תכניות לימודים
9.
חינוך גופני
9.3
מסגרות התחרות הספורטיבית, כללי ההתנהגות
ותאריכי האירועים הארציים והבינלאומיים - התשנ"ט
(נט)9.3‎-1

עדכון תאריכים קובע להשתתפות תלמידים בתחרויות ספורט
בתי הספר בהתשנ"ט

1.
בהמשך לסעיף 47 בחוזר נח/1, בשנת הלימודים התשנ"ט יהיו רשאים
ליטול חלק בתחרויות תלמידים אשר תאריך הלידה הקובע לגביהם הוא:
 
- לכיתות ז' ח': 1.1.85
 
- לכיתות ט': 1.1.84
 
- לכיתות י' י"ב (במשחקי כדור סל, יד, עף, רגל): 1.1.81
 
- לכיתות י' י"א בענפי הספורט האישיים (אתלטיקה קלה, מירוצי שדה,
ריצת ניווט, טניס שולחן, שחייה, התעמלות): 1.1.82
 
- לכיתות י"ב, לתחרויות המיועדות לכיתות אלה בלבד: 1.1.81.
 
מסגרות התחרות הספורטיבית
2.
כללי
2.1
 
מפעלי הספורט יאורגנו ויטופלו על ידי התאחדות הספורט
של בתי הספר. מסגרות התחרויות המחוזיות תתבצענה
בשתי מתכונות: האחת לכל בתי הספר, לפי מסגרות התחרות
כפי שהיו נהוגות עד כה, והשנייה - לבתי ספר שהקימו
מועדון ספורט בית ספרי בכיתות ז' ח' ו ט' בענפי הספורט
האלה: כדורעף, גלשני מפרש ואתלטיקה קלה לתלמידים
ולתלמידות; כדוריד וכדורסל לתלמידות בלבד.
א)
 
חובה על כל נבחרות בתי הספר להופיע לתחרויות
בתלבושת ספורט מלאה אחידה ומסודרת, בצבע ובדגם
אחיד, מסומנת בהתאם לחוקה שבענף הספורט המסוים.
העדר תלבושת אחידה וזהה לחלוטין יביא לפסילת הנבחרת
ולמניעת השתתפותה בתחרות.
ב)
 
בשלב הארצי חובה על כל נבחרות בתי הספר להופיע עם
שתי מערכות לבוש, כמפורט לעיל (אחת בהירה ואחת כהה).
הופעה עם סמלי אגודות על גבי תלבושות ספורט ועל בגדי
האימון של התלמידים אסורה בהחלט.
ג)
 
מנהלי בתי הספר יקפידו למלא טופס "כרטיס קבוצתי
למשתתפים" (ח"ת 12995), שבו יש, בין השאר, התייחסות
לבריאות התלמידים ולביטוח נגד תאונות אישיות (ניתן
לקבל טפסים אלה אצל המפקח על החינוך הגופני והספורט
במחוז). כמו כן מתבקשים המנהלים להקפיד שכל
התלמידים הנמנים על נבחרת בית הספר אכן עומדים בכללי
ההתנהגות החינוכית המתפרסמים בחוזר זה. למשתתפים
במסגרות התחרויות של מועדוני הספורט הבית ספריים
ובמסגרות של תחרויות ליגת העל בכדורסל ובכדורעף
יונפקו כרטיסי משתתף נוסף לכרטיס הרישום הקבוצתי.
ד)
 
מנהלי בתי הספר יוודאו כי מורי החינוך הגופני מודעים
לתקנונים וללוח הזמנים של האירועים דלהלן. מרכזי
המקצוע אחראים לבדוק ולוודא לגבי כל אירוע, שבועיים
לפני המועד המתוכנן, אפשרות שינויים בתקנות ו/או בלוח
הזמנים.
ה)
 
שיתוף נבחרות בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל יסודיים
בתחרויות הספורט

2.2
 
הנהלת בית הספר תקבע את מספר הנבחרות הרשאיות להשתתף
בתחרויות, בהתאם לאפשרויות דלהלן:
 
מספר הנבחרות יהיה כמספר החטיבות המצויות בבית
הספר, כלומר בית ספר שיש בו חטיבה עליונה אחת ו 3
חטיבות ביניים יוכל להיות מיוצג על ידי 4 נבחרות נפרדות
(אחת לכל חטיבה).
א)
 
או:
 
