בטיחות וביטחון
5.
ביטחון
5.3
נוהלי ביטחון בבתי הספר - תיק שטח במוסד החינוכי
5.3‎-12
1 באוקטובר 1998

תאריך תחולה
 
עדכון החוזר
המיוחד ה',
התשנ"ח


חוזר זה בוטל

מטרת הפרסום
 

אגף הביטחון במשרד החינוך התרבות והספורט, בתיאום עם כוחות
הביטחון ובהנחיית משטרת ישראל, הכין מתכונת של תיק שטח למוסדות
חינוך. מטרת תיק השטח היא לרכז נתונים רבים ככל האפשר כדי
להעבירם בשעת הצורך לכוחות הביטחון במקרה של אירוע ביטחוני
ובטיחותי זה או אחר.
1.
מנהל המוסד החינוכי מתבקש לעשות כל מאמץ להכין תיק שטח בהתאם
להנחיות, לסרטוטים, למפות ולטבלאות הכתובות שלהלן.
 
הנחיות כלליות
2.
האחריות להכנת תיק השטח
א.
 
האחריות להכנת תיק השטח היא על קב"ט מוסדות החינוך
של הרשות המקומית, באמצעות העב"ט בבית הספר.
1.
 
מנהל בית הספר יסייע לקב"ט המקומי במילוי נתוני תיק
השטח ובצילום התמונות.
2.
 
מקום הימצאות תיק השטח
ב.
 
תיק שטח אחד יימצא בכספת/בארון סגור אצל קב"ט
הרשות.
*  
תיק שטח שני (זהה לראשון) יימצא במקום נגיש וסגור
במוסד החינוך/בבית הספר.
*  
עדכון תיק השטח
ג.
 
על קב"ט הרשות מוטלת האחריות לעדכן את תיקי השטח פעם אחת בשנה לפחות
(הכנסת תמונות נוספות, החלפת שמות תלמידים לפי כיתות, הכנסת תוספות
כתוצאה מבנייה חדשה ועוד).
 
סיוע המוסד החינוכי לקב"ט ולכוחות הביטחון
ד.
 
המוסד החינוכי יעדכן את הקב"ט המקומי בכל שינוי שחל
במוסד החינוכי הקשור לתיק השטח.
*  
המוסד יסייע לכוחות הביטחון בעת התרחשות אירוע.
*  

תיק שטח במוסד החינוך
שם המוסד: ...........................................
שם הרשות: ...........................................
הכתובת: ...............................................
סמל המוסד: ..........................................
מס' הטלפון של המוסד: ..........................
מס' הפקס: ............................................
הנחיות כלליות
1.
האחריות להכנת תיק השטח
א.
 
האחריות להכנת תיק השטח היא על קב"ט מוסדות החינוך
של הרשות המקומית, באמצעות העב"ט בבית הספר.
1.
 
מנהל בית הספר יסייע לקב"ט המקומי במילוי נתוני תיק
השטח ובצילום התמונות.
2.
 
מקום הימצאות תיק השטח
ב.
 
תיק שטח אחד יימצא בכספת/בארון סגור אצל קב"ט
הרשות.
*  
תיק שטח שני (זהה לראשון) יימצא במקום נגיש וסגור
במוסד החינוך/בבית הספר.
*  
עדכון תיק השטח
ג.
 
על קב"ט הרשות מוטלת האחריות לעדכן את תיקי השטח פעם אחת בשנה לפחות
(הכנסת תמונות נוספות, החלפת שמות תלמידים לפי כיתות, הכנסת תוספות
כתוצאה מבנייה חדשה ועוד).
 
סיוע המוסד החינוכי לקב"ט ולכוחות הביטחון
ד.
 
המוסד החינוכי יעדכן את הקב"ט המקומי בכל שינוי שחל
במוסד החינוכי הקשור לתיק השטח.
*  
המוסד יסייע לכוחות הביטחון בעת התרחשות אירוע.
*  
2. תיאור כללי של המוסד החינוכי
רשום באופן כללי (ובשורות שלפניך בלבד) את תיאור המוסד, אופיו, פריסת המבנים,
מיקומו הכללי או כל עניין המחייב הסבר כתוב שאינו מוזכר בנתוני הטבלאות שלהלן:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
3. רשימת התלמידים, המורים ועובדי המוסד החינוכי
יש לצרף לתיק השטח את רשימת כל תלמידי המוסד החינוכי לפי שיבוצם
בכיתות (הכיתה ומספרה, שם פרטי ושם משפחה, כתובת בבית, טלפון בבית).
*
יש לצרף לתיק השטח את רשימת כל המורים ועובדי המנהלה.
*
הכיתה: .................. מספר הכיתה: ................. תאריך העדכון: .....................

