עובדי הוראה
8.
תנאי שירות
8.5
פיצוי בגין שנים עודפות - תוספת להסכם רציפות זכויות
שנחתם ביום 22.7.76 בין ממשלת ישראל לבין המרכז
לשלטון המקומי ולשלוש הערים הגדולות
8.5‎-2
1 בינואר 1997

תאריך תחולה
 
תוספת

מטרת הפרסום
 

עובד שצבר במסגרת ההסכם העיקרי מעל 35 שנות שירות בפועל בבעלויות,
והוא זכאי לקצבה מרבית (70% מהמשכורת הקובעת המלאה), ובמועד
פרישתו היה בגיל 60 או יותר (לגבי גננת ותיקה - גיל 57 או יותר) - ישולמו לו
על ידי הבעלות האחרונה שממנה פרש לקצבה פיצויים בגין שנים עודפות שבהן
עבד בפועל יותר מ 35 שנה במשרה מלאה או תקופה ארוכה יותר בחלקיות
משרה.
כל בעלות מעבידה תחזיר לבעלות האחרונה את חלקה בפיצויים כשיחס חלקה
לסך כל סכום הפיצויים יהיה שווה ליחס בין שנות עבודתו בבעלות המעבידה
(בפועל) לסך כל שנות עבודתו בבעלויות (בפועל) כל זאת בכפיפות לחלקיות
המשרות על בסיס ההשתתפות, כאמור בסעיף 7(ג)(2) להסכם העיקרי.
הסדר זה יחול על עובד שפרש לאחר 1.1.97 (או על שאריו).


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר שמעון שטמפפר, הממונה על תנאי
שירות של עובדי הוראה, טל' 02‎-5603820/1

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/1(א), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998