בטיחות וביטחון
5.
ביטחון
5.3
נוהלי ביטחון בבתי הספר - אבטחת הסעות תלמידים
5.3‎-11
1 באוקטובר 1998

תאריך תחולה
 
עדכון החוזר
המיוחד ה',
התשנ"ח


חוזר זה בוטל

מטרת הפרסום
 

כללי
1.
ההנחיות בנושא אבטחת היסעי תלמידים הן פועל יוצא של
השינויים שחלו בצירי התנועה ביהודה, בשומרון ובחבל
עזה.ההיערכות החדשה של צה"ל ביש"ע ומצב הביטחון מחייבים
במשנה תוקף את האחראים להיסעים בביצוע הנחיות אלה.
א.
 
ריכוז הנחיות אלה הוא השלמה לאמור בחוזר ט/1, סעיף 5.3‎-1, תת סעיף 9.
 
הנחיות אלו עוסקות בעיקרי המרכיבים של אבטחת הסעות תלמידים.
 
ניתן לסווג את ההסעות כדלהלן:
ב.
 
הסעות בתחום היישוב העירוני
1)
 
הסעות בתחומי המועצות האזוריות/המועצות המקומיות
(בעיקר הסעות לבתי ספר אזוריים)
2)
 
הסעות באזורי גבול, ביהודה, בשומרון ובעזה, או סמוך
לאותם אזורים.
3)
 
נוסף לאמור כאן מוסמכים גורמי הביטחון בשטח צה"ל ומשטרת
ישראל לקבוע סדרי אבטחת הסעות תלמידים בהתאם לצורכי
הביטחון שייקבעו מעת לעת.
ג.
 
מרכיב האבטחה
2.
חימוש ומיגון
א.
 
בכל הסעה בתחום העירוני רצוי שהנהג יהיה חמוש, ויש
לעשות את כל הניתן לשם כך.
1)
 
בהסעות המבוצעות על ידי המועצות האזוריות ורשויות
"קו התפר" יהיו הנהגים חמושים באקדחים.
2)
 
בהסעות באזורי יהודה, שומרון ועזה, שבהם האחריות על
הביטחון השוטף, ובכלל זה אבטחת הסעות התלמידים, היא
על צה"ל, יהיה הנהג חמוש באקדח, ויהיה מלווה מבוגר
חמוש בנשק ארוך קנה (רוס"ר/קרבין) בכל רכב היסעים, לפי
הנחיית הצבא. צה"ל רשאי לקבוע סדרי אבטחה נוספים על
האמור כאן.
3)
 
ביהודה, בשומרון ובחבל עזה יעברו הנהגים קורס
הישרדות וירי בתיאום עם הרשות ובהשתתפות מימון
עלויות של 50% על ידי משרד החינוך התרבות והספורט,
על פי האמור בחוזר ט/1, סעיף 5.3‎-1, תת סעיף 6.
4)
 
ההסעות תבוצענה בכלי רכב שחלונותיהם יהיו ממוגנים
מפני זריקת אבנים ובקבוקי תבערה, לפי מפרטי משרד
התחבורה 01/89, 02/89 ו 03/89 מחודש יוני 1989. דלתות
וחלונות הרכב יהיו סגורים בכל שלבי הסעת תלמידים
ועובדי הוראה בשטחי יש"ע.
5)
 
אוטובוסים ממוגני ירי יועברו לרשויות על פי הדרישות
והתכנון של שלטונות הצבא; סדר העדיפויות ייקבע על ידי
צה"ל.
6)
 
קשר
ב.
 
ככלל יש לשאוף שרכב המסיע תלמידים בשטח עירוני יצויד
במכשיר קשר למוקד כלשהו.
1)
 
בהסעות המבוצעות על ידי המועצות האזוריות בתחומי
הקו הירוק ורשויות "קו התפר" יהיו כל כלי הרכב
מצוידים בקשר למוקד המועצה האזוריות או למוקד
ביטחון שוטף כלשהו.
2)
 
בכל רכב המסיע תלמידים ביהודה, בשומרון ובחבל עזה
יותקנו לחצני מצוקה מפרויקט "ברק" של חברת
"מוטורולה". ציוד זה יאפשר פתיחת ערוץ דיבור דו כיווני
בין הרכב למוקד הביטחון ואזעקת כוחות לסיוע בזמן
אמת. אחריות ההתקנה היא על הרשות. משרדנו יממן את
עלות שכירת הציוד מחברת "מוטורולה" ואחזקה רב
שנתית שוטפת.
3)
 
בדיקת הרכב המסיע והוראות האבטחה בעת ביצוע ההסעה
ג.
 
לפני עליית התלמידים לרכב יבדוק הנהג את רכבו מבחוץ
ומבפנים כדי לוודא שלא נמצא בו חפץ חשוד.
1)
 
הנהג יבדוק ויזהה את הנוסעים הבוגרים העולים לרכב.
2)
 
בהסעות שיש בהן מלווה חמוש נוסף לנהג יאבטח המלווה את עליית התלמידים ואת ירידתם כאשר הוא נמצא מבחוץ ובצמוד לדלת היציאה וצופה על סביבתו.
3)