ןוחטיבו תוחיטב
.5
ןוחטיב
5.3
ט"נשתהב ןוחטיבל ךוניחה תכרעמ תוכרעיה
5.3-1(טנ)

ידסומה ןוחטיבה קית ןוכדע
.1
רפסה תיב ןוחטיב לש ןונכתבו עדימב קסוע ידסומה ןוחטיבה קית
יתבל ץפוה קיתה לש ןוכדע .םוריח תעש תארקל ותוכרעיהבו
.1997 ב רפסה
1.1
 
ךלהמב ןוחטיבה קיתב ןונכתהו עדימה יטרפ ןוכדעל גאדי להנמה
.רבמטפס שדוח
1.2
 
םייונישה תא ךוניחה תוקלחממ לבקל וגאדי ךוניחה תודסומ
.קיתל םתוא סינכהלו ולחש
1.3
 
להנמה גאדי ,הז קית רפסה תיבב אצמנ אל ,תונוש תוביסמ ,םא
.תימוקמה תושרב ט"בקהמ/ךוניחה תקלחממ ולבקל
1.4
 
ןוחטיבה קית לש דימתמה ונוכדעל יארחא רפסה תיב להנמ
.ידסומה
1.5
 
דסומב ח"עשלו תוחיטבל ,ןוחטיבל רזוע יונימ
.2
להונ" ,ח"נשתה ,'ה דחוימ רזוח לש 3 להונב רמאנל םאתהב
רזוע/הרומ לע יכוניחה דסומה להנמ ץילמי ,"רפסה יתבב ןוחטיב
להנמל רוזעי אוהו ,("ט"בע" רוציקב ארקייש) דסומל ןוחטיבל
תעשל רפסה תיב תוכרעיהבו ףטושה ןוחטיבה יאשונ זוכירב
אוהו ,תושרה לש ט"בקל רבעוי דמעומה יונימב לופיטה .םוריח
.ורובע יונימ בתכ איצוי
2.1
 
,ןוחטיבל רזוע דסומה להנמ הנמי םייברעה ךוניחה תודסומב
.ל"נה רזוחב רומאל םאתהב םוריח תעשלו תוחיטבל
2.2
 
ול שמשיש םיאתמ הרומ לע וא וינגסמ דחא לע ץילמי דסומה להנמ
:םוריח תעשל תוכרעיההו תוחיטבה ,ןוחטיבה יאשונב רזוע
להנמ תועצמאב יזוחמה ט"בקל רבעוי רזועה יונימב לופיטה
.תושרב ךוניחה תקלחמ
 
ץוח ימרוג םע הלועפ ףותיש
.3
ןוחטיב ילהונ" רזוחב טרופמכ ןכו ,ןלהל טרופמכ הז אשונב לעפי להנמה
:"רפסה יתבב
 
חוודלו דסומב ןוחטיבה יעצמא לכ לש םתוניקת תא קודבל שי
.תושרה לש לופיט םיבייחמה םייוקיל לש הרקמב ימוקמה ט"בקל
3.1
 
ומע עובקל ידכ תושרב ךוניחה תודסומ ט"בק םע רשק רוציל שי
.ןוחטיבה ילהונ תאו החטבאה ירדס תא
3.2
 
תינכת ,תושרה ט"בק םע םואיתב ,הנשה תליחתב דוע ,ןיכהל שי
םינעטמ ,דושח ץפח םיאשונב רפסה תיב תותיכ לכל הכרדה
.םוריח עוריא תעב תוגהנתהו תודושח תוינוכמ ,םידושח
ידי לע ,הבורקה הרטשמה תנחתמ םיכירדמ ידי לע ןתנית הכרדהה
םיט"בקה ידי לעו 'ג 'א תותיכב םירומ ידי לע ,הרטשמ ינלבח
.ךוניחה תודסומל
3.3
 
רשק שיאכ יארחא תונמל םיידוסי לעה רפסה יתב ילהנמ לע
"תימצע תוננוגתה"ב 'ט תותיכ ידימלת לש הרשכהלו הכרדהל
הז אשונ .(םייתעשכ רועיש לכ ,תועש 15 תללוכ הכרדהה תינכת)
זוחמה ט"בק ,תושרב ךוניחה תודסומ ט"בק ףותישב לעפוי
תוכירדמה .ןוחטיבל ףגאב תינוחטיב הכרדהל הקלחמה להנמו
.שארמ ךכל ורשכוהש ל"הצב עגמ ברק תוכירדמ תולייח הנייהת
3.4
 
