בטיחות וביטחון
5
בטיחות
5.1
היערכות לבטיחות במערכת החינוך בהתשנ"ט
(נט)5.1‎-2

בטיחות בבתי הספר
1.
המנהל יפעל בכל הנוגע לבטיחות סביבתית כמפורט בחוזר מיוחד
ז', התשנ"ז, "נוהלי בטיחות במערכת החינוך".
1.1
 
עם פתיחת שנת הלימודים ברצוננו להדגיש אתחשיבות הבדיקה של
הבטיחות בחצר בית הספר ובמבנה של בית הספר. יש לבצע סיור
ביקורת כדי לאתר ולסלק, במידת האפשר, מפגעים בטיחותיים או
להתריע בפני הרשות המקומית/הבעלות על מפגעים בטיחותיים
בחצר בית הספר ובמבנים של בית ספר שאין ביכולת בית הספר
לסלקם.
1.2
 
להלן נושאי הבדיקה:
1.3
 
מפגעי חשמל, ובכלל זה בדיקת ממסר הפחת כדי לוודא את
תקינותו
א.
 
שלמותם של מעקות המדרגות
ב.
 
שלמות החלונות והדלתות
ג.
 
תקינות השירותים וברזי השתייה
ד.
 
השילוט
ה.
 
מכשולים בחצר, חפצים מסוכנים העלולים לפצוע תלמידים
ו.
 
תקינות הציוד של כיבוי האש.
ז.
 
אם הרשות המקומית/הבעלות לא סילקה את המפגעים
הבטיחותיים כפי שנתבקשה, יש לדווח על כך לממונה על הבטיחות
במחוז.
1.4
 
בטיחות בגני הילדים
2.
עם פתיחת שנת הלימודים ברצוננו להדגיש את חשיבות הבדיקה
של הבטיחות הסביבתית בחצר הגן ובגן עצמו. יש להתריע בפני
הרשות המקומית/הבעלות על מפגעים בטיחותיים שאין בידי הגננת
האפשרות לסלקם.
2.1
 
להלן נושאי הבדיקה:
2.2
 
תקינות מערכת החשמל, ובכלל זה ממסר הפחת
1.
 
שלמותם של משחקי הגן והריהוט
2.
 
שלמות החלונות והדלתות
3.
 
תקינות הציוד של כיבוי האש
4.
 
תקינותם של השירותים וברזי השתייה
5.
 
הרחקת כל החומרים הרעילים מהישג ידם של הילדים, כגון
אקונומיקה, סבון רחצה וכו'
6.
 
תקינות החצר ומתקני המשחק המצויים בה
7.
 
תקינות הכניסה וגדרות הגן.
8.
 
אם הרשות המקומית/הבעלות לא סילקה את המפגעים
הבטיחותיים, כפי שנתבקשה, יש לדווח על כך לממונה על
הבטיחות במחוז.
2.3
 


לבירורים נוספים ניתן לפנות לקב"טים המחוזיים
(ראה רשימה בחוזר נח/1 וכן בחוזרים המיוחדים
העוסקים בענייני ביטחון, בטיחות ושעת חירום)
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/1(ב), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998