ארגון ומינהל
3.
חקיקה ופסיקה
3.4
החלת חוק לימוד חובה גם על ילדי עובדים זרים בישראל
3.4‎-2
1 בספטמבר 1998
תאריך תחולה
 
חדש

מטרת הפרסום
 

חוק לימוד חובה התש"ט (1949) חל על כל ילד הגר בישראל. ילד הגר
בישראל במשך שלושה חודשים רצופים, והוא בגיל חינוך חובה, חייב
ללמוד במוסד חינוך רשמי/מוכר בישראל.
 
מעמדו של ילד לעניין מרשם האוכלוסין אינו רלבנטי לעניין זכותו
לחינוך, וחובה על משרד החינוך התרבות והספורט, על הרשויות
המקומיות ועל מוסדות החינוך לטפל בו כפי שמטפלים בכל ילד בכל כלל
ועניין, לרבות שיבוצו בבית ספר.
 
האמור לעיל חל גם על ילדי עובדים זרים.
 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' שרה אשכנזי מהמינהל הפדגוגי,
טל' 02‎-5604023.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/1(א), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998