חוזר זה מבוטל
אורחות חיים במוסדות החינוך
2.
בריאות
2.2
הנחיות לאחזקת בעלי חיים
2.2‎-4
1 באוקטובר 1998

תאריך תחולה
 
עדכון

מטרת הפרסום
 

בכל מוסד חינוך שיש בו בעלי חיים ימונה אחראי לפינת החי, בעל
הכשרה פורמאלית בזואולוגיה, בעל תעודת הוראה ובעל ניסיון בגידול
בעלי חיים. האחראי לפינת החי הוא שיבחר את בעלי החיים המתאימים
וידאג שבחירתם תהיה ממקור מהימן, הדואג לבריאותן של החיות
ולטיפול בהן.
1.
מעקב שוטף אחר בעלי החיים: בעל חיים בריא ניכר בכסות גופו
המסודרת והמבריקה, בהתנהגותו, במידת העירנות שלו ובסדירות
האכילה. כדי למנוע התפתחות של מחלות יש לעקוב באופן שוטף אחר
בעלי החיים ול לחריגות בכל אחד מן המשתנים הללו.
2.
מחלות של בעלי חיים: יש לטפל בהן לפי ההוראות של וטרינר.
3.
מוות של בעלי חיים: כאשר בעל חיים מת עקב נפילה, חנק או חבלה, אין
צורך לבצע בדיקות. אולם אם בעל חיים מת בכלוב, רצוי להתייעץ עם
וטרינר בעניין סיבת המוות כדי למנוע תמותה של בעלי חיים אחרים
ופגיעה תברואתית בסביבת מוסד החינוך. בעקבות מקרים מצערים אלה
יש לקיים שיחה בנדון עם הילדים.
4.
היגיינה: יש לרחוץ את הידיים במים ובסבון לאחר כל פעילות עם בעלי
חיים.
5.
חופשות: בית הספר ידאג לטיפול בבעלי החיים בזמן החופשות, אם
באמצעות תלמידים תורנים ואם באמצעות קבלנים מיוחדים שימנה
האחראי לפינת החי.
6.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל ד"ר יאיר סמוכה,
סגן מנהל המינהל הפדגוגי, טל' 02‎-56040270.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/2(א), י"א בתשרי התשנ"ט, 1 באוקטובר 1998