בטיחות וביטחון
5.
שעת חירום
5.4
היערכות מערכת החינוך לשעת חירום בהתשנ"ט
(נט)5.4‎-1

כללי
1.
במסגרת הכנת מערכת החינוך לשעת חירום תיערכנה פעולות השתלמות
והדרכה כמפורט להלן:
 
יינתן פרק שעת חירום במסגרת הכשרת המורים והעוזרים
לביטחון, לבטיחות ולשעת חירום בתחילת שנת הלימודים.
1.1
 
יעדכנו תיק הביטחון בבתי הספר ותיקי הנתונים ברשויות
המקומיות, ובכלל זה השלמת נתונים, במהלך החודשים
אוקטובר ונובמבר 1998.
1.2
 
המנהל יארגן את מוסד החינוך בהתאם למפורט בחוזר המיוחד
ט', התשנ"ח, "נוהלי שעת חירום במוסדות החינוך".
1.3
 
יירכו תרגילי כניסה למקלטים/למרחבים המוגנים בכל מוסדות
החינוך במהלך החודשים אוקטובר ונובמבר 1998.
1.4
 
תרגיל התגוננות ארצי (תרגיל הג"א) ייערך ב ב' באדר התשנ"ט (18
בפברואר 1999) בכל מוסדות החינוך, ובו יתורגלו התלמידים
בכניסה למקלטים ובשהייה בהם. אין לתכנן שום פעילות חוץ בית
ספרית ביום זה.
1.5
 
ייערכו תרגילי הדמיה בכל בית ספר למטה החירום בהנחיית הקב"ט
הרשותי/מנהלי מחלקת החינוך במגזר הערבי.
1.6
 
ייערכו תרגילי הדגמה למנהלים ולעב"טים בנושא של תפקוד בית
הספר בשעת חירום. תרגילים אלו יכללו את כל הגורמים הלוקחים
חלק באירוע.
1.7
 
היערכות לשעת חירום בגני הילדים
2.
תיערכנה הדרכות והשתלמויות לגננות ולעוזרים בנושאים אלה:
2.1
 
עזרה ראשונה - החייאה
-  
כיבוי אש
-  
הנחיות התנהגות בשעת חירום ובאירוע חירום
-  
בדיקת התכנון של ארגון הגן לשעת חירום (מיגון, תגבור
כוח אדם, ציוד לשעת חירום)
-  
חבישת מסכות.
-  
על הגננת למלא את פרטי המידע והתכנון המפורטים בנוהל 2, פרק
ב' (מידע ותכנון הביטחון בגן הילדים) של החוזר המיוחד ט',
התשנ"ח, "נוהלי שעת חירום במוסדות החינוך". הפירוט יכלול
את עדכון הפרטים בגן עצמו ואת השינויים בנתונים שיימסרו על
ידי הרשות המקומית (השינויים בשמות, בכתובות ובטלפונים של
גורמי חוץ שונים).
2.2
 
על הגננת להעביר את הדיווח עד כ"ה בתשרי התשנ"ט (15
באוקטובר 1998) למחלקת החינוך ברשות המקומית, לפי הדוגמה
המצויה בנספח שבסופו של נוהל 2, פרק ב', של החוזר שהוזכר
לעיל.
 
אם, מסיבות שונות, לא התקבל בגן החוזר המיוחד שהוזכר לעיל,
על הגננת לקבלו ברשות המקומית ולפעול כמפורט לעיל.
2.3
 
עם פתיחת שנת הלימודים על הגננת לבדוק את הציוד לכיבוי אש
ואת ציוד העזרה הראשונה. כמו כן עליה לבדוק את המקלט/את
המרחב המוגן ואת הציוד לשעת חירום (הציוד הכללי למקלט)
ולבצע תרגיל כניסה למקלט. תרגיל נוסף יבוצע במסגרת תרגיל
ההתגוננות האזרחית הארצי למוסדות החינוך שייערך בהתשנ"ט.
2.4
 
המשרד עורך במשך כל שנת הלימודים קורסי עזרה ראשונה
לגננות. הקורס נערך ברשות המקומית במשך 7 ימים רצופים,
ומזכה את הגננת בגמול השתלמות (56 שעות עם ציון).
2.5
 
חשוב מאוד שכל גננת תעבור את הקורס ותוסמך כמגישת עזרה
ראשונה. הידע שתרכוש הגננת בקורס יכול להציל חיי ילד בגן.
 
