חוזר זה בוטל

ארגון ומינהל
3.
מינהל מוסדות חינוך
3.7
תשלומים עבור תלמידי חוץ
3.7‎-1

1 בספטמבר 1998

תאריך תחולה
 
עדכון

מטרת הפרסום
 

כללי
1.
רשות מקומית הקולטת במוסדות החינוך שבתחומה תלמידים מרשות
מקומית שולחת ובעלות הקולטת תלמידים מהחינוך המיוחד זכאיות
לגבות מהרשות המקומית השולחת "תשלום עבור תלמידי חוץ" בעד
החלק היחסי של הוצאות החינוך הבסיסיות לתלמידשאינן מכוסות
על ידי תקציב משרד החינוך התרבות והספורט ו/או על ידי
משרדי ממשלה אחרים.

 
התשלום עבור תלמידי חוץ מחויב מתוקף אחריות הרשויות המקומיות
השולחות על תלמידים הגרים בתחומן, על פי המשתמע מחוק לימוד
חובה (התש"ט), ובחינוך המיוחד התשלום מחויב גם מחוק החינוך
המיוחד התשמ"ח 1988, פרק ב', סעיף 4(ג').
 
להלן נפרט את עקרונות החיוב של התשלום עבור תלמידי חוץ לגני
הילדים ולחינוך היסודי והעל יסודי במסגרות החינוך הרגיל והחינוך
המיוחד, וכן את נוהל ה"תשלום" ואת אמצע האכיפה העומדים לרשות
מערכת החינוך והרשויות המקומיות בחינוך המיוחד.
 
התעריפים בגין התשלום עבור תלמידי חוץ מובאים מדי שנה בחוזר
"הודעות ומידע".
 
בחינוך הרגיל
2.
משרד החינוך התרבות והספורט, בשיתוף עם משרד האוצר, משרד
הפנים ומרכז השלטון המקומי, קבע תעריפים אחידים לתשלום עבור
תלמידי חוץ בחינוך הרגיל.
 
בחינוך המיוחד
3.
משרד החינוך התרבות והספורט, בשיתוף עם מרכז השלטון המקומי,
קבע לגבי תלמידים בחינוך המיוחד סולם תעריפים דיפרנציאלי, על פי סוג
החריגות הכיתתית. גובה התשלום נקבע על ידי רמות השירות המוכרות
על ידי המשרד ולא על פי גירעונות תפעוליים.
 
מסגרת "תשלומי החוץ" כוללת רמה בסיסית מחייבת לכל מסגרות החינוך
המיוחד, על פי קטגוריות שתפורטנה להלן ועל פי שתי רמות שירות
נוספות.
 
התשלום ייגבה לפי שלוש קטגוריות. השתייכותו של התלמיד לאחת
הקטגוריות תיקבע בהתאם לאפיון החריגות הכיתתית, על פי הנתונים
הקיימים בקובץ המוסדות ומצבת התלמידים במשרד.
 
מעבר לגבייה עבור רמת השירות הבסיסית, רשות מקומית ובעלות
זכאיות לגבות עבור שירותים נוספים בשני תחומים:
 
תפעול שוטף של המתקנים המיוחדים האלה: חדרי מלאכה לתיקון
עזרים לנכים, חממות חקלאיות מקצועיות, משק חי מקצועי
טיפולי, מטבח טיפולי, סדנאות בנושאים טכנולוגיים (לא ניתן
לקבל תמיכה עבור חדרי טיפול לפיזיותרפיה ולריפוי בעיסוק;
האגף לחינוך מיוחד יעדכן מעת לעת את רשימת המתקנים
המיוחדים שניתן לקבל בגינם תמיכה)
1.
 
תפעול שוטף של ברכת שחייה טיפולית.
2.
 
הערה: התשלום אינו מכסה את רכישת המתקנים האלה.
 
בניגוד להנחיות בחוזרי המנהל הכללי בשנים התשנ"ז התשנ"ח לא ניתן
לגבות תשלום עבור שירותים רפואיים ופרא רפואיים. שירותים
אלה ימומנו החל משנת הלימודים התשנ"ט על ידי משרד החינוך
התרבות והספורט במסגרת יישום חוק החינוך המיוחד.
 
