חינוך חברתי ובלתי פורמאלי
7.
התנדבות
7.2
התרמות
7.2‎-1

1 ספטמבר 1998

תאריך תחולה
 
רענון

מטרת הפרסום
 
כללי
1.
השתתפותם של תלמידים וחניכי תנועות הנוער בפעילות
התנדבותית למען הזולת, בעזרה מעשית לילדים ולבני נוער
חולים, נכים ופגועים, היא ערך חינוכי שיש לעודד אותו ולהתמיד
בו. משרד החינוך התרבות והספורט מבקש לקיים את מבצעי
ההתרמה בכל מוסדות החינוך בארץ.
1.1
 
הפעילות ההתנדבותית הזו תהיה חלק מהתכנית החינוכית של בתי
הספר ותנועות הנוער, וההתרמה מדלת אל דלת תהיה חלק
מההתנדבות השנתית ולעתים שיאה של ההתנדבות.
1.2
 
הפעילות ההתנדבותית במשך כל שנת הלימודים, באופן מעשי,
תהיה בתחום ובדרך שתבחר הנהלת בית הספר, בהתייעצות עם
מועצת התלמידים ועם ועד ההורים המוסדי.
1.3
 
הפעילות ההתנדבותית יכולה להיות בקשר עם תכנית "המחויבות
האישית" או במסגרתה.
1.4
 
מועדי ההתרמה ושמות העמותות המתרימות
2.
ימי ההתרמה יפורסמו בחוזר המנכ"ל "הודעות ומידע" מדי שנה.
העמותות המתרימות תפרסמנה באמצעי התקשורת לסוגיהם דברי
הסבר על תפקידן ועל השימוש המיועד בכספי התרומות.
2.1
 
המנהל הכללי של משרד החינוך התרבות והספורט מבקש
מהרשויות המקומיות לפרסם על גבי לוחות מודעות של הרשות
ובאמצעים אחרים העומדים לרשותן את מועדי ההתרמה ואת
שמות העמותות המתרימות, תוך ציון העובדה שההתרמה תתנהל
מדלת לדלת על ידי תלמידי בתי הספר וחניכי תנועות הנוער.
הרשויות תפרסמנה פנייה לאזרחים לקבל את המתרימים בסבר
פנים יפות, כמתחייב מהתרמה הנעשית בהתנדבות, כעזרה לזולת
ושלא על מנת לקבל פרס.
2.2
 
הוראות ונהלים לקראת יום ההתרמה
3.
העמותות תקיימנה פעולות הדרכה והסברה בבתי הספר
ובתנועות הנוער על מטרות העמותה, על מטרות יום ההתרמה
ועל השימוש שייעשה בכספי התרומות. קיום פעולות ההסברה
לפני יום ההתרמה הוא תנאי לקיום ההתרמה.
3.1
 
בעת ניהול פעולת ההדרכה וההסברה תפורטנה הצעותיה של כל
עמותה לגבי הפעילות ההתנדבותית שתלמיד וחניך תנועת הנוער
יתבקש לקחת בה חלק במשך כל ימות השנה. ייערך רישום באילו
פעולות התנדבותיות בחרו התלמידים וחניכי תנועות הנוער, לפי
העניין.
3.2
 
חומר ההסברה שיימסר בכתובים יאושר מראש על ידי משרד
החינוך התרבות והספורט.
3.3
 
עמותות לא תתקשרנה ישירות עם בתי הספר או עם תנועות הנוער
אלא לאחר שמחלקת החינוך ברשות המקומית תמסור להן אילו
בתי ספר הוקצו ליום ההתרמה שלהן. הרשות המקומית תעביר
למנהל המחוז של משרדנו את רשימת בתי הספר המשתתפים בכל
יום התרמה.
3.4
 
תלמיד בבית הספר או חניך בתנועת הנוער הלומד בכיתות ו' י"ב
ומשתתף בימי התרמה ישתתף לפחות בשני ימי התרמה ארציים
בשנה.
3.5
 
ההחלטה על השתתפות או על אי השתתפות של תלמידי בתי הספר
ביום התרמה, וכן ההחלטה אם בית הספר כולו יתנדב לאשכול של
עמותות מסוים או ששכבות מסוימות תתנדבנה להתרמה
לאשכולות של עמותות שונות החלטות אלה תתקבלנה על ידי
הנהלת בית הספר בהתייעצות עם מועצת התלמידים ועם ועד
ההורים המוסדי. בדרך זו יוחלט גם לגבי ההשתתפות בהתרמה
מקומית.
3.6
 