תהיה נבחרת אחת לכל חטיבת גיל, כלומר בבית ספר כדוגמת
זה שלעיל תהיה נבחרת אחת לחטיבה העליונה ונבחרת אחת
לשלוש חטיבות הביניים.
ב)
 
להלן הכללים לרישום הנבחרות לתחרות:
 
כל נבחרת של חטיבה תירשם בנפרד (אם יש יותר
מנבחרת אחת) על גבי טופס "כרטיס קבוצתי
למשתתפים" (טופס ח"ת 12995).
1)
 
על טופס ההרשמה יצוין שם המוסד, ויודגש כינוי
או סימול החטיבה באותו מוסד.
2)
 
במקרה של בחירה באפשרות א' אסור יהיה להעביר
תלמיד מחטיבה אחת לחטיבה אחרת באותה שנת
לימודים.
3)
 
הרישום הוא קבוע וסופי לאותה שנת לימודים
כולה, בכל ענפי הספורט.
4)
 
השתתפות הנבחרות היא בהתאם לקבוצות הגיל
שתפורסמנה על ידי רשות הספורט והחינוך
הגופני/התאחדות הספורט לבתי ספר.
5)
 
כיתת ספורט רשאית לרשום קבוצה נוספת מתלמידי
כיתה ז', שתתחרה בתחרויות אזוריות או מחוזיות
בלבד, ללא אפשרות להעפיל לגמר הארצי. בשלב זה
הקבוצה הרשמית תהיה זו המורכבת מתלמידי
כיתות ז' ח' בלבד, כמו בעבר.
6)
 
בית ספר המשתתף במסגרת תחרויות ליגת על,
בכדורסל או בכדורעף, יוכל לשתף, במסגרת מחוזית
בלבד, נבחרת של כיתת י' לתלמידים אשר אינם נמנים
על סגל שחקני ליגת העל (ללא אפשרות להעפיל
לאליפות הארצית). בנבחרת זו ניתן לכלול עד 2
תלמידים מכיתות י"א, אשר אינם נמנים על סגל
השחקנים של קבוצת ליגת העל, כל זאת באישור
המפקח על החינוך הגופני והספורט במחוז.
7)
 
תלבושת
ג)
 
כל נבחרת בית ספר תהיה שונה בצבע חולצתה ובסימולה
(אם יש בתחרות יותר מנבחרת אחת מאותו מוסד).
 
אירועים ארציים ובינלאומיים
3.
מנהלי בתי הספר מתבקשים לשריין את מועדי האליפויות בהתאם
ללוח האירועים שבטבלה בהמשך. לאליפויות הארציות, שבהן
ההרשמה פתוחה, תהיה ההרשמה לתחרויות במחלקה למפעלי
ספורט בהתאחדות הספורט לבתי הספר.
3.1
 
בתי הספר שיזכו באליפויות דלהלןיהיו מועמדים לייצג את
המדינה בתחרויות הבינלאומיות של בתי הספר. הוצאת המשלחות
תיבדק עניינית לכל אירוע, גיל ומין בנפרד.ההחלטה הסופית
לשיתופן תיפול בהנהלת רשות הספורט והחינוך הגופני, ואין
הכתוב בחוזר זה מחייב את רשות הספורט לשלוח את כל בתי
הספר המנצחים לאליפויות הבינלאומיות.
3.2
 
אלה האליפויות:
 
- גימנסיאדה (סין): כ"ב כ"ט בתשרי התשנ"ט (12 19 באוקטובר
1998)
 
- כדורסל (ישראל): י"ט כ"ו באייר התשנ"ט (5 12 במאי 1999)
 
- התעמלות (לטביה): מאי 1999
 
- שחייה (צרפת): מאי יוני 1999
 
- כדורגל (איטליה): יוני יולי 1999
 
- אתלטיקה קלה (גרמניה): יוני יולי 1999.
 
באליפויות הכדורגל והכדורסל רשאים להשתתף אך ורק
תלמידים שנולדו אחרי התאריך 1.1.81. באליפויות גימנסיאדה,
התעמלות, שחייה ואתלטיקה קלה רשאים להשתתף אך ורק
תלמידים שנולדו אחרי התאריך 1.1.82.
 
הערות
 
כדי לחסוך בהוצאות נסיעה ולמנוע איבוד ימי לימוד מאורגנות
האליפויות הארציות בכדוריד, בכדורעף, בכדורסל, בכדורגל,
בקטרגל ובטניס שולחן לבתי הספר העל יסודיים בשנת הלימודים
התשנ"ט בימים מרוכזים (2 משחקים ביום לנבחרת בית הספר).
מנהלי בתי הספר מתבקשים להנחות את האחראים לנבחרות להכין
את התלמידים בהתאם, ובמיוחד בנושא הכושר הגופני.
 
