי עובדי ההוראה והחינוך הזכאים, בכל
שלבי הוותק המקצועי. הוותק המוכר של עובדי הוראה וחינוך
בשנות הוותק 36‎-33 יקודם בשיעור השווה להפרש בין השכר
המשולב של שנת הוותק ה 35 לשכר בשנת הוותק ה 36, כפול
מספר שנות הקידום, לפי סוג היישוב. קידום הוותק יינתן עד
להיקף של משרה מלאה, והוא מוגבל לתקופת העבודה והמגורים
באחד היישובים שברשימה.עזב עובד ההוראה את היישוב, יבוטל
קידום הוותק באורח אוטומטי, והעובד יוחזר לוותקו הריאלי
בעבודה. בקשה לקידום הוותק יש להפנות ללשכה המחוזית של
משרד החינוך התרבות והספורט, על גבי טופס שניתן לקבל בלשכה
המחוזית ובמחלקות החינוך באזורי עדיפות לאומית. עובדי
הוראה וחינוך שאינו מועסק במישרין על ידי משרד החינוך
התרבות והספורט יגיש בקשה ללשכה המחוזית, ואישור הבקשה
יישלח למעסיק לביצוע, והעתקו יישלח למורה ולגזברות. תחולת
האישור לקידום הוותק: ראשית שנת הלימודים שבה הוגשה
הבקשה. קבוצות שאינן מדורגות לפי ותק, אלא לפי דרגות, כמו
פסיכולוגים חינוכיים המדורגים לפי הדירוג האקדמי, יש לקדמן
לפי אותו עיקרון, בהתאם לאישור הגף לדיור ולתמריצים:
 
- ביישובים שבאזור עדיפות לאומית א': שווי כספי של 2 דרגות
 
- ביישובים שבאזור עדיפות לאומית ב' שבוטל: שווי כספי של
1.5 דרגות.
 
ההתחשבנות עם הרשויות תיעשה על פי אותם הנהלים הקיימים
לגבי עובדי הוראה וחינוך המועסקים במישרין על ידי הרשויות.
 
לימודים אקדמיים לקראת תארים בישראל
4.2  
הגף לדיור ולתמריצים משתתף בשיעור של 75% בהוצאות שכר
הלימוד במוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה - של
כל עובד הוראה וחינוך הזכאי לתמריצים לאחר שהגף לדיור
ולתמריצים מאשר את תכנית הלימודים, ובתנאי שהוא לומד
מערכת שעות של 6 שעות שבועיות לפחות. חוגי הלימוד שיאושרו
חייבים להיות בתחום המקצועות הנלמדים בבית הספר או
בנושאי חינוך כללים,לקראת תואר. קבלת ההשתתפות מותנית
במגורים ובעבודה בהוראה באזור עדיפות לאומית א'. בקשה
להשתתפות יש להגיש ללשכה המחוזית של משרד החינוך התרבות
והספורט, על גבי טופס שניתן לקבל בלשכה. עובד הוראה וחינוך
שאינו מועסק במישרין על ידי משרד החינוך התרבות והספורט
יגיש את הבקשה ללשכה המחוזית. אישור הבקשה יישלח למעסיק
לביצוע, והעתק האישור יישלח למורה ולגזברות. ההשתתפות
תינתן מראשית שנת הלימודים שהוגשה בה הבקשה.
 
הערות
 
מורים תושבי אזור עדיפות לאומית א' המקבלים מענקי
שעות מטעם הגף להשתלמות זכאים אפוא לקבל גם החזר
שכר לימוד מטעם הגף לדיור ולתמריצים, בהתאם להוראות
הנזכרות לעיל.
(א)
 
למורים הלומדים בארץ בשלוחות של אוניברסיטאות
מחו"ל המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה תהיה
תקרת ההשתתפות בשכר לימוד בגובה של 75%
משכר הלימוד הנהוג באוניברסיטאות בארץ, לשנת לימודים
אחת.
(ב)
 
מורים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה זכאים להחזר
שכר לימוד בתנאי שילמדו שני קורסים אקדמיים לתואר
במהלך שנת הלימודים.
(ג)
 
ההשתתפות בשכר לימוד אינה חלה על לימודים בחו"ל.
(ד)
 
ההשתתפות אינה חלה על אגרות לימודים, על דמי בחינות
ועל פיגורים.
(ה)
 
