חוזר זה מבוטל
למעבר לחוזר המעודכן לחצו כאן
אורחות חיים במוסדות החינוך
2.
בריאות
2.2
נוהל הטיפול בתלמידים חולים בביתם באמצעות עמותת "תללים"
2.2‎-3
1 בספטמבר 1998

תאריך תחולה
 
רענון

מטרת הפרסום
 

מבוא
1.
עמותת "תללים", בסיוע ובפיקוח המינהל הפדגוגי, מסייעת בסגירת
פערים לימודיים לתלמידים חולים בביתם, שנגרמו בעקבות מחלה
או טיפול רפואי.
1.1
 
הנוהל שיפורט להלן יחול על תלמידים בחינוך הרגיל ובחינוך
המיוחד ממסגרות רשמיות וממסגרות מוכרות שאינן רשמיות.
1.2
 
הזכאים לקבל סיוע באמצעות עמותת "תללים" הם תלמידים
המרותקים לביתם מפאת מחלה או תאונה לתקופה העולה על 21
יום, גילאי 18‎-5 בחינוך הרגיל ו 21‎-13 בחינוך המיוחד.
1.3
 
נוהל הפניית תלמידים ל"תללים"
2.
מנהל מסגרת חינוכית שבה נעדר תלמיד עקב אשפוז בבית חולים או עקב
מחלה ממושכת/תאונה המחייבת שהות בבית, בהתאם לכללים שפורטו
במבוא, יפנה אל הורי התלמיד לשם קבלת אישור לפנייה לסיוע לימודי
באמצעות עמותת "תללים".
 
לאחר קבלת הסכמת ההורים יפנה מנהל המסגרת החינוכית אל עמותת
"תללים" בבקשת סיוע לתלמיד על גבי טופס המצורף בנספח להלן.
 
האחריות למתן הטיפול
3.
הצוות החינוכי ישמור על קשר עם התלמיד ועם משפחתו כדי להקל ככל
האפשר על היעדרותו מהמסגרת החינוכית.
 
מודגש כי האחריות על לימודי התלמיד מוטלת על בית הספר/גן הילדים.
 
המסגרת החינוכית תהיה אחראית לבניית תכנית לימודים מקפת לתלמיד
ותפעל בתיאום ובשיתוף עם עמותת "תללים" ליצירת תמיכה משולבת בין
הגורמים כדי להקל על חזרתו של התלמיד למסגרת החינוכית ועל שילובו
בה.
 
עם שובו של התלמיד למסגרת החינוכית תמשיך "תללים" ללוות את
התלמיד החולה לבית הספר/לגן ילדים לתקופת גישור אשר תסוכם בין
בית הספר/גן הילדים ובין עמותת "תללים" ולא תעלה על חודש ימים מאז
שובו למסגרת.
 
נהלים לטיפול בבית בתלמידים בעלי הפרעות נפשיות ע"י עמותת "תללים"
4.
עמותת "תללים" תעניק סיוע לימודי לתלמידים הנמצאים בתהליך
אבחון שבמהלכו הם עדיין שייכים לבית ספר רגיל ופסיכולוג
המטפל בהם ו/או רופא פסיכיאטר המליץ לאשר להם שהות בבית.
4.1
 
הפנייה ל"תללים" תיעשה על ידי מנהל המסגרת החינוכית, והיא
תהיה מגובה בהמלצה של הפסיכולוג/הפסיכיאטר המטפל.
4.2
 
מנהל המסגרת החינוכית יפנה למנהל המחוז בבקשה לאשר לתלמיד
פטור מלימודים, לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים.
4.3
 
אם במהלך תקופה שאינה עולה על 6 חודשים, כאמור, לא יצליח
התלמיד לשוב ולהשתלב במערכת החינוכית הרגילה, יופנה עניינו
על ידי מנהל המסגרת לדיון בוועדת השמה במקום מגוריו. ועדת
ההשמה תחליט על המסגרת החינוכית ההולמת עבורו. עם תום
הליך ההשמה התלמיד רשאי להמשיך לקבל את התמיכה בביתו.
4.4
 
נספח
5.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/1(א), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998