להלן מועדי האליפויות:
 
משחקי כדור
 
הערות
מועד הגמר
שלבי הגמר
מועד הדיווח
הענף
בינלאומי
באיטליה
יוני/יולי 99
ת"ל קובע:
1.1.81
יום רביעי,
י"ב באייר
התשנ"ט
(28.4.99)
ימים
שני-שלישי,
כ'-כ"א באדר
התשנ"ט
(8‎-9.3.99)
יום שישי
כ"ו בשבט
התשנ"ט
(12.2.99)
כדורגל י' י"ב
תלמידים

בינלאומי
באיטליה
יוני/יולי 99
ת"ל קובע:
1.1.81
יום רביעי,
י"ב באייר
התשנ"ט
(28.4.99)
ימים
שני-שלישי,
כ'-כ"א באדר
התשנ"ט
(8‎-9.3.99)
ההרשמה
נסתיימה
ליגת כדורגל
י'-י"ב
תלמידות


יום שני,
ב' בסיוון
התשנ"ט
(17.5.99)
ימים
שני-שלישי,
כ"ז-כ"ח באדר
התשנ"ט
(15‎-16.3.99)
יום שישי,
ג' באדר
התשנ"ט
(19.2.99)
קט רגל י'-י"ב
תלמידים/ות

יום שני,
ט"ז בסיוון
התשנ"ט
(31.5.99)
ימים
ראשון-שני,
ט"ז-י"ז באייר
התשנ"ט
(2‎-3.5.99)
יום שישי,
ב' בניסן
התשנ"ט
(19.3.99)
קט רגל ט'
תלמידים/ות

יום שני,
ט"ז בסיוון
התשנ"ט
(31.5.99)
ימים
שני-שלישי,
י'-י"א באייר
התשנ"ט
(26‎-27.4.99)
ההרשמה
נסתיימה
ליגת כדורגל
ז'-ח'

תלמידות
המשך
המשחקים:
בליגת על
השתלבות
בשלב רבע גמר
ליגת-על
י"ז-י"ח
וכ"ד-כ"ה
בשבט התשנ"ט
(3‎-4.2.99 ו
10‎-11.2.99)
ימים
רביעי-חמישי,
ג'-ד' בשבט
התשנ"ט
(20‎-21.1.99)
יום שישי,
י"ג בטבת
התשנ"ט
(1.1.99)
כדורסל
י'-י"ב

תלמידים/ות
בינלאומי
בירושלים
י"ט כ"ו באייר
התשנ"ט
(5‎-12.5.99)
ת"ל קובע
1.1.81
יום רביעי,
כ"ט באדר
התשנ"ט
(17.3.99)
שלב חצי הגמר:
א'-ב' ו ח'-ט'
באדר התשנ"ט
(17‎-18.2.99 ו
24.25.2.99)
שלב רבע הגמר:
י"ז-י"ח
וכ"ד-כ"ה
בשבט התשנ"ט
(3‎-4.2.99 ו
10‎-11.2.99)
כדורסל
"ליגת על"
תלמידים/ות

יום חמישי,
י"ב בסיוון
התשנ"ט
(27.5.99)
ימים
רביעי-חמישי,
כ"ו-כ"ז באייר
התשנ"ט
(12‎-13.5.99)
יום שישי,
ל' בניסן
התשנ"ט
(16.4.99)
כדורסל ט'
תלמידים/ות

יום חמישי,
י"ב בסיוון
התשנ"ט
(27.5.99)
ימים
רביעי-חמישי,
כ"ו-כ"ז באייר
התשנ"ט
(12‎-13.5.99)
יום שישי,
ל' בניסן
התשנ"ט
(16.4.99)
כדורסל
ז'-ח'
מועדונים

תלמידות
המשך
המשחקים
בליגת על
השתלבות
בשלב רבע הגמר
ליגת על
ימים
שני-שלישי,
ח'-ט' בשבט
התשנ"ט
(25‎-26.1.99)
יום שישי,
ח' בכסלו
התשנ"ט
(27.11.98)
כדורעף
י'-י"ב