ירדסל עגונה לכב םידבועהו םירומה תווצ תא ךרדתל שי
יוניפ) םוריח עוריא תעב תוגהנתה הז ללכבו ,דסומב ןוחטיבה
.('וכו רפסה תיב
3.5
 
םידומילל ןושארה עובשב םידימלתל וריבסי םירומהו םיכנחמה
,םירכומ יתלב םיגהנ םע ,םיפמרטב תועיסנב תוכורכה תונכסה תא
.הלאכ תועיסנ םידימלתה לע ורסאיו
3.6
 
הרובחתב העיסנה תא ףידעהל שיש ,םידימלתל ושיגדי םג םירוה
.תיתוחיטבה הניחבהמ ןהו תינוחטיבה הניחבהמ ןה ,תירוביצ
 
רפסה תיבב תופטושה תוקירסה תאו רקובה תוקירס תא ןגראל שי
.ט"בעה תועצמאבו להנמה ידי לע
3.7
 
.תושרה ט"בק תוארוהל םאתהב רקובה תוקירס תא עצבל שי
3.8
 
,הנשה תליחתבש ךנחמה ירועישמ דחאב ,םידליה תא ריהזהל שי
.םהב העיגנה ינפמו םידושח םיצפחל תוברקתה ינפמ
3.9
 
ךוניח תודסומ תחטבא
.4
לע הליטמ (25.6.95) ה"נשתה ןוויסב ז"כ םויב הלשממה תטלחה
.ךוניחה תודסומ תחטבאל האלמה תוירחאה תא לארשי תרטשמ
4.1
 
םאתהב ,לארשי תרטשמ תוירחאב עצבתת ךוניחה תודסומ תחטבא
יפ לעו הרטשמה לש םייעצבמהו םייעוצקמה הילוקישל
לש יזוחמה ט"בקה םע םואיתבו הדי לע ועבקייש םינוירטירקה
תושרב ךוניחה תודסומ ט"בקו טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ
.תימוקמה
4.2
 
תויומלתשה
.5
קשנב ןומיא
5.1
 
הרשכה) קשנב םירומה ןומיא ךשמיי ט"נשתה םידומילה תנשב
.(הנשב דחא ןומיא םוי) םינפה דרשמ תוארוהמ בייחתמכ ,(ןונערו
.םילויטל דעוימה קשנב ח"לש ירומ ונמואי ןכ
 
ןוחטיב תויומלתשה
5.2
 
ןוחטיבל םירזוע םירומל םיימוי תונב תויומלתשה הנמייקתת
הז םוחתב הרשכה רבעב ולביק אלש ךוניחה תודסומב (םיט"בע)
תויומלתשה הנכרעית ךכל ףסונ .םיקיתווה םיט"בעל דחא םויו
יברעה רזגמב .תוננגל תורזועלו תוננגל ,םיתרשל ןוחטיב יאשונב
.םוריח תעשלו תוחיטבל םירזוע םירומל תומלתשה םוי ךרעיי
 
תא ררחשל םישרדנ ךוניחה תודסומ ילהנמ
5.3
 
םתופתתשהל גואדלו הכרדההו ןומיאה תויוליעפל םירומה
תועש יולימ תא םילהנמה וחיטבי רשפאה תדימב .תויומלתשהב
םג קיסעהל םיאשר םה ךא ,רפסה יתב ירומ ידי לע תורדעיהה
תא עצבל שי .םינמאתמהו םימלתשמה םירומל םוקמ יאלממ
.תימוקמה תושרב ט"בקה םע תויומלתשהה םואית
 
הרבסהו הכרדה תולועפ
.6
"רפתה וק" יבושייו םילשורי ,ש"וי רוזאב תודרשיה ינומיא
6.1
 
,ש"וי לש ןוכיסה ירוזאב םידימלתה רוביצו ךוניחה תכרעמ
רתוי השיגנ הרטמ םה "רפתה וק" יבושייו םילשורי
יקובקבו םינבא תקירז ןוגכ ,םיינלבח םיעוגיפ לש םירקמל
רבעל וא סובוטוא לע יריו םיעסיה סובוטוא לע הרעבת
.דומיל תתיכ