השתתפות בשכר דירה
4.3  
סכום ההשתתפות של הגף לדיור ולתמריצים בשכר דירה באזורי
עדיפות לאומית בשנת הלימודים התשנ"ט יעמוד על 80% מגובה
שכר הדירה בדירות עמידר ועמיגור וכן בדירות השייכות
לרשויות מקומיות ועוד. התחשיב להשתתפות הגף יהיה על פי
ההוצאה השנתית הכוללת בגין שכר דירה ל 12 חודשים, והיא
תבוצע ב 12 תשלומים חודשיים שווים. הדירות השכורות בשוק
החופשי אינן כלולות בהסדר זה, והשתתפות הגף תתבסס אפוא על
מחירי שכר דירה של עמידר ביישוב, להוציא יישובים שקיימת
בהם מצוקת דיור ושכר הדירה הוא מן הגבוהים בארץ, כמו
אילת, ערד, טבריה ועוד. במקומות אלה ייקבע שיעור ההשתתפות
על ידי ועדה בראשות מנהל הגף לדיור ולתמריצים ובהשתתפות
נציג המחוז - הממונה על נושא התמריצים במחוז - ונציג הרשות -
מנהל מחלקת החינוך. בקשה להשתתפות יש להגיש ללשכה
המחוזית של משרד החינוך התרבות והספורט, על גבי טופס
שניתן לקבל בלשכה. עובד הוראה וחינוך שאינו מועסק במישרין
על ידי משרד החינוך התרבות והספורט יגיש את הבקשה ללשכה
המחוזית. אישור הבקשה יישלח למעסיק לביצוע, והעתק האישור
יישלח למורה ולגזברות.
 
הערות
 
להשתתפות בשכר דירה זכאי עובד הוראה וחינוך מוסמך,
הגר ועובד באותו יישוב, בתנאי שהוא אינו בעל דירה
אחרת - על שמו או על שם אשתו - באותו יישוב או ביישוב
אחר שבאזור עדיפות לאומית.
(א)
 
מורים המקבלים השתתפות בשכר דירה מגורם אחר אינם
זכאים להשתתפות נוספת מטעם המשרד.
(ב)
 
ההשתתפות לא תינתן לעובדי הוראה השוכרים דירה
מקרוב משפחה מדרגה ראשונה (אב/אם, בן/בת, אח/אחות,
חתן/כלה, סב/ סבתא, בן/בת הזוג של עובד ההוראה).
(ג)
 
השתתפות בשכר דירה תינתן למורים השוכרים דירה
לתקופה של 6 חודשים לפחות במהלך שנת הלימודים.
(ד)
 
החל משנת הלימודים התשנ"ח ואילך מורה המוכר את
דירתו בתוך אזור עדיפות לאומית אינו מקבל כל סיוע
בשכר דירה.
(ה)
 
בקשה להשתתפות בשכר דירה יש להגיש בכל שנת לימודים,
בצירוף חוזה שכירות מקורי מסודר כחוק.
(ו)
 
הצטרפות לקרנות ההשתלמות של עובדי הוראה וחינוך
4.4  
הגף לדיור ולתמריצים יישא בהפרשות לקרן - של העובד
ושל המעסיק גם יחד - לגבי עובד הוראה וחינוך הזכאי
לתמריצים, הגר ועובד באחד היישובים שבאזור עדיפות
לאומית ואשר יצטרף לאחת משלוש קרנות ההשתלמות
לעובדי הוראה, בהתאם לתקנוני הקרנות.
(א)
 
באזור עדיפות לאומית חלק המעסיק פטור מתשלום מס
הכנסה. חלק העובד המשולם על ידי המעסיק חייב ב"זקיפת
הטבה" לצורך מס הכנסה.
(ב)
 
כדי ליהנות מן ההסדר על עובד ההוראה להגיש בקשה
אישית להצטרפות, מאושרת על ידי הגף לדיור ולתמריצים
למורים.
(ג)
 
תשלום חלקו של העובד בקרן ההשתלמות על ידי הגף לדיור
ולתמריצים יהיה מוגבל לתקופת עבודתו ומגוריו באחד
היישובים שברשימה. עזב העובד את מקום מגוריו או את
מקום עבודתו ביישוב לפני תום 5 שנים מתחילת החיסכון
הראשון מכל סיבה שהיא, יפסיק הגף לדיור ולתמריצים
לגביו את ההסדר האמור, ויגבה מן הקרן את כל התשלומים
ששולמו על ידו בגין חברותו של העובד בקרן ההשתלמות.

ההצטרפות לקרן תאושר מראשית שנת הלימודים התשנ"ט,
ובלבד שתוגש לפני י"ב בטבת התשנ"ט (31 בדצמבר 1998).
מורים שיגישו בקשות בין התאריכים י"ג בטבת - ב' בתמוז
התשנ"ט (1.1.99 - 16.6.99) יצורפו לקרן מיום
י"ג בטבת התשנ"ט (1.1.99).