במשך כל שנת הלימודים תיערכנה הדרכות בנושא אב"ך לגננות
ולעוזרות על ידי מדריכות חיילות במשך שעתיים במסגרת הכנסים
ברשויות.
2.6
 
הדרכות והשתלמויות
3.
תבוצענה הדרכות והשתלמויות כדלקמן:
 
השתלמות למנהלים ולעב"טים בשיתוף עם פקיד העורף
-  
השתלמות לעב"טים בתרגיל כניסה למיגון ובתרגיל פינוי
-  
קורסים והשתלמויות עזרה ראשונה למורים ולמורות
-  
השתלמות בכיבוי אש לצוותי הכיבוי
-  
השתלמות בנושא ההתנהגות באירוע חומרים מסוכנים לסגל בתי
ספר.
-  
קורסים של מגישי עזרה ראשונה למורים/למורות ולגננות
4.
משרדנו ימשיך גם בשנת התשנ"ט להכשיר מורים וגננות כמגישי
עזרה ראשונה. חשיבותו של הקורס רבה ביותר למתן עזרה
ראשונה לילד שנפגע עד להגעת הגורמים הרפואיים המוסמכים.
הדקות הראשונות הן קריטיות וחשובות להצלת חיים.
4.1
 
מנהלי מוסדות החינוך נדרשים לשחרר את המורים לפעילויות
האימון וההדרכה ולדאוג להשתתפותם בהשתלמויות. במידת
האפשר יבטיחו המנהלים את מילוי שעות ההיעדרות על ידי מורי
בתי הספר.
4.2
 
בהתאם למאור בחוזר מיוחד ט', התשנ"ח, בכל בית ספר חייב
להימצא מורה בוגר קורס מגישי עזרה ראשונה על כל 350 400
תלמיד. האגף לביטחון ולשעת חירום מעודד ומאשר הימצאות
כמות גדולה יותר של בוגרי הקורס במוסדות החינוך, מעל
הרשום בנהלים.
4.3
 
להלן רשימת הקורסים וההשתלמויות בנושא עזרה ראשונה
המועברים לסגל ההוראה (מורים וגננות):
4.4
 
קורסי מגישי עזרה ראשונה: 56 שעות לימוד במשך 7 ימים
רצופים: בשבוע הראשון בימים א' ה' ובשבוע השני בימים
א' ב', בין השעות 8 16.
א)
 
השתלמות רענון עזרה ראשונה (לבוגרי קורס מגישי עזרה
ראשונה המחויבים ברענון כל שלוש שנים): 20 שעות
לימוד במשך 3 ימים רצופים, בין השעות 8 14.30
ב)
 
השתלמות החייאה לגננות במשך 4 שעות לימוד רצופות.
ג)
 
הפרויקט "חינוך לביטחון ולשעת חירום בבתי הספר היסודיים"
5.
השנה יתבצע הפרויקט "חינוך לביטחון ולשעת חירום בבתי הספר
היסודיים" בכיתות ה'. הפרויקט יועבר על ידי חיילות מדריכות
אוכלוסייה לשעת חירום (מאלש"חיות) של פיקוד העורף אשר
אחד מיעדיו הוא הכנת האוכלוסייה ובתוכם הילדים/התלמידים
בזמן שגרה לקראת שעת חירום.
5.1
 
הכנה זאת נעשית תוך שימוש באמצעי הסברה והדרכה במשך 5
שעות לכל כיתה בנושאים האלה: מצבי חירום, כלי נשק מתקופות
שונות, חל"ך (חומרי לחימה כימיים), ערכות מגן ומיגון
קולקטיבי.
5.2
 
הודעות על מועדי ההדרכות התקבלו בבית הספר בתחילת חודשי
יולי 98, וההדרכות מתוכננות להתחיל מיד לאחר סוכות
ולהימשך עד סוף שנת הלימודים. סמוך למועד ההדרכה המתוכנן
יבוצע תיאום נוסף בבית הספר על ידי נציגת פיקוד העורף.
5.3
 
הדרכת קרב מגע להגנה עצמית והתנהגות במצבי חירום
לכיתות ט', י' ו-י"א

6.
6.1 פרויקט הדרכת "קרב מגע" להגנה עצמית במוסדות החינוך
מופעל משנת הלימודים התשנ"ג באחריות משרדנו ובשיתוף
פעולה הדוק עם משרד הביטחון - אגף הנוער והנח"ל.
 
מטרת הפרויקט היא להקנות לתלמידים מיומנות וכלים שבעזרתם
הם יוכלו להגיב ולהתמודד במצבי חירום.
6.2
 
הכשרת התלמידים בבתי הספר מתבצעת על ידי צוותי מדריכות
קרב מגע/חיילות אשר יפעלו לפי תכנית הדרכה שנתית שתוכן
ותופעל על ידי האגף לביטחון במשרדנו.
6.3
 
להלן הרכב תכנית ההכשרה בכיתות ט', י' ו י"א:
6.4
 
הדרכה הבסיסית לכיתות ט' יקבלו התלמידים הרצאת מבוא
ביטחונית ואימון מעשי בהגנה עצמית ובהתנהגות במצבי
לחץ שיתחלק על פני 8 שיעורים בני שעתיים, סך הכול 16
שעות אימון שבועיות.
א.
 