 
ונדרשמ טילחה רוביצב ןוחטיבה תרבגהל םורתל הרטמב
ןומיא תרזעב עוריא לש הרקמב תודרשיהה תלוכי תא רפשל
לגסלו ידוסי לעהו ידוסיה רפסה תיב ידימלת רוביצל ןתינה
.םיעסיההו הארוהה

 
תודסומב "תודרשיה" אשונב ןונערו הכרדה תלועפ ךרעית
םירוזאב ןכו ,הזעו ןורמוש ,הדוהי יבחרב ךוניחה
ףיקת הכרדהה ."רפתה וק" יבושייו םילשורי ומכ ,םישיגר
םיעיסמה סובוטואה יגהנו םירומה ,םידימלתה ללכ תא
הנקתו ,הקוצמו ץחל יבצמב דדומתהל םתוא רישכת ,םידלי
תא עונמל ידכ ,הקוצמ תעב דוקפת תונמוימ םירגובמל
.ןהידממ תא םצמצל וא תועיגפה
 
זרכמב וז הדובעב וכז רשא תורבח ידי לע רבעוי ןומיאה
ןוחטיבה ףגא ידי לע רשואש טרפמו ןויפא יפל שרדנכ
ןיב הווש ןפואב קלחתי הז ןומיא ןיגב םולשתה .ונדרשמב
.(תולעהמ 50% ןממי דצ לכ) ונדרשמ ןיבו תימוקמה תושרה

 
:תושרדנה ןומיאה תועש תקולח ןלהל

 
.הכרדה תועש 2 הנלבקת 'ה 'א תותיכ
.1
 
תועש 6 וא הכרדה תועש 3 הנלבקת ב"י 'ו תותיכ
.םדקתמ ןומיא
.2
 
.ירי ןומיאו הכרדה תועש 6 ולבקי תוננגו םירומ
.3
 
ו ירי ןומיאו הכרדה תועש 16 ולבקי סובוטוא יגהנ
.םיקיתו םיגהנל ןונער ןומיא תועש 8
.4
 
אל ינפוג ךוניח ירועישב ףתתשהל םירישכ םניאש םידימלת
.תודרשיה ינומיאב םתופתתשה רשפואת

 
"דושח ץפח ינפב תוריהז" אשונב הכרדה
6.2
 
יתבב םידימלתל הרבסהה תלועפ קמעותו ךשמית ט"נשתה תנשב
ךרעית הלועפה."םידושח םיצפח ינפמ תוריהז" אשונב רפסה
'א תותיכ ידימלתל .העשכ ךשמיתו ,תיתתיכ וד וא תיתתיכ תרגסמב
יתבל רסמנש הכרדהה רמוח יפ לע םירומה ידי לע אשונה רבעוי 'ד
.רפסה
 
ןוחטיבה יניצקו הרטשמה ינלבח וכירדי ב"י 'ה תותיכ ידימלת תא
.תוימוקמה תויושרב
 
ןוחטיבה יניצק תרזעב עצובי ךוניחה תודסומ םע םואיתה
הלועפ ףתשל םישקבתמ ךוניחה תודסומ ילהנמ .םיימוקמה
.התרטמ תא גישת הלועפהש ידכ ,עייסלו
 
תוליעפל םירומה תא ררחשל םישרדנ ךוניחה תודסומ ילהנמ
תדימב .תויומלתשהב םתופתתשהל גואדלו הכרדההו ןומיאה
ירומ ידי לע תורדעיהה תועש יולימ תא םילהנמה וחיטבי רשפאה
םירומל םוקמ יאלממ םג קיסעהל םיאשר םה ךא ,רפסה יתב
.םינמאתמהו םימלתשמה
6.3
 
םיליגרת
.7
יפ לע ,םוריח יבצמב תוגהנתהה אשונב וכרעייו ונגראתי רפסה יתב
.רפסה יתבב ןוחטיבה ילהונב קסועה ל"כנמה רזוחב תוארוהה
7.1
 
יליגרתבו יוניפ ליגרתב םידומילה תנשב לגרותי רפס תיב לכ
.ימוקמה ט"בקה תוירחאב ,תונריע
7.2
 
