עובדי הוראה
8.
תנאי שירות
8.5
תיקון סעיף 337 בחוזר נז/8, "כללים לאישור השתתפות
מנהלים בהשתלמויות בשעות העבודה"
8.5‎-1
1 בספטמבר 1998
תאריך תחולה
 
עדכון חוזר תשנז/8
סעיף 337

מטרת הפרסום
 

יש להשמיט את תת סעיף 2 ג, שלפיו על המנהל להודיע מראש למפקח
הכולל על השתתפותו בהשתלמויות שאינן מאורגנות על ידי המשרד. אין
חובה כזו חלה על המנהל.
 


לבירורים נוספים: ד"ר יאיר סמוכה, המינהל הפדגוגי, טל' 02‎-5604028.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/1(א), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998