תכניות לימודים
9.
מקצועות הלימוד
9.7
לימודי ערבית בבתי ספר עבריים
(נט)9.7‎-1

הבחינות הארציות בערבית בשנת הלימודים התשנ"ט
1.
כמקובל באחת עשרה השנים האחרונות, תתקיימנה גם בשנת הלימודים
התשנ"ט בחינות ארציות בערבית (בבתי הספר העבריים), במועדים האלה:
 
ביום ראשון, כ"ו באדר התשנ"ט (14.3.99), לתלמידי כיתות ו'
(בערבית מדוברת)
-
 
ביום שני, כ"ז באדר התשנ"ט (15.3.99), לתלמידי כיתות ח'
-
 
ביום שלישי, כ"ח באדר התשנ"ט (16.3.99), לתלמידי כיתות ט'
-
 
ביום רביעי, כ"ט באדר התשנ"ט (17.3.99), לתלמידי כיתות י'
-
 
ביום חמישי, א' בניסן התשנ"ט (18.3.99), לתלמידי כיתות י"א
-
 
ביום ראשון, ט' באייר התשנ"ט (25.4.99), לתלמידי כיתות ז'.
-  
כל הבחינות תכלולנה את הבנת הנשמע ומושגים מתחום התרבות.
הבחינות תתקיימנה בשיעור השני. חוזרים מפורטים יישלחו למנהלי בתי
הספר.
 
הכנס הארצי של המורים לערבית
2.
הכנס המסורתי האחד עשר של המורים לערבית (בבתי הספר העבריים)
בגבעת חביבה יתקיים השנה ביום ה', ז' בכסלו התשנ"ט (26 בנובמבר
1998), בהשתתפות שר החינוך התרבות והספורט.
 
הדרכה בתחום עולם הערבים והאסלאם
3.
בשנת הלימודים התשנ"ט פועלים שני המדריכים הארציים שלהלן בנושא
"עולם הערבים והאסלאם" בבתי הספר העבריים:
 
מר יצחק (איני) עבאדי, לבתי הספר ולמורים במחוזות חיפה,
ירושלים והצפון והחינוך ההתיישבותי. כתובתו: קיבוץ דגניה א'
15120, טל' 06‎-6758550, פקס' 06‎-6750808.
א.
 
גב' דנה גל עד, לבתי הספר ולמורים במחוזות ת"א, המרכז
והדרום. כתובתה: סמטת המעלות 5, רמת השרון 47273, טל'
03‎-5495099, פקס' 03‎-5492420.
ב.
 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר שלמה אלון, המפמ"ר לערבית
ולאסלאם, טל' 02‎-5603588.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/1(א), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998