תלמידי כיתות י' י"א שכבר עברו הכשרה בסיסית בעבר
יקבלו 6 שעות אימון רענון בהגנה עצמית.
ב.
 
בחינוך הממלכתי דתי, בכיתות בנים, תהיה ההדגמה על ידי שתי
מדריכות, והתרגול יהיה בין הבנים לבין עצמם, מטעמי הלכה. ניתן
יהיה להסתייע בהעברת האימון בבתי הספר הממלכתיים דתיים גם
במדריכים/בחיילים ממוצא דרוזי שיוכשרו להדרכת בתי ספר
במגזר הדרוזי.
6.5
 
קציני הביטחון המחוזיים ונציג ביטחון מוסדות החינוך לקרב
מגע, בשיתוף סגל הפיקוח הצבאי, נפגשו עם הנהלות בתי הספר
במהלך אוגוסט 1998 וייפגשו אתן בתחילת שנת התשנ"ט כדי
לתאם לוח זמנים לביצוע ההדרכה בבתי הספר.
6.6
 
תלמיד שאינו כשיר להשתתף בשיעורי חינוך גופני לא תאושר
השתתפותו בשיעורי קרב מגע.
6.7
 
פניות, שאלות והנחיות נוספות ניתן לקבל מהממונה על קרב מגע
באגף הביטחון ומקציני הביטחון המחוזיים.
הפנייה יכולה להיעשות בכתב או בטלפון, על פי הכתובות האלה:

מטה האגף: אריה מור, הממונה על ביטחון מוסדות חינוך, ורמי לוסטיג,
הממונה על קרב מגע, בניין לב רם, רח' דבורה הנביאה 2,
ירושלים 91911, טל' 02‎-5602234, מירס 03‎-7730492.

מחוז ירושלים: רח' כנפי נשרים 22, ירושלים 91911, טל' 02‎-5601486.

מחוזות ת"א והמרכז: שדרות שאול המלך 39, בניין הדר דפנה, ת"א 64928,
טל' קב"ט מחוז ת"א: 03‎-6935377 (מר ישראל גלובקה),
טל' קב"ט מחוז מרכז: 03‎-6935386 (מר איתן רגב)

מחוז הדרום: דרך הנשיאים 15, באר שבע 84895,
טל' קב"ט המחוז: 07‎-6464269 (מר אילן כהן)

מחוז חיפה: רחוב חורי 2, כיכר סולל בונה, מגדל הנביאים, חיפה 33045,
טל' קב"ט המחוז: 04‎-8353633 (מר זאב אריאל)

מחוז הצפון: בית הממשלה, נצרת עילית 17105,
טל' קב"ט המחוז: 06‎-6500166 (מר אודי בן יצחק)

האגף לחינוך התיישבותי: רחוב ארניה 10, הקריה, ת"א 61070,
טל' קב"ט האגף: 03‎-6961525 (מר בני אלחילו).
היערכות מחלקת החינוך ברשות המקומית לשעת חירום
7.
עם פתיחת שנת הלימודים התשנ"ט אנו מבקשים להסב את תשומת
הלב לצורך של מחלקת החינוך לשעת חירום להתארגן בתחומים
האלה:
7.1
 
איוש מטה החינוך לשעת חירום במסגרת ועדת המל"ח
המקומית
א.
 
עדכון תיק הנתונים ותכנון מערכת החינוך לשעת חירום
ברשות המקומית (ברשויות הממוחשבות יש לבצע את
העדכון במסגרת תכנית מל"ח-2003)
ב.
 
סיוע להתארגנות מוסדות החינוך לשעת חירום, מעקב אחר
התארגנותם ופיקוח על ההתארגנות
ג.
 
מעקב אחר ביצוע תרגיל כניסה למקלטים ופיקוח עליו
(התרגיל ייערך עצמאית, על ידי מוסדות החינוך, בתחילת
שנת הלימודים, ולא יאוחר מיום ו', ד' במרחשוון
התשנ"ט, 30 באוקטובר 1998; בתי הספר יידרשו להודיע
לקב"ט הרשות על המועד ועל השעה של התרגיל, וידווחו
על ביצועו)
ד.
 
השתתפות בתרגיל התגוננות ארצי (יום הג"א) שייערך
בחודש בפברואר 1999.
ה.
 
