תכניות לימודים
9.
הנושא המרכז
9.8
הנושא המרכז "הזכות לכבוד והחובה לכבד"
(נט)9.8‎-1

הנושא לשנים התשנ"ט-התש"ס
1.
בגלל חשיבותו של הנושא הוחלט לקיימו במשך שתי שנות לימודים:
התשנ"ט-התש"ס. הארכה זו תאפשר לצוותי המורים להקדיש את
החודשים הראשונים (עד חופשת חנוכה) ללימוד הנושא בחדרי המורים
ולבניית תכנית בית ספרית לשנתיים.
 
חוזר מנכ"ל מיוחד
2.
חוברת ובה רציונאל, מטרות והצעות לפעילות בנושא המרכז נשלחה
לכל בתי הספר. אף שהחוברת לא פורסמה כחוזר מנכ"ל, תוקפה כתוקף
חוזר מנכ"ל לכל דבר ועניין. בחוברת נפלה טעות בעמ' 111: מס' הטלפון
של האגודה לזכויות האזרח הוא 02‎-6521218, ולא כפי שנכתב.
המעוניינים בחוברות נוספות יפנו אל הגב' דליה גורן (ראה פרטים
להלן).
 
יריד חומרי למידה והפעלות
3.
היריד יתקיים השנהבחופשת חנוכה (ולא בחופשת סוכות,
כבעבר).פרטים על היריד בחוזר הבא.
 
השתלמויות
4.
הפיקוח על הנושא המרכז השנתי וגף ההשתלמויות במשרדנו מעודדים
מאוד קיום השתלמויות בנושא המרכז ואף מסייעים בכך. מומלץ
לבדוק במרפ"דים שבאזור המגורים, באוניברסיטאות ובמכללות פרטים
על ההשתלמויות השונות. מומלץ שכל בית ספר יעודד מורים ורכזים
להשתתף בהשתלמויות השונות המתקיימות באזור המגורים.
 
תחרות בכתיבה ובביצוע של תכנית בית ספרית בנושא המרכז השנתי
5.
המשרד יקיים תחרות נושאת פרסים לכתיבת תכנית בית ספרית בנושא.
הפרס יחולק לשיעורין עבור התכנית וביצועה בשלבים השונים.פרטים על
התחרות יפורסמו בחוזר הקרוב.
 


לפרטים אפשר לפנות אל הגב' דליה גורן, המפקחת על הנושא
המרכזי השנתי, בניין לב רם, רח' דבורה הנביאה 2,
ירושלים 91911, טל' 02‎-5603718, פקס' 02‎-5602668.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/1(א), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998