עובדי חינוך המועסקים במערכות החינוך הבלתי
פורמאליות, תושבי אזור עדיפות לאומית, שאושרו על ידי
הגף, זכאים להצטרף לקרנות ההשתלמות המקוצרות
"מקור" ו"מישור" במסגרת התמריצים, והמעסיק יישא
בהפרשות לקרן של העובד והמעסיק גם יחד. הגף לדיור
ולתמריצים יחזיר למעביד את חלקו של העובד בקרן.

פסיכולוגים חינוכיים, תושבי אזור עדיפות לאומית,
שאושרו על ידי הגף לדיור ולתמריצים, זכאים להצטרף
לקרן ההשתלמות לאקדמאים במסגרת התמריצים, והמעסיק
יישא בהפרשות לקרן של העובד והמעסיק גם יחד. הגף
לדיור ולתמריצים יחזיר למעבידים את חלקו של העובד
בקרן.
(ד)
 
הוצאות נסיעה של מורים משתלמים בשנת שבתון
4.5  
הגף לדיור ולתמריצים יישא בהוצאות הנסיעה למקום ההשתלמות
ובחזרה של עובד הוראה הגר באחד היישובים שבאזור עדיפות
לאומית. החזר הוצאות הנסיעה יהיה לפי התעריפים של התחבורה
הציבורית, ויבוצע על ידי קרנות ההשתלמות. עובד הנוסע
להשתלמות ברכבו הפרטי יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה לפי
מספר הימים שבהם הוא נוסע להשתלמות ולפי תעריפי התחבורה
הציבורית באותם קווי נסיעה בינעירוניים בלבד. בקשה לקבלת
ההחזר יש להגיש ישירות לקרן ההשתלמות המתאימה, על גבי
טופס שניתן לקבל בקרן. הזכאים להחזר הוצאות נסיעה עובדי
הוראה המדורגים בדירוג עובדי הוראה (מפקחים, מנהלי בתי
ספר, מורים, גננות ומדריכים) זכאים להחזר הוצאות נסיעה
בתנאים אלה:
 
אם הם אושרו לצאת לשנת שבתון במסגרת התמריצים על
ידי הגף לדיור ולתמריצים למורים;
(א)
 
אם הם ממשיכים לגור באזורי עדיפות לאומית א';
(ב)
 
אם שיעור משרתם הממוצע במסגרת מענק ההשתלמות הוא
לפחות 50%.
(ג)
 
הערות
 
החזר הוצאות הנסיעה יאושר רק עד לאוניברסיטה
הקרובה.
(א)
 
החזר הוצאות הנסיעה יהיה לפי תחשיב של 6 שעות
שבועיות של לימודים באותו יום ולא יותר מפעמיים
בשבוע.
(ב)
 
החזר הוצאות הנסיעה יבוצע במידה יחסית להיקף המשרה
ולשעות ההשתלמות ולאחר אישור הגף לתמריצים.
(ג)
 
דו"חות נסיעה שיגיעו לקרנות ההשתלמות לאחר ב' באב
התשנ"ט (15.7.99) לא יכובדו.
(ד)
 
