בטיחות וביטחון
5.
ביטחון
5.3
נוהלי ביטחון בבתי הספר - ארגון האבטחה
5.3‎-4
1 באוקטובר 1998

תאריך תחולה
 
עדכון החוזר
המיוחד ה',
התשנ"ח


חוזר זה בוטל

מטרת הפרסום
 

כללי
1.
לאחר קביעת דרכי האבטחה על ידי המשטרה ימנה מנהל המוסד
מורה עוזר לביטחון, לבטיחות ולשעת חירום, אשר יסייע לו
וירכז את נושאי הביטחון, הבטיחות ושעת החירום במוסד.
המינוי מותנה באישור קב"ט הרשות.
א.
 
פירוט תפקידיו של העוזר לביטחון (העב"ט) מובא בנוהל 5.3‎-5 -
"העב"ט במוסד החינוך".
ב.
 
בתכנון ובארגון של אבטחת המוסד יש להיעזר בתיק הביטחון
המוסדי.
ג.
 
נושאים ודגשים בארגון האבטחה
2.
הנושאים והמרכיבים של ארגון האבטחה שיש לתכנן, לארגן
ולבצע כוללים, בין היתר -

א.
 
קביעת סדרי הפיקוח על אופן ביצוע דרכי האבטחה
השונות;
1)
 
פיקוח על הימצאותם ועל כשירותם של אמצעי הביטחון
השונים;
2)
 
קביעת תורנויות של מורים ועובדים בנושאי ביטחון;
3)
 
תדרוך מקצועי למאבטחים/לשומרים לגבי סדרי האבטחה
במוסד ופעילות המאבטח/השומר בעת אירוע שיינתן
בהנחיית משטרת ישראל ובאמצעות קב"ט הרשות;
4)
 
רישום המאבטחים/השומרים ומעקב שיבוצע על ידי קב"ט
הרשות והנהלת המוסד (דו"ח התייצבות מאבטחים);
5)
 
קביעת הנהלים והסדרים של התקשורת והתיאום עם גורמי
הביטחון וההצלה השונים;
6)
 
קביעת צוותי הכוננות במוסד, ארגונם, הדרכתם ותרגולם;
7)
 
קביעת הסדרים והסוגים של האזעקות במוסד, בזיקה
לסוגי האירועים השונים;
8)
 
תכנון, ארגון ותרגול בית הספר למקרים של אירועי פח"ע
(ראה פירוט בנוהל 7 5.3 - "התנהגות בעת אירוע פח"ע");
9)
 
קביעת סדרי הפיקוח והבקרה על נושאי הנשק במוסד;
10)
 
הכנת רשימה של ההורים נושאי הנשק שהביעו את נכונותם
להתייצב לאבטחה תוך פרק זמן קצר, במקרים שבהם
מוכרז מצב כוננות מיידי.
11)
 
פירוט הארגון של האבטחה
ב.
 
פיקוח על ביצוע האבטחה
1)
 
הפיקוח יבוצע על ידי משטרת ישראל, הקב"ט
המחוזי, קב"ט הרשות וחברת השמירה.
א)
 
הפיקוח יקיף את מכלול הפעילויות של
המאבטחים/השומרים (פעולות הכוללות אבטחת
שערי המוסד, סריקה, פטרולים וכו').
ב)
 
פיקוח על הימצאות אמצעי הביטחון ועל כשירותם
2)
 
על פי הנחיות משטרת ישראל ינחה קב"ט הרשות את
מנהל המוסד החינוכי לקיים מעקב אחר כשירות
מרכיבי הביטחון השונים במוסד:
א)
 
שלמות הגדר ההיקפית
(א)
 
תקינות אמצעי הקשר (הטלפונים, מכשירי
הקשר ומערכת המצוקה)
(ב)
 
תקינות הציוד של שער הכניסה (המנעול
החשמלי ומערכת הטלוויזיה במעגל סגור
והאינטרקום)
(ג)
 
תקינות מערכות הכריזה ובכלל זה צופר
האזעקה.
(ד)
 
אם יימצא ציוד לביטחון לא תקין במוסד, יש
לדווח על כך בפירוט לקב"ט הרשות, והוא
ידווח על כך באמצעות קב"ט המחוז לאגף
הביטחון במשרדנו.
 
תדירות הביקורות לגבי האמצעים השונים האלה
תהיה פעם בשבועיים.
ב)
 
העב"ט יבצע מעקב שוטף אחר התקינות של אמצעי
הביטחון האמורים.
ג)
 
תדרוך מאבטחים/שומרים
3)
 
מאבטחים/שומרים בשכר
א)
 
לפני כניסת מאבטח/שומר קבוע לתפקידו
במוסד החינוכי יינתן לו תדריך יסודי בכתב
ובעל פה על פי הנחיית משטרת ישראל
ובאמצעות קב"ט הרשות.
(1)
 
האחריות לתדרוך מאבטח/שומר מחליף
למאבטח/לשומר הקבוע היא על קב"ט הרשות
ועל הנהלת המוסד החינוכי.
(2)
 
התדריך בכתב ובעל פה יימסר באמצעות הקב"ט
ויכלול את הנקודות האלה:

ב)
 
מטרת האבטחה
(1)
 
תפקיד המאבטח/השומר (אם יש שני
מאבטחים/שומרים או יותר, תצוין חלוקת
התפקידים והמשימות ביניהם)
(2)
 
פירוט המקום או המסלול שבו ימלא
המאבטח/השומר את תפקידו
(3)
 
סדרי סריקת הבוקר תוך פירוט נוהלי
הסריקה ושיטת הביצוע
(4)
 
הסדרים והתדירות של סריקות נוספות במשך
היום (טופס רישום של ביצוע הסריקות ראה
בנספח א לנוהל זה)
(5)
 
מצב המוסד מבחינת הגידור והשערים