תלמידים/ות

יום רביעי,
ד' בסיוון
התשנ"ט
(19.5.99)
משחקי חצי
גמר:
תלמידים-
י"ג באייר
התשנ"ט
(29.4.99)
תלמידות-
י' באייר
התשנ"ט
(26.4.99)
משחקי רבע
גמר:
ב'-ט' באייר
התשנ"ט
(18‎-25.4.99)
כדורעף
י'-י"ב ליגת
על

תלמידים/ות

יום שלישי,
י' בסיוון
התשנ"ט
(25.5.99)
ימים
רביעי-חמישי,
כ"ח-כ"ט בניסן
התשנ"ט
(14‎-15.4.99)
יום שישי,
ב' בניסן
התשנ"ט
(19.3.99)
כדורעף ט'
מועדונים

תלמידים/ות

יום שלישי,
י' בסיוון
התשנ"ט
(25.5.99)
ימים
ראשון-שני,
ב'-ג' באייר
התשנ"ט
(18‎-19.4.99)
יום שישי,
ב' בניסן
התשנ"ט
(19.3.99)
כדורעף
ז'-ח'
מועדונים

תלמידים/ות


ימים
רביעי-חמישי,
י"ח-י"ט בסיוון
התשנ"ט
(2‎-3.6.99)
הרשמה פתוחה
עד יום שישי,
י"ד באייר
תשנ"ט
(30.4.99)
כדורעף
חופים ז'-ח',
ט', י'-י"ב


יום שלישי,
כ"ג בסיוון
התשנ"ט
(7.6.99)

יום שישי,
י"ד באייר
תשנ"ט
(30.4.99)
כדוריד
ז'-ח',ט'

תלמידות

יום רביעי,
כ"ח בניסן
התשנ"ט
(14.4.99)

ההרשמה
פתוחה עד יום
שישי,
י"ב בתשרי
התשנ"ט
(2.10.98)
כדוריד
י'-י"ב

תלמידים/ות

ימים
רביעי-חמישי,
כ"ה-כ"ו בטבת
(13‎-14.1.99)

יום שישי,
ו' בטבת
התשנ"ט
(25.12.98)
טניס שולחן
י'-י"א

כינוסי אתלטיקה קלה ומירוצי שדה
4.
- מועדי הכינוסים האזוריים והמחוזיים ייקבעו על ידי המפקחים
במחוזות.
 
- מועדי הליגה באתלטיקה קלה למועדוני הספורט הבית ספריים
במחוזות ייקבעו על ידי התאחדות הספורט לבתי הספר והמפקחים
במחוזות.
 
- תחרויות הגמר הארציות תיערכנה בהתאם ללוח הזמנים שלהלן:
 
הערות
מועד הגמר
מועד הדיווח
הענף

יום שני,
ט"ז בטבת
התשנ"ט
(4.1.99)
יום שישי,
ט"ו בכסלו
התשנ"ט
(4.12.98)
מירוץ שדה
בינלאומי ברוטלינגן
גרמניה: יוני-יולי 1999
ת"ל קובע: 1.1.1982
יום חמישי,
כ"ג באדר
התשנ"ט
(11.3.99)
יום שישי,
כ"ו בשבט
התשנ"ט
(12.2.99)
אתלטיקה קלה
י'-י"א

במתכונת I.S.F

יום חמישי,
י"ג באדר
התשנ"ט
(29.4.99)
יום שישי,
ב' בניסן
התשנ"ט
(19.3.99)
א"ק ליחידים/ות

יום חמישי,
כ"ו בסיוון
התשנ"ט
(10.6.99)
יום שישי,
כ"א באייר
התשנ"ט
(7.5.99)
א"ק קבוצתי
ז'-ח', ט'

מועדונים +בתי
ספר

מירוצים, כושר גופני ואליפויות למסגרות ייחודיות
5.
בריצת ניווט ובכושר גופני תהיה ההרשמה הארצית לתחרות ישירות
במחלקה למפעלי ספורט בהתאחדות הספורט לבתי הספר. פרטים יימסרו
לבתי הספר המעוניינים שיפנו למחלקה למפעלי ספורט בהתאחדות
הספורט לבתי הספר. להלן הטבלה המלאה של האירועים בענפים אלה:
 
מועד הגמר
מועד הדיווח
הענף
יום שני,
כ"ט בשבט התשנ"ט
(15.2.99)
הרשמה פתוחה עד
י"ג בטבת התשנ"ט
(1.1.99)
ניווט ז', ח'-ט', י'-י"א, י"ב
יום חמישי,
ל' במרחשוון התשנ"ט
(19.11.98)
הרשמה פתוחה עד
כ"ט בתשרי התשנ"ט
((19.10.98
כושר גופני י"א-י"ב
יום שישי,
י"ג בסיוון התשנ"ט
(28.5.99)