נספחים
5.
נספח א
אזורי עדיפות לאומית א'
לעניין ההטבות הניתנות לעובדי הוראה וחינוך
(פירוט היישובים הוא לפי א' ב')
אזור עדיפות לאומית א'
249. נעמי
125. יזרעאל
1. אביבים
250. נצר חזני
126. יחיעם
2. אביטל
251. נצרים
127. יטבתה
3. אבירים
252. נצרת עלית
128. ייטב
4. אבן מנחם
253. נתיב הגדוד
129. יכיני
5. אבני איתן
254. נתיב העשרה
130. יסוד המעלה
6. אבנת
255. נתיבות
131. יעל
7. אבשלום
256. סאסא
132. יערה
8. אדירים
257. סופה
133. יפית
9. אדמית
258. סמר
134. יפתח
10. אודם
259. סעד
135. יראון
11. אוהד
260. סער
136 . ירדנה
12. אומן
261. ספיר
137. ירוחם
13. אופקים
262. ספסופה
138. ישע
14. אור הגנוז
263. ע'ג'ר
139. יתד
15. אור הנר
264. עבדון
140. כברי
16. אורטל
265. עברון
141. כיסופים
17. אורים
266. עזוז
142. כמהין
18. איבים
267. עידן
143. כנף
19. איילת השחר
268. עין אל אסד
144. כפר בלום
20. אילון
269. עין גב
145. כפר גלעדי
21. אילות
270. עין גדי
146. כפר דרום
22. אילת
271. עין הבשור
147. כפר הנשיא
23. אל רום
272. עין הנצי"ב
148. כפר ורדים
24. אלוני הבשן
273. עין השלושה
149. כפר חרוב
25. אלי סיני
274. עין זיוון
150. כפר מימון
26. אלי על
275. עין חצבה
151. כפר סאלד
27. אליפז
276. עין יהב
152. כפר עזה
28. אליפלט
277. עין יעקב
153. כפר ראש הנקרה
29. אלמוג
278. עין קניא
154. כפר רוזנוולד זרעית
30. אלקוש
279. עין תמר
155. כפר רופין
31. אמירים
280. עיר אובות
156. כפר שמאי
32. אניעם
281. עכו
157. כרי דשא
33. אפיק
282. עלומים
158. כרם בן זמרה
34. ארגמן
283. עלמה
159. כרם שלום
35. ארז
284. עמוקה
160. כרמיאל
36. אשבול
285. עמיעוז
161. להבות הבשן
37. אשדות יעקב
(איחוד)
286. עמיר
162. לוטן
38. אשדות יעקב
(מאוחד)
287. עראמשה
163. לימן
39. אשל הנשיא
288. ערד
164. מאחז נמרוד
40. אשלים
289. פארן
165. מבוא החמה
41. באר אורה
290. פאת שדה
166. מבועים
42. בארי
291. פדויים
167. מבטחים
43. בדולח
292. פטיש
168. מג'דל שמס
44. בטחה
293. פסוטה
169. מגאר
45. ביכורה
294. פעמי תש"ז
170. מגן
46. ביריה
295. פצאל
171. מגן שאול
47. בית ג'ן
296. פקיעין (בקיעה)
172. מדרשת בן גוריון
48. בית הגדי
297. פקיעין חדשה
173. מורג
49. בית הלל
298. פרזון
174. מחולה
50. בית הערבה
299. פריגן
175. מחנה בלדד
51. בית יוסף
300. צאלים
176. מחנה יתיר
52. בית קמה
301. צבעון
177. מחניים
53. בית שאן
302. צוחר
178. מטולה
54. בן עמי
303. צופר
179. מיטב
55. בני יהודה
304. צוריאל
180. מיצר
56. בני עצמון
305. צפת
181. מירב
57. בצת
306. קדמת צבי
182. מירון
58. בקעות
307. קטורה
183. מכורה
59. בקעתה
308. קטיף
184. מלאה
60. בר יוחאי
309. קלחים
185. מלילות
61. ברור חיל
310. קליה
186. מלכיה
62. ברוש
311. קלע
187. מלכישוע
63. ברעם
312. קצרין
188. מנות
64. ברק
313. קרית שמונה
189. מנרה
65. ג'ש (גוש חלב)
314. קשת
190. מסדה
66. גבולות
315. ראש פינה
191. מסילות
67. גבים
316. רביבים
192. מסלול
68. גבעולים
317. רוויה
193. מסעדה
69. גבעת יואב
319. רועי
194. מעגלים
70. גדות
320. רחוב
195. מעגן
71. גדיד
321. ריחאניה
196. מעוז חיים
72. גדיש
322. רם און
197. מעונה
73. גדעונה
323. רמות
198. מעין ברוך
74. גונן
324. רמות נפתלי
199. מעלה אפרים
75. גורן
325. רמת מגשימים
200. מעלה גלבוע
76. גורנות הגליל
326. רנן
201. מעלה גמלא
77. גילת
327. רעים
202. מעלות תרשיחא
78. גיתית
328. רפיח ים
203. מעליא
79. גלגל
329. רשפים
204. מפלסים
80. גן אור
330. רתמים
205. מצובה
81. גני טל
331. שאר ישוב
206. מצפה רמון
82. געתון
332. שבי ציון
207. מצפה שלם
83. גרופית
333. שדה אליהו
208. מרגליות
84. גשור
334. שדה אליעזר
209. מרום גולן
85. גשר
335. שדה בוקר
210. משאבי שדה
86. גשר הזיו
336. שדה נחמיה
211. משגב עם
87. דבורה
336. שדה נחמיה
212. משואה
88. דוב"ב
337. שדה ניצן
213. משמר הירדן
89. דוגית
338. שדה צבי
214. משמר הנגב
90. דורות
339. שדי אברהם
215. מתת