חוזר זה בוטל
אוכלוסיות מיוחדות
1.
חינוך מיוחד
1.2
תיקון לסעיף 1.2‎-9 בחוזר הוראות הקבע נח/10(ג),
תכניות הפעלה של מסגרות החינוך המיוחד בחופשות
1.2‎-11
1 באוקטובר 1998

תאריך תחולה
 
עדכון חוזר תשנח/10(ג)
סעיף 1.2‎-9


מטרת הפרסום
 

בחוזר נח/10(ג), בסעיף 1.2‎-9, נפלה טעות בעמ' 37. אנו מפרסמים אפוא
שוב את עמ' 37 - 38 ומבקשים להחליפם בעמודים השגויים.
 

בכיתות מיוחדות בבתי ספר רגילים
2.2
 
תוספת ימים
לפי הצרכים**
(עד 6 ימים)

חופשות
חורף ואביב
במגזר הלא
יהודי

חופשות החגים
במגזר היהודי
חופשות
קיץ בכל
המגזרים
סוג הכיתה
חנוכה ופסח
סוכות
מחצית
אוגוסט

יולי
כן
כן
כן
כן*
כן*
כן
15 - בעלי פיגור בינוני
רב בעייתיים
כן
כן
כן
כן*
כן*
כן
24 - בעלי פיגור קשה /
עמוק / סיעודיים
כן
כן
כן
כן*
כן*
כן
19 - משותקי מוחין
ובעלי נכויות פיזיות
קשות רב בעייתיים
כן
כן
כן
כן*
כן*
כן
21 - אוטיסטים
לא
כן
כן
כן*
לא
כן
11 - חירשים ולקויי
שמיעה רב בעייתיים
לא
כן
כן
כן*
לא
כן
12 - עיוורים ולקויי
ראייה רב בעייתיים
 

ראה 2.3.5 להלן.
*  
במגזר היהודי עבור ימי חופשה אחרים.
**
 
הבהרות
2.3
 
בתי ספר על יסודיים עמלניים וחטיבות עמלניות המסיימים
את שנת הלימודים הרגילה ב 20 ביוני יוכלו להתחיל
בתכנית הקיץ עם תום הלימודים או בתחילת חודש יולי.
מועד התחלת התכנית יתואם עם ההורים ועם הרשות
המקומית, ויובא לאישור המפקח על החינוך המיוחד.
2.3.1
 
בתי ספר שתלמידיהם מתגוררים במוסד פנימייתי יתאמו את
מועדי ההפעלה של תכניות החופשה עם מועדי יציאת
התלמידים לחופשות מטעם המוסד הפנימייתי.
2.3.2
 
תכנית החופשות חלה גם על ילדים לקויי שמיעה או לקויי
ראייה הלומדים בגני ילדים משולבים. קבוצת הילדים
המשולבת תפעל בחופשה במתכונת של גן מיוחד.
2.3.3
 
תכנית החופשות אינה חלה על תלמידים הלומדים בכיתות
משולבות בבתי הספר של החינוך הרגיל.
2.3.4
 
בתי ספר וגני ילדים החייבים לקיים תכניות הפעלה בחופשת
סוכות ובמחצית חודש אוגוסט והמבקשים פטור מביצוע
התכנית בחופשות אלה, יוכלו לפנות בבקשה בעניין זה
למפקח על החינוך המיוחד.
2.3.5
 
הבקשה לפטור תאושר אם היא הוגשה בהסכמת ועד
ההורים של בית הספר או הגן.
 
מועדי החופשות ומספר הימים שתכנית החופשות תופעל בהם
3.
כללי
3.1
 
האגף לחינוך מיוחד יפרסם בכל שנה, לקראת פתיחת שנת
הלימודים, את תאריכי ההפעלה ואת מספר הימים של תכניות
החופשה בכל אחת מהחופשות, על פי הפירוט שלהלן:
 
חודש יולי: החל ב 1 ביולי ועד 31 בו. סך כל הימים כמספר
ימי החול בחודש זה. חטיבות עמלניות המסיימות את שנת
הלימודים הרגילה ב 20 ביוני תוכלנה להתחיל את תכנית
החופשה ב 21 ביוני ולסיים אותה ב 20 ביולי.
-  
חודש אוגוסט: החל ב 1 באוגוסט ועד 15 בו.
-  
חופשות נוספות במגזר היהודי
3.2
 
חופשות החגים
-
 
חופשת סוכות: בימי חול המועד
-  
חופשת חנוכה: בכל ימי החופשה המקובלים במערכת
החינוך הרגילה
-  
חופשת הפסח: בימי החופשה לפני חג הפסח, למעט
ערב חג הפסח.
-  
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/2(א), י"א בתשרי התשנ"ט, 1 באוקטובר 1998