בטיחות וביטחון
5.
ביטחון
5.3
נוהלי ביטחון בבתי הספר - עקרונות כלליים
5.3‎-2
1 באוקטובר 1998

תאריך תחולה
 
עדכון החוזר
המיוחד ה',
התשנ"ח


מטרת הפרסום
 

כללי
1.
נוהל זה משמש מבוא לנהלים 5.3‎-3 - 5.3‎-12 המפרטים את נוהלי
הביטחון בבתי הספר ועוסקים בנושאים שלהלן:
א.
 
5.3‎-3 עקרונות האבטחה
 
5.3‎-4 ארגון האבטחה
 
5.3‎-5 העב"ט במוסד החינוך
 
5.3‎-6 נשק במוסד החינוך
 
5.3‎-7 התנהגות בעת אירוע פח"ע
 
5.3‎-8 סדרי ביטחון בפעילות בלתי שגרתית במוסד ומחוצה לו
 
5.3‎-9 אבטחת פנימיות
 
5.3‎-10 סמכויות ואחריות קב"ט מוסדות החינוך
 
5.3‎-11 נוהל אבטחת הסעות תלמידים
 
5.3‎-12 תיק שטח במוסד החינוכי
 
ההנחיות לאבטחת גני ילדים מפורטות בחוזר מיוחד ד' התשנ"ח.
 
נוהלי האבטחה במוסדות החינוך בכלל ובבתי הספר בפרט נקבעו
בהתאם להנחיות הגורמים האמונים על הנושא במשטרת ישראל,
בהתאם לתפיסתה המבצעית של המשטרה.
ב.
 
בהתאם להחלטת הממשלה מיום כ"ז בסיוון התשנ"ה (25.6.95)
הגורם העליון האחראי על מכלול נושאי אבטחת מוסדות החינוך
במדינת ישראל הוא משטרת ישראל, בתוקף אחריותה על ביטחון
הפנים, על פי החלטה 411 משנת 1974.
ג.
 
מטרות
2.
מטרות נוהל זה הן להנחות את העוסקים בתחומים השונים של אבטחת
מוסדות החינוך ולסייע בידי קב"ט מוסדות החינוך ברשות המקומית,
מנהל המוסד החינוכי והעוזר לביטחון במוסד בקביעת סדרי האבטחה
במוסדות החינוך, בארגונה ובביצועה הנכון. נוהל זה מנחה את
הגורמים השונים בכל הקשור לאבטחת המוסד החינוכי בשעות היום,
ובכלל זה הפעילויות של בית הספר בשעות אחר הצהריים. סדרי
הביטחון בעת פעילויות בלתי שגרתיות בשעות הערב מפורטים בנוהל 6
5.3 "סדרי ביטחון בפעילות בלתי שגרתית במוסד ומחוצה לו".
 
אחריות
3
משטרת ישראל
 
משטרת ישראל היא הגורם המוסמך להנחות את מנהל בית הספר בכל
הקשור לתכנון האבטחה, פרטיה וסדריה והוצאתה לפועל באמצעות
קצין הביטחון למוסדות חינוך ברשות המקומית. סדרי האבטחה במוסד
החינוכי ייקבעו על סמך המפורט בנוהל זה ועל בסיס הנתונים
המיוחדים של כל מוסד ומוסד.
 
מנהל בית הספר
 
האחריות הכוללת על הביטחון במוסד החינוכי היא על מנהל בית הספר,
והוא נושא באחריות על ביצוע הנחיות הביטחון כפי שהן תועברנה אליו
על ידי משטרת ישראל, קצין הביטחון למוסדות חינוך של הרשות
המקומית, קב"ט המחוז או גופים מוסמכים מטעם אגף הביטחון ושעת
חירום.
 
עוזר למנהל בענייני ביטחון, בטיחות ושעת חירום (עב"ט)
 
העב"ט הוא עוזרו של המנהל בכל הקשור ליישום ההנחיות וההוראות
בנושאי ביטחון ובטיחות. את פירוט תפקידיו ראה בנוהל 5.3‎-5 -
"העב"ט במוסד החינוך".
 
סדרי האבטחה
4.
אבטחת מוסדות החינוך כוללת כמה מרכיבים מרכזיים המשלימים זה
את זה והכוללים
 
שמירה
1.
 
סריקות
2.
 
תצפית
3.
 
אמצעי ביטחון
4.
 
אבטחה ניידת (פטרול)
5.
 
הסברה
6.
 
תרגולות
7.
 
ביקורות.
8.
 


לשאלות ולבירורים לגבי נהלים 5.3‎-2 - 5.3‎-12 אפשר לפנות אל
הממונה הארצי על אבטחת מוסדות חינוך, טל' 02‎-5602234, ואל מנהל
ענף הפיקוח על אבטחת מוסדות החינוך, טל' 02‎-5602854.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/2(ב), י"א בתשרי התשנ"ט, 1 באוקטובר 1998