מנהל בית הספר ימסור הודעה על ההחלטות המפורטות בפסקה
הקודמת בכל ההקדם למנהל המחלקה לחינוך של הרשות
המקומית. ההודעה בדבר התנדבות של תנועות נוער תימסר אף
היא למנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית, על ידי מרכז הסניף
או השבט.
3.7
 
מנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית יעשה כמיטב יכולתו
לווסת את ההתנדבות למען אשכולות של עמותות.
3.8
 
כללים לקיום יום התרמה והוראות ביטחון ובטיחות
4.
מנהל בית הספר, או מי שהוסמך מטעמו, אחראי לקיומו של יום
ההתרמה, שהוא חלק מהתכנית החינוכית להתנדבות ולעזרה
לזולת בבית הספר.
4.1
 
תלמיד ישתתף בהתרמה רק אם הביע את רצונו להשתתף. לא תינקט
כל סנקציה נגד תלמיד שאינו משתתף בהתרמה משום שאינו
מעוניין בכך או משום שהוריו אינם מסכימים.
4.2
 
ההנחיות ליום ההתרמה תימסרנה לתלמידים על ידי מנהל בית
הספר או על ידי מי שהוסמך מטעמו, בנוכחות נציג של אחת
העמותות באשכול של העמותות השותפות ליום ההתרמה.
4.3
 
יום ההתרמה יתחיל ויסתיים בבית הספר. ההתרמה לא תארך יותר
משלוש שעות, לא תתחיל לפני השעה 14, ותסתיים בבית הספר לא
יאוחר מהשעה 18 בחורף ומהשעה 19 בקיץ.
4.4
 
אם לא יימצא בבית הספר במשך כל שעות ההתרמה, משעת
ההתחלה ועד לשובם של כל התלמידים, אחראי מטעם בית הספר
שמונה על ידי המנהל, לא תתקיים ההתרמה.
4.5
 
האחראי שמונה על ידי מנהל בית הספר או על ידי מרכז הסניף של
תנועות הונער יערוך רישום של התלמידים המתנדבים היוצאים
להתרמה, תוך ציון האזורים המדויקים שהתלמידים נשלחו
אליהם. ברשימה תצוין שעת חזרתו של כל תלמיד ותלמיד. כותרת
המסמך תהיה: "רשימת התלמידים של בית הספר (שם ביה"ס)
שהתנדבו ויצאו להתרמה ביום (תאריך)". המסמך יישמר בבית
הספר או במזכירות סניף תנועת הנוער.
4.6
 
נציג העמותות המתרימות יפרט לתלמידים את אזורי ההתרמה
בכתב (ורצוי בדפוס), וימסור את תווי הזיהוי החיצוניים (רצוי
בצבע זוהר), את פנקסי הקבלות ואת התוויות הדביקות
(המאשרות כי התורם אכן תרם), ובכולם יצוין בצורה בולטת
סמל יום ההתרמה והתאריך. לא תודבק תווית על מזוזות הדלת
אלא בהסכמת התורם.
4.7
 
נציג העמותות יערוך רישום שיפרט את מספר הזיהוי של פנקסי
הקבלות הנמסרות למתרימים ואת סכום הקבלות בפנקס הכול על
טופס מוכן מראש.
4.8
 
נציג העמותות ישהה בבית הספר (או בקן תנועת הנוער) כל משך
ההתרמה, ויקבל מהתלמידים בחזרתם את הכספים שנתרמו ואת
יתרת הקבלות, ויציין עובדה זאת בטופס המוזכר לעיל.
4.9
 
כל התלמידים המשתתפים בהתרמה יחזרו לבית הספר בסיום
ההתרמה, וימסרו את כספי התרומה שנאספו לנציגי העמותות,
וכן ימסרו את יתרת הקבלות ואת התוויות הדביקות שלא נעשה
בהן שימוש. במועצות אזוריות ובמושבים ייקבעו סידורים
מקומיים אחרים להחזרת הכספים ביום שאחרי ההתרמה.
4.10
 