מס' הטלפון בביתו כתובת
התלמיד
שם משפחה של
התלמיד
שם פרטי של
התלמיד
מס' סיד'
        (1)
        (2)
        (3)
        (4)
        (5)
        (6)
        (7)
        (8)
        (9)
        (10)
        (11)
        (12)
        (13)
        (14)
        (15)
        (16)
        (17)
        (18)
        (19)
        (20)
4. תיאור המבנה
כל הפרטים בסעיף זה מתייחסים למבנה אחד בתוך המוסד החינוכי. אם במוסד שלך
יש יותר ממבנה אחד, עליך למלא את הפרטים של כל מבנה בדפים נפרדים (כמו אלה
שלפניך, בעמודים 10‎-8).
שם המבנה (ניתן לציין במספר, בשם, בכינוי מיוחד):...............................
............................................................................................................
שם האחראי (מי שימונה להיות האחראי על המבנה בשעת אירוע חירום):...
.............................................................................................................
(א)
טרומית
בלוקים
לבנים
עץ
(ב) סוג הבנייה
חד-קומתי
דו-קומתי
תלת-קומתי
רב-קומתי (מספר הקומות)
(ג) \גודל המבנה
מרובע
מלבני
מוארך
צורה שונה (איזו?)
(ד) צורת המבנה
חדר אחד
שני חדרים
מוארך
מספר אחר של חדרים (כמה?)
(ה) תכולת המבנה
גרם מדרגות מספר מקום גרם
המדרגות:ברוחב
מדרגות עם מעקה ללא מעקה
א.
גרם מדרגות מספר מקום גרם
המדרגות:ברוחב
מדרגות עם מעקה ללא מעקה
ב.
גרם מדרגות מספר מקום גרם
המדרגות:ברוחב
מדרגות עם מעקה ללא מעקה
ג.
(ו)\ מבנה גרמי
המדרגות

(ז) כניסות


תיאור
מיקום (ציין מראה מקום
מדויק ואת שם המבנה)

סוג
מספר
סיד'
    כניסה ראשית (1)
    כניסה אחורית (2)
    כניסה דרך הגג (3)
    כניסה מהמרתף (4)
    כניסה דרך המקלט (5)
    כניסה ממבנה שכן (6)
    כניסות פנימיות (7)
    מעלית (8)
    כניסות אחרות (9)
    כניסות אחרות (10)

(ח) חלונות

הערות קומה חדר סוג הפריט מספר סיד'
      זכוכית חלונות (1)
      פלסטיק   (2)
      עם תריסים מעץ סורגים (3)
      מפלסטיק   (4)
      מברזל   (5)
      מרשת   (6)
      חלונות כפולים חלונות (7)
      חלונות הזזה   (8)
        אחרים (9)

(ט) מרפסות/פרוזדורים
שם המבנה...............................................................................................


תיאור מיקום סוג מספר סיד'
    מרפסת חיצונית (1)
    פרוזדור חיצוני (2)
    פרוזדור פנימי (3)
    מרפסת פנימית (4)
    מרפסת של גג המבנה (5)
    מרפסות אחרות (6)

5. מפתחות
חשוב מאוד לדעת איפה נמצאים מפתחות המוסד החינוכי (יש לרשום במדויק את
הפרטים בסעיף זה).
מפתחות הדלתות נמצאים:

טלפון כתובת שם  
      בדלתות
      אצל השרת
      אצל מנהל המוסד החינוכי
      אצל המזכירה
      אצל גורמים אחרים

6. טלפונים
יש לרשום את מיקום כל הטלפונים בתוך המוסד החינוכי (וגם בשלוחות):

הערות במבנה מס' טלפון מיקום מס' סיד'
        (1)
        (2)
        (3)
        (4)
        (5)
        (6)

7. עמודי טלפון בקרבת המוסד החינוכי

1. עמוד מס' מיקום
2. עמוד מס' מיקום
3. עמוד מס' מיקום
4. עמוד מס' מיקום
5. עמוד מס' מיקום


8. תאורה/מפסקי חשמל

חשוב מאוד לרשום נתונים על מיקום מפסקי החשמל הראשיים והמשניים (ראה 5‎-4):
1. תאורה היקפית
2. תאורה פנימית
3. תאורה חיצונית
4. מיקום המפסק הראשי
5. מיקום מפסקים אחרים
א) .......................................................................................................................
ב) .......................................................................................................................
ג) .......................................................................................................................
 