אלה הקטגוריות שלפיהן ייגבה התשלום:
 
הקטגוריה הראשונה מתייחסת לכיתות מיוחדות של החינוך הרגיל
שלומדים בהן תלמידים בעלי חריגויות קלות. הכיתות
המשתייכות לקטגוריה זו הן כיתות הכוללות תלמידים בעלי
משכל גבולי רב בעייתיים, בעלי הפרעות התנהגותיות/הפרעות
רגשיות קשות, לקויי למידה רב בעייתיים, מעוכבי התפתחות (עד
כיתה א' ועד בכלל), מעוכבי שפה (עד כיתה ג' ועד בכלל), עיוורים
ולקויי ראייה, חירשים ולקויי שמיעה. לקטגוריה זו משתייכים גם
גנים משולבים לתלמידים עיוורים ולקויי ראייה, חירשים ולקויי
שמיעה.
1)
 
הקטגוריה השנייה מתייחסת לכיתות הכוללות תלמידים בעלי
חריגויות קלות (ראה פירוט בקטגוריה הראשונה לעיל) בבתי ספר
ובגני ילדים בחינוך המיוחד.
2)
 
הקטגוריה השלישית מתייחסת לכיתות הכוללות תלמידים בעלי
לקויות קשות בגני ילדים, בבתי ספר של החינוך המיוחד ובכיתות
מיוחדות בבתי ספר של החינוך הרגיל למשותקי מוחין ולבעלי
נכויות פיזיות קשות, לבעלי פיגור בינוני רב בעייתי, לבעלי פיגור
בינוני מורכב, לבעלי פיגור קשה/עמוק/סיעודי, לאוטיסטיים/P.D.D
ולבעלי הפרעות נפשיות (חולי נפש).
3)
 
הערה: בקטגוריה הראשונה אין זיכוי בגין תפעול שוטף של מתקנים
מיוחדים ותפעול ברכת שחייה טיפולית.
 
גבייה, תשלומים ואכיפה
4.
חובת התשלום
4.1
 
הרשות המקומית מופקדת על מתן פתרון חינוכי לתושביה על ידי
קיום מוסד העונה על צורכי שכבת הגיל והזרם החינוכי הנדרש
או באמצעות מוסד חינוכי הנמצא בתחום שיפוטה של רשות
אחרת שהרשות הגיעה להסכם אתה, בדרך של איגוד ערים או בכל
דרך אחרת.
 
לא נמצא בתחומי הרשות המקומית פתרון חינוכי לתלמיד, כאמור
לעיל, יתבטא קיום חובתה של הרשות המקומית במתן אישור
לתלמיד ללמוד מחוץ ליישוב וב"תשלום עבור תלמידי חוץ"
עבורו לרשות הקולטת.
 
סיפקה הרשות מסגרת חינוכית לתלמיד, כאמור לעיל, והוריו
מחליטים מיזמתם לשלחו ללמוד מחוץ לתחום השיפוט של
הרשות המקומית שהוא מתגורר בה, יש לקבל אישור על כך מן
הרשות השולחת והקולטת, וההורים יישאו בתשלום עבור
תלמידי חוץ.
 

מודגש בזאת, כי בתשלומים לתלמידי חוץ ההתחשבנות היא בין הרשויות
לבין עצמן, או בין הרשויות לבעלויות בחינוך המיוחד, ואין לערב את
ההורים בצורה כלשהי, למעט מקרים שבהם ההורים בחרו מיזמתם
במוסד אחר מזה שהוצע לילדיהם על ידי הרשות המקומית.


תכניות מעבר לרמת השירות הבסיסית
4.2
 
רשות מקומית קולטת ובעלות של מוסד חינוך מיוחד רשאיות
לגבות ישירות מן ההורים "אגרת שירותים" בגין שירותים נוספים
הניתנים על ידה וכן עבור תכנית לימודים נוספ (תל"ן) ועבור
שיעורי עזר, בהתאם להוראות המשרד בנושאים אלו. זאת נוסף
לתשלום עבור תלמידי חוץ. הרשות/הבעלות אינה רשאית לגבות
מההורים תשלום עבור השירותים הניתנים על ידי משרד החינוך
התרבות והספורט, ובכלל זה שיעורי עזר לתלמידים בעלי נכויות
פיזיות קשות ולקויי חושים ותוספת שכר לימוד במסלול 07.
 