מורים לא יהיו מעורבים בענייני כספים וקבלות.
4.11
 
כספי התרומות שנמסרו לנציגי העמותות יופקדו באותו ערב
בסניף בנק (שתואם מראש), בחשבון שבו תהיה זכות חתימה
משותפת לנציגי כל העמותות הכלולות באותו אשכול של עמותות
שלמענן בוצעה ההתרמה.
4.12
 
התלמידים יצאו להתרמה בזוגות או בשלישיות. בשום אופן לא
יצא תלמיד לבדו.
4.13
 
לתלמידים יינתן סימן זיהוי ברור ובולט לשרוול או לדש, ורצוי
שיהיה זוהר.
4.14
 
לכל זוג תלמידים (או שלישייה) ייקבע אזור התרמה מוגדר
ומוכר, ותימסרנה הנחיות ברורות איך להגיע לאזור ואיך לחזור
ממנו. יובהר לתלמידים שחל איסור לבצע התרמות מחוץ לאותו
אזור שנקבע.
4.15
 
האחראי יוודא את שובם של כל הזוגות ויציין ששבו ברישום
שתואר ב 4.6 לעיל.
4.16
 
לא יישלחו תלמידים לאזורים מבודדים או חשוכים.
4.17
 
התלמידים יתודרכו בנושאי הזהירות בדרכים, כללי הבטיחות
ואיסור הנגיעה בחפצים חשודים.
4.18
 
התלמידים יתודרכו גם איך לפנות לתורמים ואיך להציג את עצמם
ולהסביר מדוע בא ולשם מה. בשום אופן לא ייכנסו תלמידים
לדירה, אף אם יוזמנו בנימוס.
4.19
 
לא יימסר לתלמידים המתרימים חומר הסברה בכתב לחלוקה בעת
ההתרמה. יש אפשרות שהקבלה תכלול הסברים.
4.20
 
בכל מקרה של ניסיון שוד ימסרו התלמידים המתרימים את כספי
התרומות ללא מאבק, יחזרו מיד לבית הספר, וידווחו על האירוע
לאחראי ולנציג העמותות. האחראי ונציג העמותות יגישו תלונה
מתאימה למשטרה, וידווחו במקביל על האירוע לחדר המצב
במשרד החינוך התרבות והספורט.
4.21
 
אם יצאו באותו היום להתרמה תלמידים מכיתות ו' עד י"ב
ומקביליהם בתנועות הנוער, יצא המתנדב עם תנועת הנוער, אלא
אם כן יסוכם אחרת.
4.22
 
לא יאוחר מחודש ימים לאחר ההתרמה יודיע נציג העמותות לבית
הספר, כמה כסף אספו תלמידיו, וכמה כסף נאסף בסך הכול ביום
ההתרמה כולו.
4.23
 
העמותות מנועות מלתת למתרימים כל תגמול עבור ההשתתפות
בהתרמה, שהיא כאמור בהתנדבות מלאה. רצוי כי העמותות
תנפקנה לבית הספר, לתנועת הנוער ולמתרימים תעודות כבוד
והוקרה על לקיחת חלק ביום ההתרמה. כמו כן ניתן להעניק
הוראות קבע לבתי ספר מצטיינים פרס עידוד חינוכי.
4.24
 
הרשות המקומית תודיע מראש למפקד המשטרה במקום על קיום
יום ההתרמה, ותמסור לו את רשימת בתי הספר ותנועות הנוער
המשתתפים ביום ההתרמה את אזורי ההתרמה, את זמן ההתרמה
ואת סניף הבנק שיופקדו בו כספי התרומות.
4.25
 
משרד החינוך התרבות והספורט יפנה לאגף החקירות במטה
הארצי של משטרת ישראל בבקשה שלפיה תעביר המשטרה הודעה
מתאימה על כל תלונה שהוגשה ונחקרה (לרבות תוצאות החקירה)
לממונה על ההתרמות במשרד החינוך התרבות והספורט.
4.26
 
פרסום באמצעי התקשורת לגבי תאריך ההתרמה, צורת הקבלה
וסימן התווית וכיו"ב ייעשה על ידי משרד החינוך התרבות
והספורט ועל ידי העמותות.
4.27
 
למען הסר ספקות מודגש כי ניתן לבטח את התלמידים ואת
החניכים המתרימים על פי חוק הביטוח לאומי (ראה חוזר מד/4,
סעיף 105).
4.28
 
כל הנאמר כאן לגבי בית הספר, לגבי מורה ולגבי מנהל יחול
בתיאומים המחויבים גם על תנועות הנוער.
4.29
 


לשאלות ולהבהרות בעת הצורך ניתן להתקשר ליו"ר ועדת המעקב להתרמות,
מר אבנר קליגמן, בטל' 02‎-6241025.