9. המלצה למיקום אפשרי לתצפיות ולצלפים
ימולא על ידי קב"ט מוסדות החינוך של הרשות:

דרך הגישה תיאור המקום המבנה מס' סיד'
       
       
       
       


10. המלצה למקומות אפשריים לחפ"ק (התמקמויות חבורת הפיקוד
      הקדמית, המשטרה וצה"ל)
ימולא על ידי קב"ט מוסדות החינוך של הרשות:

טלפון דרך הגישה מיקום מס' סיד'
       
       
       
       


11. נקודת ציון (נ"צ) להנחתת מסוקים
ימולא על ידי קב"ט מוסדות החינוך:


דרך הגישה תיאור המקום
נ"צ - מיקום מדויק ביותר מס' סיד'
       
       
       
       


12. דרכי גישה לאובייקט (למבנה או למבנים שבסעיף 4)

ימולא על ידי קב"ט מוסדות החינוך:
1. מרחוב.......................................................................................................................
2. מרחוב.......................................................................................................................
3. מרחוב.......................................................................................................................
4. דרך בשדה..................................................................................................................
5. דרך אחרת..................................................................................................................


13. המלצה למקומות מפגש לכוחות

ימולא על ידי קב"ט מוסדות החינוך. על הקב"ט להכין מראש מקומות מוסתרים,
גדולים דיים ומתוכננים מראש לקליטת כוחות:

דרך הגישה תיאור המקום המקום מס' סיד'
       
       
       
       


14. המלצה למיקום מחסומים קרובים
ימולא על ידי קב"ט מוסדות החינוך. יש לרשום במדויק מיקום מחסומים קרובים
למוסד החינוכי. יש לעדכן סעיף זה בסימונים שבסעיף 21 (מפה לסימון דרכי גישה
עיקריות למוסד):


דרך הגישה תיאור המקום המקום מס' סיד'
       
       
       
       


15. מחסומים רחוקים
ימולא על ידי קב"ט מוסדות החינוך. יש לרשום במדויק את סימון המחסומים ולסמנם
גם במפה, כמפורט בסעיף 21 להלן:
דרך הגישה תיאור המקום המקום מס' סיד'
       
       
       
       


16. רשימת טלפונים של מנהלים ואחראים אחרים במוסד החינוכי
יש לרשום את כל בעלי התפקידים ואת המנהלים החיוניים במוסד החינוכי:

הערות כתובת טלפון
בבית
טלפון
בעבודה
תפקיד מס'
סיד'
        מנהל ביה"ס (1)
        סגן מנהל (2)
        עוזר מנהל (3)
        עוזר לביטחון (4)
        מזכירה (5)
        מזכירה (6)
        מזכירה (7)
        רכז שכבה (8)
        רכז שכבה (9)
        רכז שכבה (10)
        רכז שכבה (11)
          (12)
          (13)


17. אחראים למבנה
לכל מבנה ימונה אחראי. צורך זה נובע מהמרחקים בין מבנה למבנה ומקשיי השליטה
הנובעים מכך. טבלה זו מיועדת למטרות עדכון ושליטה:
התפקיד שם האחראי קומה שם המבנה מס' סיד'
         
         
         
         


18. רשימת נושאי הנשק במוסד החינוכי
בטבלה זו יש לרשום את כל נושאי הנשק במוסד החינוכי (נשק פרטי, נשק הרשות
ונשק משרד החינוך התרבות והספורט):
הערות סוג הנשק שם משפחה שם פרטי התפקיד מס' סיד'
          (1)
          (2)
          (3)
          (4)
          (5)
          (6)
          (7)
          (8)
          (9)


גודל האוכלוסייה (מספר התלמידים, המורים ועובדי המנהלה)
במוסד החינוכי בזמנים שונים של היום
19
בוקר (משעה) סה"כ אוכלוסייה
צהריים (משעה) סה"כ אוכלוסייה
אחה"צ (משעה) סה"כ אוכלוסייה
ערב (עד שעה) סה"כ אוכלוסייה