אליפות היחידה לטיפוח
ספורטאים

צעירים מצטיינים
ימים ראשון-שני,
י"ח-י"ט בניסן התשנ"ט
(4‎-5.4.99)

טורניר כדורעף למועדוני
ספורט

בית ספריים כיתות ז'-ח', ט'
ימים ראשון-שני,
י"א-י"ב בניסן התשנ"ט
(29.3.99 28)

טורניר כדוריד לספורטאים
צעירים

כיתות ו'
ערבי מופעים במחול
6.
האירועים מתוכננים לסיכום שנת הלימודים. מנהלי בתי הספר
המעוניינים להשתתף בהם יכוונו את המורים לחינוך גופני להכנת
מופעים מבעוד מועד. בדבר פרטים אפשר לפנות לפיקוח על החינוך
הגופני והספורט במחוזות.
 
בית הספר הרוקד
7.
מפעל "בית הספר הרוקד" בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים ייערך גם
בשנת הלימודים התשנ"ט. כ"בית ספר רוקד" יוכר מוסד חינוכי שהדגיש
בתכנית הלימודים שלו (במרבית הכיתות) הוראה עקבית של ריקודי עם
ישראליים וארגן הרקדות של כלל התלמידים באופן שיטתי וקבוע. המפעל
אינו תחרותי, וכל בית ספר שיעמוד בדרישות המפעל יזכה באישור
מטעם הפיקוח על החינוך הגופני. בתי הספר שישתפו את הורי התלמידים
במפעל (בחוגים ובהרקדות) יזכו לציון מיוחד. חוברות הדרכה וקלטות
למפעל "בית הספר הרוקד" אפשר לרכוש בחנות הספרים שבמכון וינגייט.
 
מועדי המופעים המסכמים של מגמות המחול
8.
מועדי האירוע הארצי
הענף
יום שלישי,
כ"ה באייר התשנ"ט (11.5.99)

ביה"ס הרוקד
יום רביעי,
ה' בכסלו התשנ"ט (24.11.98)
יום מחול ארצי חט"ב
יום שני,
ח' בתשרי התשנ"ט (28.9.98)
יום מחול עממי ארצי חט"ע
יום שלישי,
ג' בסיוון התשנ"ט (18.5.99)
ערב מחול עבודות מצטיינות
מועדי התחרויות המסכמות בחתירה ובשיט
9.
המחוז
מועד הגמר
הענף
צפון
יום חמישי,
א' בניסן התשנ"ט (18.3.99)
חתירה
תל
אביב
יום שלישי,
י"ז בסיוון התשנ"ט (26.5.98)
מפרשים
דרום
ימים ראשון-חמישי,
ה'-ט' באדר התשנ"ט (21‎-25.2.99)
גלשני מפרש
תל
אביב
ימים ראשון-שלישי,
י"א-י"ג בניסן התשנ"ט (28‎-30.3.99)
גלשני רוח למרכזי אימון
ז'-ח'

תלמידים/ות
חיפה
ימים רביעי-חמישי,
ט'-י' בתמוז התשנ"ט (23‎-24.6.99)
גלשני רוח למרכזי אימון
ז'-ח'

תלמידים/ות
כללי התנהגות חינוכית, חברתית וספורטיבית לבתי"ס עי"ס הנוטלים חלק
בתחרויות ספורט

10.
כל בתי הספר העל יסודיים (חט"ב+חט"ע) שייטלו חלק בתחרויות
הספורט שמארגנת רשות הספורט ו/או התאחדות ספורט בתי הספר
מחויבים ל"כללי ההתנהגות החינוכית, חברתית ספורטיבית" כפי
שפורסם בחוזר נח/ 1, סעיף 47. בעת ההרשמה לתחרויות יצרף מנהל בית
הספר טופס אחד של כללי ההתנהגות, חתום אישית על ידו (חתימה על
טופס אחד מספיקה, והיא מקיפה את כל הספורטאים והנבחרות של בית
הספר לאותה שנת לימודים). הטפסים יסופקו לבתי הספר על ידי רשות
הספורט/ התאחדות ספורט בתי הספר.
 

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"ר לחינוך גופני,
מר אברהם זוכמן, טל' 03‎-5615516.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/1(א), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998