קשנ ילכ לש הקזחאו האישנ רוסיא
.8
,ד"נשתה ,ז"ט דחוימה רזוחה לש 'ב ףיעסב תוארוהל ךשמהב
ונא ,"יתוחיטבה טביה"ב קסועה עטקב ,"רפס יתבב תומילא תעינמ"
יתלבהו ילאמרופה) ךוניחה תרגסמ לכב יכ תאזב םיריהבמ
םיניכס קיזחהלו תאשל םידימלתל טלחהב רוסא (ילאמרופ
ילמשח םלה ירישכמ ,םינכוסמו םישדח םירישכמו םילכ ,תויציפק
.("קשנ ילכ" ןלהל) עימדמ זגו (רקוש)
8.1
 
הלבח םורגל םילולעה רישכמו ילכ לכ םירחהל רפסה תיב להנמ לע
םרחומה ילכה תא רוסמי רפסה תיב להנמ .שוכרל קזנ וא תינפוג
דימלתה ברסי םא .השעמה תרמוח לע םתדמעה רחאל םירוהל
.הרטשמל ןיינעה רבעוי ,קשנה ילכ תא רוסמל
8.2
 
,עוגיפ ירמוח ןוגכ קשנ ילכ לש םתואצמיהל דשח םייק רשאכ
,עימדמ זג ,(רקוש) םיילמשח םלה ירישכמ ,תויציפק םיניכס
לש ותוכז ,רפסה תיבב רחא קשנ לכ וא ,תוארשרשו םינפורגא
ידכ ,םידדוב םידימלתמ אל ךא) םידימלתה תתיכמ שקבל להנמה
דימלת .םהיסיכ תאו םהיטוקלי תא ןקורל (הילפאו המגיטס עונמל
.ותודגנתה תרסהל דע רפסה תיבמ קחרוי תויחנהל עמשיהל ברסמה
.חקפמה םע םואיתב השעית דימלתה תאצוה
8.3
 
םישמשמה םילכ תאשל םידימלתל וריתי רפסה יתב ,תאז םע דחי
הרומה רושיאב ,םימיוסמ םירועישב םהידומיל ךרוצל םתוא
יכ םידימלתל תורוהל םירומה ודיפקי ולא םירקמב .יארחאה
.םירועיש םתואל לבגומ ולא םילכב שומישה
8.4
 
תועדומה חול יבג לע וז הארוה םסרפל שקבתמ רפסה תיב להנמ
.םידימלתה ירוהל תועדוהבו רפסה תיב ןונקתב ,רפסה תיבב
8.5
 
ןוגכ ,התיכה ילתוכל ץוחמ םיהוש םידימלת םהבש םיבצמ
םידעומ תויהל םילולע ,םירוקיבו םילויט ,תועסה ,תוקספה
רתי תונריע םישרוד ולא םיבצמ .םינושה היגוסל תומילאל
.יכוניחה תווצה דצמ קודה חוקיפו
8.6
 
איהו ,ליעל רכזוהש 'ב ףיעסב ללכנה תא הכותב הליכמ וז הארוה
.תעבוקה
8.7
 
תועסהב םידלי לש םיוולמל תויחנה
.9
תא בוש םסרפלו ביחרהל ,זכרל ךרוצה ררועתה הנורחאל
תונושה תועסהב םידלי יוולמ ידיקפתל תועגונה תוארוהה
ל"כנמ ירזוחב תועיפומ ולאכ תוארוה .ךוניחה תכרעמב תוכרענה
:ןלהל טרופמכ ,םינוש
9.1
 
ז"נשתה ,'א דחוימ ,"הארוה ידבועו םידימלת תועסה"

 
דחוימ ,"םידלי ינגל םוריח תעשו תוחיטב ,ןוחטיב ילהונ"
ח"נשתה ,'ד

 
ז"נשתה ,'ו דחוימ ,"ךוניחה תכרעמב םילויט"

 
.ז"נשתה ,'ז דחוימ ,"םיידוסי רפס יתבל תוחיטב ילהונ"

 
תועסהב םידימלת יוולמ לש םדיקפתב ,רומאכ ,דקמתנ ןלהל
העונתב םידימלתה לש םיוולמה ידיקפת תא טרפנ אלו תונושה
םיוולמ ,םידליה ןוחטיבל איה םתוירחאש םישומח םיוולמ ,לגרב
תוירפס תיב ץוח שפונו טרופס תויוליעפב םיוולמו םילויטב
.'וכו
9.2
 