מסגרות לימוד פנימייתיות
4.3
 
תלמידים המתגוררים בפנימיות ובמשפחות אומנות והלומדים
בחינוך הרגיל אינם מוגדרים כתלמידי חוץ לצורך גבייה ונחשבים
תושבי הרשות המקומית שבה נמצאת הפנימייה/ המשפחה
האומנת. לפיכך אין לגבות עבורם תשלום עבור תלמידי חוץ. ניתן
לגבות תשלום כזה עבור תלמידים המופנים על פי החלטת ועדת
השמה למסגרת לימוד פנימייתית בחינוך המיוחד.
 
מע"מ
4.4
 
אין לגבות מע"מ על תשלומים לתלמידי חוץ.
 
חינוך מיוחד
4.5
 
בתי ספר וגנים בחינוך המיוחד
א)
 
כללי
 
ניתן לגבות "תשלום עבור תלמידי חוץ" רק עבור תלמיד
אשר ועדת ההשמה קבעה את זכאותו לחינוך מיוחד ואשר
הרשות המקומית הפנתה אותו ללימודים מחוץ למקום
מגוריו.
 
נוהל הביצוע
 
מנהלי בית הספר והגן ימלאו את הפרטים האישיים
אודות התלמיד במוסד החינוכי על גבי הטופס
"אישור נתונים לגביית תשלומי חוץ" אשר יפורט מדי
שנה בחוזר המנכ"ל "הודעות ומידע".
-  
מנהלי בית הספר והגן/הבעלות יעבירו את הטפסים
המלאים כנדרש לאישור המפקח על החינוך המיוחד.
המפקח יאמת את הקטגוריה הכיתתית שהתלמיד
משתייך אליה, ויאשר קיום שירותים נוספים.
-  
הרשות/הבעלות תוכל לבוא בדרישת תשלום לרשות
השולחת אך ורק באמצעות הטופס המקורי המאושר
(דו צדדי) על ידי המפקח על החינוך המיוחד.
-  
אכיפה
 
רשות שולחת שאינה עומדת בתשלום חובותיה לרשות
הקולטת או לבעלות בגין תלמידי חוץ בחינוך המיוחד,
ולאחר פניותיה של הרשות הקולטת/הבעלות היא ממשיכה
באי עמידה בתשלום חובותיה, יבדוק משרד החינוך
התרבות והספורט אפשרות של חיוב חשבונה בגובה
חובותיה במערכת התשלומים המאוחדת של המשרד וזיכוי
חשבונה של הרשות הקולטת/הבעלות.
 
במקרה דנן תפנה הרשות הקולטת/הבעלות, בצירוף
הוכחות מתועדות על סירוב הרשות השולחת לשלם את
חובותיה, למזכירות המינהל הפדגוגי, לבדיקת אפשרויות
הקיזוז.
 
מסגרות חינוך בבתי חולים פסיכיאטריים
ב)
 
כללי
 
תלמידים בבתי ספר ובגני ילדים בבתי חולים פסיכיאטריים
הם חלק ממערך ההשמה בחינוך המיוחד. אפיון חריגותם
ייקבע על ידי הרופא המטפל בבית החולים, כמובחן
בקטגוריה 3 דין תלמידים במחלקות פסיכיאטריות כדין
תלמידים בבתי חולים פסיכיאטריים.
 
נוהל הביצוע
 
עקב הצורך בחיסיון על מידע שמי ייגבו תשלומי חוץ עבור
תלמידים במסגרות החינוך בבתי חולים פסיכיאטריים
המאושפזים 21 יום ומעלה באופן הזה: התשלומים
יקוזזו מהרשות המקומית השולחת לרשות
הקולטת/לבעלות (בית הספר/גן בבית החולים) באמצעות
מטה המינהל הפדגוגי.
 
הרשויות/הבעלויות תפנינה בפנייה מנומקת, בצירוף אישור
המפקח על החינוך המיוחד (ראה בנספח להלן), למזכירות
המינהל הפדגוגי, ירושלים 91911, טל' 02‎-5603267.
 


לבירורים נוספים בעניין תשלומים עבור תלמידי חוץ אפשר לפנות
למזכירות המינהל הפדגוגי, טל' 02‎-5603267, ובעניין חינוך מיוחד אפשר
לפנות אל הגב' לאה שקד, האגף לחינוך מיוחד, טל' 03‎-6931853,
פקס' 03‎-6931855 .


נספח
5.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/1(א), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998