20. סרטוט כללי של המוסד החינוכי
יש להכין סרטוט של המוסד החינוכי על דף לבן (בגודל של דף שכפול רגיל).
א.
סרטוט זה ישמש מפה ראשונית לדיווח על הפרטים העיקריים הנמצאים
במוסד החינוכי.
ב.
בסרטוט זה יש לסמן - ג.
את כל המבנים של בית הספר; -
את חצרות בית הספר ואת מגרשי הספורט; -
את גדרות בית הספר; -
שערים. -
כן יש להדגיש קירות חיצוניים של מבנים.
הסרטוט צריך להיות ברור ופשוט, עם ציון מרחקים וקנה מידה של הסרטוט.
ד.
יש לסמן את הצפון במקום בולט וברור (סימונו צ).
ה.
גדר על סוגיה תופיע בסרטוט בסימון כזה:
ו.
שער להולכי רגל יסומן כך: ;
שער לרכב יסומן כך: .
ז.


21. מפה עם סימון דרכי גישה עיקריות למוסד

יש להצטייד במפה של הרשות המקומית או במפת דרכים. על המפה יש לסמן
דרכי גישה עיקריות, את מיקום המוסד החינוכי, נקודות תצפית אפשריות,
מיקום מחסומים ושטחי כינוס ועוד.
א.
המפה תקופל לגודל של נייר שכפול, ותונח בתוך כיס ניילון.
ב.


22. תמונות מייצגות מדגמיות

יש לדאוג לצילום תמונות המוסד החינוכי בפילם צבעוני.
א.
חשוב לצלם רק את התמונות ההכרחיות ולסמן בכל אחת את תאריך הצילום.
ב.
את התמונות יש להכניס לשקית ניילון, ובצד התמונה יהיה הסבר מילולי
קצר. מומלץ לצלם:
ג.
שערי כניסה ויציאה -
דלתות ראשיות -
דוגמה של דלת אחת מכל סוג במוסד החינוכי -
דוגמה של חלון אחד מכל סוג במוסד החינוכי -
מראה כללי מ-4 כיווני הרוחות -
פתחי חירום -
דוגמה של נעילות ובריחים בדלתות ובחלונות.
-


23. דף לעדכון שוטף ולביקורת על תיק השטח

יש לבדוק את פרטי הנתונים של תיק השטח פעם בשנה (מבנים חדשים שנוספו, גינון
חדש, תלמידים שיצאו ונכנסו ועוד).
דוגמה לדף עדכון
ביקורת ועדכון בתיק השטח
אני מאשר שתיק השטח ונתוניו נבדקו בתאריך
הערות:
שם הקב"ט: חתימה: שם המנהל:
חתימה:
1.
אני מאשר שתיק השטח ונתוניו נבדקו בתאריך
הערות:
שם הקב"ט: חתימה: שם המנהל:
חתימה:
2.


24. סרטוטים הנדסיים
סרטוטים הנדסיים של כל מבנה במוסד חינוכי הם חיוניים ביותר לתיק
השטח; איתורם ביחידה להנדסה ברשות יסייע רבות לכוחות הביטחון.
א.
אם לא ניתן בשום פנים ואופן להשיג את הסרטוטים, יכין המוסד סרטוטים
של כל קומה, בכל מבנה.
ב.
יש להכין סרטוטים פנימיים של כל מבנה ומבנה במוסד.
ג.


25. תצלומי וידיאו
הכנת תצלומי וידיאו הממחישים חזותית את המוסד החינוכי היא בחזקת
המלצה בלבד.

א.
אם מכינים תצלום וידיאו, מומלץ - ב.
להתייעץ עם בעלי מקצוע 1)
להתייעץ עם אגף הביטחון במשרד החינוך התרבות והספורט;
2)
להכין סרט שיהיה בו מרב המידע (מומלץ שסרט הווידיאו יהיה באורך
של לא יותר מ-10 עד 15 דקות)
3)
להכין כמה קטעים המציגים את מיקום בית הספר בתצלום מפת
האזור הקרוב
4)
להכין הסבר מילולי בקלטת.
5)
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/2(ב), י"א בתשרי התשנ"ט, 1 באוקטובר 1998