וא/ו עיסמה בכרה גהנ אוה ךוניחה תכרעמ תועסהב םידלי הוולמ
.ךכל עבקנש רגובמ הוולמ
9.3
 
לש םתוחיטב תאו םמולש תא חיטבהל אוה בכרב םיוולמה דיקפת
םתדירי תעבו וב םתעיסנ תעב ,עיסמה בכרל םתיילע תעב םידליה
.ונממ
9.4
 
תויושר) לעופב תועסהה םויק לע םיארחאה לש םתבוחמ
תוארוהה תא איבהל ('וכו ךוניח תודסומ ילהנמ ,תוימוקמ
םהש חיטבהלו םכרדתל ,םינושה םיוולמה ינפל ןלהל הנטרופתש
.תוארוה ןתואב םיאיקב
9.5
 
(הוולמה וא/ו בכרה גהנ) הוולמה ידיקפת
9.6
 
וב הבישיה ירדסו עיסמה בכרב םיעסונה רפסמש דיפקהל ש
םאתהב ויהי (דחא בשומב םידלי השולש וא םיינש)
ליג דע םידלי 3 בישוהל רתומ) הרובחתה דרשמ תוארוהל
.(םיינשל דעוימה בשומב 14

 
יפכ ,תוחיטב בכרב עצובת םיכנ םידלי תעסהש חיטבהל ש
םינקתל עגונה לכב הרובחתה דרשמ ידי לע עבקנש
.םידליה לש תולבגומהו תוכנה יגוס יפל םיינכט םיטרפמלו

 
דיל העיסנה תעב תבשל וילע ,בכרה גהנל ףסונ הוולמ שי םא
.ימדקה האיציה חתפ

 
בכרל היילעה תעב תשרדנה תוליעפה
9.7
 
תעסה תעב ןה ףוסיאה תונחתב תעצובמ בכרל היילעה
.םהיתבל םתרזחה תעב ןהו ךוניחה דסומל םידימלתה

 
אמש ששחמ) תוריהזבו טאל ףוסיאה תנחתל ברקתי בכרה
בכרה תא וארישכ שיבכל םיניתממה םידימלתה וצרפתי
תימדקה תלדה חתפיתו ,שיבכה תפשב הנחי בכרה .(עיסמה
.דבלב

 
הרוצבו טקשב בכרל וסנכיי םידימלתהש דיפקי הוולמה
.בכרה לע ולע םיניתממה םידליה לכש אדווייו ,תרדוסמ
לכו הסינכה תלד רגסית רשאכ קר העונתב ליחתי בכרה
.םהיתומוקמב ובשי םידימלתה

 
ובשי םידימלתה לכש הוולמה דיפקי העיסנה תעב
שי ןכ ומכ .העיסנה ךלהמב ומוקי אלו םהיתומוקתב
ףוסיאה תונחתב רצענ בכרהש תעב םג המיק רוסאל
בכרב רדסו טקש וררשיש דיפקהל שיו ,תונושה
.תונולחהמ םיידיו שאר ואיצוי אל םידימלתהשו

 
בכרהמ םידימלתה תדרוה תעב תשרדנה תוליעפה
9.8
 
ךוניחה דסומב הדרוהה תנחתב עצובת בכרהמ הדיריה
.םהיתבל םידימלתה תרזח תעב תונושה הדרוהה תונחתבו

 
תונחתב וא ךוניחה דסומ אצמנ ובש דצב עצבתת הדרוהה
.םהיתבל םידימלתה תרזחה תעב תועובקה הדרוהה

 
טקש לע הדפקה ךות ,דבלב תימדקה תלדהמ עצובת הדיריה
.רדס לעו

 
תויללכ תוארוה
9.9
 
תונחתב קר ונממ ודריו בכרל ולעי םידימלתהש דיפקהל שי
תומוקמב םידימלת דירוהלו תולעהל ןיא .שארמ ועבקנש
.םיננכותמ אלו םינמדזמ

 
דיפקהל שי דחוימה ךוניחה ידליו םינגה ידלי לש תועסהב
חתפב בכרהמ ודרי םידימלתהש

 
ןיא הרקמ םושב .םתיבל הסינכה חתפב וא רפסה תיב/ןגה
ידכ שיבכ תוצחל םיכירצ םה ונממש םוקמב םידלי דירוהל
.רפסה תיב/ןגה חתפל וא םתיב חתפל עיגהל
 
