בטיחות וביטחון
5.
ביטחון
5.3
נוהלי ביטחון בבתי הספר -הסמכויות
והאחריות של קב"ט מוסדות החינוך
5.3‎-10
1 באוקטובר 1998

תאריך תחולה
 
עדכון החוזר
המיוחד ה',
התשנ"ח


מטרת הפרסום
 
ברשויות המקומיות והאזוריות קיימים קציני ביטחון למוסדות
החינוך. ברשויות קטנות, או במגזר הערבי, שאין בהן עובד מיוחד
לתפקיד זה, ימנה ראש הרשות את אחד העובדים לאחראי גם בנושא זה.
1.
תפקיד הקב"ט/האחראי לבטיחות ולשעת חירום למוסדות החינוך הוא
לסייע למוסדות החינוך בארגון הביטחון/ הבטיחות וההיערכות לשעת
חירום במוסד ולפקח על ביצועם, בהתאם להוראות ולנהלים.
2.
מנהל המוסד החינוך יפנה לקב"ט/לאחראי לבטיחות ולשעת חירום
המקומי ויסתייע בו בכל הנושאים הקשורים לביטחון המוסד
ולהיערכותו לקראת שעת החירום.
3.
להלן כמה תחומים בנושאי ביטחון המחייבים שיתוף פעולה וקשר של
המוסד עם הקב"ט המקומי:
4.
הקב"ט יאשר את דרכי האבטחה שנקבעו על ידי מנהל המוסד
והעוזר לביטחון במוסד.
א.
 
הקב"ט יציב מאבטח/שומר על פי הקצאת משטרת ישראל, ידאג
לתדרוכו, ויעקוב אחר פעולתו (נוסף למעקב ולפיקוח של בית
הספר).
ב.
 
הקב"ט/מנהל מחלקת החינוך ברשות, באישור הקב"ט המחוזי,
יאשר את מינוי העוזרים למנהלים במוסדות החינוך וידאג
להכשרתם.
ג.
 
הקב"ט/מנהל מחלקת החינוך המקומי אחראי לארגון ולביצוע
ההדרכה וההשתלמות בנושאי הביטחון/ הבטיחות ושעת החירום
של עובדים ותלמידים במוסד:
ד.
 
אימון מורים בנשק
1)
 
הדרכת האחראים לביטחון, לבטיחות ולשעת חירום
2)
 
הדרכת תלמידים בהכרה ובזיהוי של אמצעי חבלה
ובתגובות נכונות עם גילוים
3)
 
הכשרת מורים ותלמידים בכיבוי אש
4)
 
הכשרת מורים ותלמידים בעזרה ראשונה
5)
 
מתן הנחיות לארגון ולאבטחת טיולים ופעילויות חוץ בית
ספריות
6)
 
טיפול באישור קייטנות ומחנות בהתאם לחוק הקייטנות,
חוק רישוי עסקים והנחיות אגף הביטחון.
7)
 
הקב"ט אחראי על הביצוע של תרגילי עירנות ופינוי הנערכים
במוסד ועל הפיקוח עליהם.
ה.