תבחינים (מצטברים) הכרחיים למתן היתרים לעמותות להסתייע
בתלמידים ובחניכים במבצעי התרמה מדלת לדלת

5.
רק לעמותות העומדות בכל התבחינים כדלהלן יינתן היתר
להסתייע בתלמידים ובחניכי תנועות הנוער לצורך התרמות מדלת
לדלת.
5.1
 
תאושר להתרמה עמותה שלא למטרות רווח, הנותנת בהתנדבות
או תמורת תשלום סמלי שירות וסיוע פעיל וישיר לחולים, לנכים
ולפגועים ("סיוע פעיל" אינו סיוע כספי, ולכן כל עמותה שעיקר
עיסוקה הוא מתן כסף תיחשב כאילו עיקר פעולתה מתן סיוע
כלכלי ולכן אינה עומדת בתבחינים; "ילדים פגועים" הם ילדים או
בני נוער הנתונים במצוקה או במצבי סיכון נפשיים או תפקודיים
בשל בעיות וקשיים הנובעים מהתעללות פיזית או מינית ו/או
נפשית ו/או קשיי תפקוד במשפחתם ובסביבתם). שירות לעניין
סעיף זה הוא סיוע רפואי, גופני או נפשי, וכן סיוע ברכישת ציוד
רפוא ומכשור שאינם מסופקים לאוכלוסיות היעד על ידי
המבטחים הרפואיים או על ידי משרד או גוף ממשלתי או על ידי
השלטון המקומי.
5.2
 
בין מקבלי השירות של העמותה יהיה אחוז הילדים ובני הנוער
מגיל הלידה ועד גיל 21 לא פחות מ 15% (ראה חוק חינוך מיוחד,
התשמ"ח 1988).
5.3
 
תאושר להתרמה עמותה היכולה להוכיח פעילות ומתן שירות
וסיוע בכל רחבי הארץ, א לפחות בשלושה מחוזות (לפי חלוקה
מחוזית של משרד החינוך התרבות והספורט) ובלא פחות מ 15
יישובים.
5.4
 
תאושר להתרמה עמותה הנכונה לתת שירות וסיוע לנפגעים ללא
הבדל דת, מין וגזע.
5.5
 
תאושר להתרמה עמותה שאינה קשורה או מזוהה עם גופים
פוליטיים או מפלגתיים ואינה מקבלת תקציבים מגופים כאלו.
5.6
 
תאושר להתרמה עמותה שאינה מעסיקה לצורך הניהול או הארגון
של התרמות מדלת לדלת קבלני התרמות המקבלים את שכרם על
בסיס אחוז מסוים מהכספים שנאספו בימי ההתרמה.
5.7
 
תאושר להתרמה עמותה שאינה מקיימת מבצעי התרמה נוספים
מדלת לדלת או מבצע התרמה ארצי שיפורסם בכלי תקשורת
ציבוריים נוסף על המבצע שאושר. עמותה המקיימת מבצעי
התרמה נוספים, כאמור לעיל, לא תאושר.
5.8
 
עמותה הקיימת ופעילה שלוש שנים לפחות ופעילותה ניתנת
להוכחה תאושר להתרמה.
5.9
 
עמותה שאינה עושה שימוש בכספי הציבור למטרה אחרת מזו
שהצהירה עליה בתקנון ההתאגדות, בכל הנוגע למתן שירות וסיוע
לנפגעים, תאושר להתרמה.
5.10
 
עמותה שהוצאותיה למינהלה תעלינה על 15% מתקציבה לא
תאושר.
5.11
 
עמותה המשלמת לעובדיה שכר העולה באופן ניכר על המקובל
בשירות הציבורי לא תאושר.
5.12
 
העמותות המאושרות תפתחנה את ספרי החשבונות שלהן
לביקורת משרד מבקר המדינה ולביקורת ועדת המעקב, אם
תתבקשנה.
5.13
 
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/1(א), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998