אנו מבקשים להסב את תשומת הלב גם להנחיות הכלליות
שפורסמו על ידי משרד החינוך התרבות והספורט בחוזרים
האלה:
7.2
 
חוזר מיוחד ט,' התשנ"ח, "נוהלי שעת חירום במוסדות
החינוך"
א.
 
חוזר מיוחד ד', התשנ"ח, "נוהלי ביטחון,בטיחות ושעת
חירום בגני הילדים" (בחוזר זה מופיע הפרק "מידע ותכנון
הביטחון בגני הילדים").
ב.
 
נסב את תשומת הלב גם לחוזר מל"ח, "תכנון, ארגון ותפעול
(לחינוך) ברשות המקומית", שיצא בחודש אלול התשנ"ו (ספטמבר
1996), ולתיק נתונים ותכנון מערכת החינוך לשעת חירום ברשות
המקומית (התשנ"ו).
 
התארגנות מערכת החינוך לקראת שעת חירום והפעלתה בשעת
חירום מתחילות במוסד החינוך. על כן יש לוודא שמנהלי מוסדות
החינוך והגננות יתכננו ויארגנו את מוסדות החינוך באופן
שיתאפשר קיום הלימודים בשעת חירום כמפורט בנהלים.
7.3
 
כדי להבטיח היערכות נאותה של מוסדות החינוך מנהלי
המחלקות ברשויות מתבקשים לפעול כמפורט להלן:
7.4
 
יש לכנס בסוף חודש אוגוסט, או בתחילת חודש ספטמבר,
את מנהלי מוסדות החינוך ואת הגננות לשם מתן הסברים
על התכנון ועל הכנת בית הספר והגן לביטחון שוטף
ולקיום הלימודים בשעת חירום.
א.
 
יש להמציא למנהלי בתי הספר ולגננות, לא יאוחר מ י"ט
בתשרי התשנ"ט (9 באוקטובר 1998), את השינויים במידע
שעליהם לקבל מהרשות המקומית (ממלאי תפקידים ברשות,
דרכי התקשרות וכו'), כדי שהמנהלים יוכלו לעדכן את תיק
הביטחון המוסדי, והגננות תוכלנה לעדכן את פרק המידע
והתכנון בחוזר גני הילדים שהוזכר לעיל.
ב.
 
עד כ"ה בתשרי התשנ"ט (15 באוקטובר 1998) יש לקבל
מבתי הספר דיווח על נתוני המוסד לרשות המקומית,
כמפורט בתיק הביטחון המוסדי, ומהגנים יש לקבל את
הדיווח כמפורט בחוזר המיוחד ד', התשנ"ח, "נוהלי
ביטחון, בטיחות ושעת חירום לגני הילדים".
ג.
 
יש לוודא, שכל בית ספר שאין בידו תיק ביטחון מוסדי
יקבל אותו מהרשות המקומית. ניתן לקבל את התיקים
האלה בלשכות הביטחון המחוזיות של משרדנו.
ד.
 
יש לוודא, שבמוסדות החינוך נמצא ציוד עזרה ראשונה,
ציוד כיבוי אש וציוד חירום למקלטים כנדרש.כמו כן יש
לדאוג לתקינותם של הגדרות והשערים.
ה.
 
יש לדאוג לשיבוץ מורים ממלאי מקום (פנסיונרים, מורים
בחופשה ללא שכר) לפי הצורך.כמו כן יש להיערך בהתאם
לאמור בנוהל 5 של חוזר מיוחד ט,' התשנ"ח, "הפעלת
תלמידי המוסדות להכשרת עובדי הוראה לשעת חירום",
המקצה תגבור של תלמידי הסמינרים ישירות למחוזות
החינוך ודרכם לרשויות.
ו.
 
יש לדאוג ולוודא הימצאות מורים/מורות/ גננות
המוסמכים להגיש עזרה ראשונה לילדים בבתי הספר ובגני
ילדים. ההסמכה נרכשת בקורס של שבוע ימים ומזכה את
המשתלם גם בגמול השתלמות. חשוב מאוד שמספר רב של
מורים/ מורות/גננות יעברו את הקורס, שכן הידע הנרכש
יכול להציל חיי ילד בעת הצורך.
ז.
 
לצורך הפעלתה התקינה של רשות החינוך המקומית (מחלקת
החינוך)יש לכנס את הרשות ואת מטה ההפעלה המקומי ולקבוע
את תכנית העבודה להכנת המערכת לשעת חירום מיד עם תחילת
שנת הלימודים.
8.
 


לבירורים נוספים ניתן לפנות לקב"טים המחוזיים.