הוראה זו מבוטלת
ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש
למעבר להוראה המעודכנת
תכניות לימודים
9.
חינוך גופני
9.3
"שינוי בתקנון לאירועי חינוך גופני וספורט - ירושלים, התשנ"ז 1997 -
בתחרויות במסגרת מועדוני הספורט של בתי הספר
9.3‎-1
1 בספטמבר 1998

תאריך תחולה
 
חדש

מטרת הפרסום
 

בתנאי ההשתתפות והרישום של תלמידים ותלמידות לתחרויות במסגרת
מועדוני הספורט של בתי הספר יחולו השינויים האלה:
ניתן לשתף בנבחרת כיתות ט' עד שני תלמידים/תלמידות מכיתות ח',
במשחקי הכדו בלבד, בענפי הספורט שהתאחדות ספורט בתי הספר
פועלת בהם. היתר זה מותנה בכך שבבית הספר פועלת קבוצת כיתות ז'
ח', באותו ענף ובאותו מין.
1.1
1.
ההשתתפות תאושר שמית על ידי התאחדות ספורט בתי הספר, על פי
בדצמבר באותה שנה. 31 פנייה בכתב מבתי הספר, ולא יאוחר מתאריך
1.2
לאחר אישור הבקשה לא תתאפשר החלפת התלמידים/התלמידות
שאושרו, באותה שנת לימודים.
1.3
הוחלט לאשר למועדון ספורט בית ספרי שיחפוץ בכך להקים קבוצה
תחרותית נוספת בכיתה ז', במשחקי הכדור, בענפים שבהם פועלת
התאחדות ספורט בתי הספר (זאת נוסף לקבוצה הרגילה של כיתה ח').
2.1
2.
קבוצה תחרותית נוספת של כיתה ז' לא תתוקצב.
2.2
במחוזות ובענפים שבהם תהיינה די קבוצות בכיתות ז' מומלץ לקיים
ליגה נפרדת בכיתות ז', וזאת באישור רכז צוות הפיקוח במחוז.
2.3
במחוזות ובענפים שבהם לא תהיינה די קבוצות בכיתות ז' יש לאפשר
להן להשתלב במסגרת הרגילה של כיתות ז' ח'. בכל מקרה כזה תשתתפנה
שתי הקבוצות של אותו מועדון בשכבות גיל נפרדות, של כיתות ז'
וכיתות ח', באותה מסגרת.
2.4
בגמר המחוזי לא תשתתפנה שתי קבוצות מאותו מועדון. לגמר הארצי
תעפיל רק קבוצה אחת מאותו מועדון.
2.5
בכיתות ספורט הישגיות חייבות להשתתף כיתות ז' בנפרד וכיתות ח'
בנפרד.
2.6


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"ר לחינוך גופני, מר אברהם זוכמן,
טל' 03‎-5615516.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/1(א), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998