תכניות לימודים
9.
תכניות לימודים ייחודיות
9.11
הנוהל להגשת בקשות לתכניות לימודים ייחודיות
(נט)9.11‎-1

בתי ספר המתכוונים להגיש תכניות ייחודיות בשנת התשנ"ט (לשם קבלת
אישור להוראתן מהתש"ס) יכולים לעשות זאת כבר מראשית השנה.
התכניות תטופלנה על פי סדר הגעתן. המועד האחרון להגשת תכנית הוא
ט"ו בשבט התשנ"ט (1.2.99).
 
 
מוצע גם להקדים את מועד העברתם למדור של שאלוני בחינה על תכניות
שאושרו בשנים קודמות ואשר תלמידים אמורים להיבחן עליהם
בהתשנ"ט. גם השאלונים יטופלו על פי סדר הגעתם. המועד האחרון
לקבלת שאלון בחינה להתשנ"ט הוא י"ב בכסלו התשנ"ט (1.12.98).
 
 
המדור לתכניות לימודים ייחודיות והמדריכים שיעמדו לרשותו בשנת
התשנ"ט ייענו ברצון לבקשות לסיוע ולהדרכה הן בבניית תכניות והן
בבניית שאלונים.
 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' רינה גלהר,
מנהלת המדור לתכניות לימודים ייחודיות, טל' 02‎-5601146.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/1(א), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998