הוראה זו מבוטלת
למעבר להוראה המעודכנת
בחינות
4.
בחינות בגרות
4.3
מורים הבוחנים בבחינות בגרות בעל פה
4.3‎-7
1 באוקטובר 1998

תאריך תחולה
 
חדש

מטרת הפרסום
 

אין לאפשר למורה לבחון בעל פה בבתי ספר אחרים בימים או בשעות שהוא
מלמד בהם. מורים יוכלו לבחון בבחינות בעל פה בימים החופשיים שלהם או
בשעות אחר הצהריים.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל ד"ר יאיר סמוכה, סגן מנהל
המינהל הפדגוגי, טל' 02‎-5604028.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/2(א), י"א בתשרי התשנ"ט, 1 באוקטובר 1998