.ונממ תדרלו בכרל תולעל םידליל עייסל שי הרקמ לכב
םידליה תא הוולמה הוולי רפסה תיבל/ןגל םידליה תדרוהב
.דסומה רצחל םתסינכ דע
 
וד יטרפ בכרב ,יטרפ בכרב (תוחיטב תורוגחב) םידלי ןוסיר
תונקתלו תוארוהל םאתהב היהי ירחסמ בכרב וא ישומיש
לכב ,דלי לכ ןסרל ץלמומ הרקמ לכב .הרובחתה דרשמ לש
.ולא םיבכרב ,ליג

 
,רחא םוריח עוריא שחרתמ וא יהשלכ הנואת תשחרתמ םא
ליבקמבו השורדה הרזעה תקעזהל גואדל הוולמה לע
תעגהל דע שרדנה לכב םהל עייסלו םידימלתה לע חיגשהל
ךכ לע חוודל שי עוריאה םויסב .תשקובמה הרזעה
.הזכ חוויד לבקל ועבקנש םימרוגל

 
האיציה תעב בכרל םילועה לש ימש דקפמ ךורעל שי
.ןהמ הרזחה תעבו ךוניחה דסומל ץוחמ תונוש תויוליעפל

 
דיל אלו םידימלתה םע דחי הוולמה בשי תילויטב העיסנב
.גהנה

 
.בכרה ךותב דימלת ראשנ אל םא קודבל שי העסהה םויסב

 
םיטרסב שמתשהל יוצר םיוולמו םיגהנ תכרדה תרגסמב
ידימלת הז ללכבו ,תכרעמב םידימלת תועסה יוויל אשונב
ףגהו תועסהה ףג ידי לע וקפוה םיטרסה .דחוימה ךוניחה
.דרשמב םיכרדב תוחיטבל

 
.העסהה בכרב ןשעל טלחהב רוסא

 
ןוחטיבל םידליה ינג תוכרעיה
.10
:םימייקה ןוחטיבה יעצמא תוניקת תא אדוולו קודבל שי
10.1
 
םינפבמ הליענ רשפאמה רעשו הניקת רדג םויק

 
.םינופלטהו הקוצמה תוכרעמ תוניקת

 
ימרוג םע תורשקתהל םינופלט ןוכיא חול ןיכהל שי ןכ ומכ
.םוריח תעשב ןוחטיבה
 
תקידבב ואצמנש םייוקילה לכ לע תושרה ט"בק ינפב עירתהל שי
.םידומילה תנש תליחת ינפל םנוקית תא אדוולו ןוחטיבה יעצמא
10.2
 
ומע עובקל ידכ תושרב ךוניחה תודסומ ט"בק םע רשק רוציל שי
החטבאה ילהונ תא ,ןגב םוריח עוריא תעב תולועפה ירדס תא
.ןוחטיבה ימרוג םע רשקהו הלעפהה יכרד תאו םינושה
10.3
 
תחטבאל תינויח ןגה לא םידימלתה תעגה ינפל רקובה תקירס
ןגל םידליה אוב ינפל העש יצח ליחתת הקירסה .םידימלתה
עונמלו רעשה תא לוענל שי) םידליה ןושאר תסינכ ינפל םייתסתו
.(הקירסה םויסל דע הסינכ
10.4
 
םידושח םיבכר רותיאבו ןגה רדג לש תינוציח הקירסב ליחתהל שי
הדצמ ,ןגה רדגל ךומס ךשמית הקירסהו ,ןגה תברקב םינוחה
.םינפבמו ץוחבמ ןגה הנבמ תקירסב םייתסתו ,ןגה רצחבו ימינפה
 
.תוליעפה םויסל דע רגסייו לעניי ןגה רעש
10.5
 
ידכ םידליה ינגב רוטישה/רויסה תדיינ םע ינושאר רשק רוציל שי
.םוריח תעשב תורשקתה יכרדו םידליה ןגב רוקיב ילהונ עובקל
10.6
 
םאותי טלקמל/ןוחטיבהרדחל הסינכה ליגרתו ןגה לש יוניפה ליגרת
.תימוקמה תושרה ט"בק םע
10.7
 תועדוה


1998 רבמטפסב 1 ,ח"נשתה לולאב 'י ,(ב)1/טנ ל"כנמ רזוח