בחינות
4.
בחינות בגרות
4.3
האיסור החל על בתי ספר אקסטרנים לתת אישורים
או תעודות היוצרים מצג של 12 שנות לימוד
4.3‎-5
1 בספטמבר 1998
תאריך תחולה
 
חדש

מטרת הפרסום
 

בתי ספר אקסטרנים המכינים תלמידים לבחינות בגרות אינם רשאים
להעניק לתלמידים אישורים או תעודות היוצרים מצג שהם שווי ערך
לתעודת סיום של 12 שנות לימוד.
 
הגבלה זו חייבת להופיע בחוזה הנחתם בין בית הספר לבין התלמידים
בבואם להירשם ללימודים.
 
המפקחים על בתי הספר הללו יפקחו על ביצוע הנחיה זו בבתי הספר
שבפיקוחם.
 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' רות אוטולנגי, מנהלת האגף לחינוך
על יסודי, טל' 02‎-5603259 ו 02‎-5603261.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/1(א), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998