בטיחות וביטחון
5.
ביטחון
5.3
נוהלי ביטחון בבתי הספר - העב"ט במוסד החינוך
5.3‎-5
1 באוקטובר 1998

תאריך תחולה
 
עדכון החוזר
המיוחד ה',
התשנ"ח


חוזר זה בוטל

מטרת הפרסום
 
כללי
1.
מנהל המוסד החינוכי נושא באחריות הכוללת לביצוע הוראות
הקב"ט המחוזי/הרשותי והמשטרה. במסגרת אחריות זו יהיה
המנהל אחראי על:
א.
 
חירום; כלל הפעילות המתרחשת בבית הספר ובפרט במצב
1)
 
הביטחון, הבטיחות ושעת החירום; סדרי התורנות של המורים והעובדים בנושאי
2)
 
ייקבע אחרת) מתן הוראות בשעת אירוע פח"ע (אלא אם כן
3)
 
מנהל בית הספר ימנה מורה עוזר לביטחון, לבטיחות ולשעת
חירום (להלן עב"ט). המינוי מותנה באישור קב"ט הרשות/המחוז.
ב.
 
העוזר לביטחון, לבטיחות ולשעת חירום ישמש עוזר למנהל
וירכז את נושאי הביטחון, הבטיחות ושעת החירום במוסד.
ג.
 
מינוי העוזר לביטחון לבטיחות ולשעת חירום
2.
בבתי הספר היהודים, הדרוזיים והבדוויים ימונה לתפקיד העב"ט
אחד מסגני מנהל בית הספר או מורה בעל כושר ארגון הנמצא רוב
ימי השבוע במוסד. רצוי שהוא יהיה בעל הכשרה צבאית, נושא
נשק ומתגורר ביישוב שהמוסד נמצא בו.
א.
 
בבתי הספר הערביים ימונה לתפקיד העוזר לבטיחות ולשעת
חירום אחד מסגני מנהל המוסד או מורה בעל כושר ארגון הנמצא
בכל ימות השבוע במוסד.
ב.
 
עוזר לביטחון, לבטיחות ולשעת חירום חדש ימונה לקראת תחילת
שנת הלימודים ולא יאוחר משבוע לפני פתיחת שנת הלימודים.העוז
ר יקבל כתב מינוי שדוגמתו מצורפת בנספח לנוהל זה. מנהל בית
הספר ימלא 4 עותקים של הטופס, ויעבירם לאישורו של קב"ט
הרשות, וברשויות הערביות למנהל מחלקת החינוך הרשותי,
והוא יחלקם לגורמים אלו:
ג.
 
והספורט קצין הביטחון המחוזי של משרד החינוך התרבות
1)
 
הבעלות על המוסד
2)
 
העוזר לביטחון, לבטיחות ולשעת חירום במוסד.
3)
 
העותק הרביעי יישאר בידי הקב"ט/מנהל מחלקת החינוך של הרשות.  
פירוט תפקידיו של העב"ט
3.
לסייע בהוצאה לפועל של הנחיות הביטחון, הבטיחות ושעת
החירום ולהיות הנציג המקומי המקצועי המייצג את הביטחון
ואת הבטיחות בחצר בית הספר
א.
 
להיות הסמכות למתן הוראות בשעת אירוע פח"ע, בעת היעדרות
המנהל
ב.
 
להיות בקשר עם הקב"ט, ובמגזר הערבי עם מנהל מחלקת החינוך
של הרשות
ג.
 
לבדוק בתדירות של פעם בשבועיים את תקינותם של אמצעי
הביטחון והבטיחות במוסד, ובמקרה של תקלות לטפל בתיקונן
באמצעות המוסד או לדווח לקב"ט הרשות/במגזר הערבי למנהל
מחלקת החינוך של הרשות במקרה של ליקויים המחייבים טיפול
של הרשות
ד.
 
לטפל בהדרכתם של עובדי המוסד והתלמידים בנוהלי ההתנהגות
בעת אירועים ביטחוניים ולדאוג לתרגלם בנדון
ה.
 
לבדוק את הימצאות הנשק אצל נושאי הנשק במוסד
(מורים/מורות)
ו.
 
לארגן את צוותי הכוננות לנושאי הביטחון, הבטיחות ושעת
החירום ולטפל בהכשרתם ובתרגולם
ז.
 
להיות אחראי על ביצוע תרגילי פינוי, ובכלל זה תדרוך מקדים של
המורים והתלמידים לגבי כללי ההתנהגות בפעולת פינוי בבית
הספר
ח.
 
לנהל את תיק הביטחון, הבטיחות ושעת החירום המוסדי י.להביא
לידיעת עובדי המוסד את סדרי ההתקשרות עם גורמי הביטחון
בעת הצורך
ט.
 
לקבוע, בתיאום עם המנהל, את סימני האזעקה של המוסד במצבים
ובאירועים השונים ולוודא שהם מוכרים לכל עובדי המוסד
ותלמידיו
יא.
 
לסייע לקב"ט המקומי בהכנת תיק השטח של המוסד ולדווח לו על
כל שינוי במבני המוסד או בסביבתו לצורך עדכון התיק
יב.
 
לטפל בתיאומים עם משטרת ישראל ועם בקב"ט הרשות לצורך
אבטחה, באירועים מיוחדים של המוסד, במוסד ומחוצה לו, כפי
"סדרי ביטחון בפעילויות בלתי שגרתיות במוסד ומחוצה לו". 5.3 שמפורט בנוהל 8
יג.
 
לוודא כי האחראי לטיול ימלא אחר כל הוראות הביטחון
הנדרשות ביציאה לטיולים, כפי שמפורט בחוזר המיוחד ו',
התשנ"ז, "טיולים במערכת החינוך"
יד.
 
להודיע לקב"ט הרשות על יציאה של כיתה/כיתות בית הספר
ימים לפני היציאה לטיול, ויציין את מועד הטיול, את משכו, את 10 לטיולים (הדיווח ייעשה
הכיתות המשתתפות בו ואת האזור שהטיול יוצא אליו, את סדרי
הביטחון שנקבעו, וכן אם הטיול תואם באמצעות הלשכה לתיאום
טיולים)
טו.
 
לארגן את רשימת ההורים נושאי הנשק שהביעו את נכונותם
להיקרא לשמירה במקרה של הכרזת מצב כוננות
טז.
 
אם וכאשר תבוצע אבטחת מוסד החינוך באמצעות הורים להיות
אחראי לזימונם ולפיקוח על פעולתם ולדווח לקב"ט המקומי
במקרה של סירוב למלא את חובת האבטחה.
יז.
 
הערה
 
חלוקת התפקידים בענייני הביטחון בין מנהל המוסד החינוכי ובין העב"ט
יכולה להיות שונה ממוסד למוסד, לפי הנסיבות ובהתאם לניסיונם
ולמעורבותם של נושאי התפקידים בענייני הביטחון, הבטיחות ושעת
החירום.
 
גמול ביטחון, בטיחות ושעת חירום
4.
העוזר לביטחון, לבטיחות ולשעת חירום מקבל גמול תפקיד,
בדומה לגמולים הניתנים לממלאי תפקידים אחרים.
א.
 
מפאת חשיבות העניין, מידת האחריות והיקף המטלות הנדרשות
מנושא התפקיד יש לעשות כל אשר ניתן כדי להקצות לעב"ט 3‎-2
ש"ש מתוך שעות הניהול המאושרות של בית הספר.
ב.
 
עוזרים לביטחון, לבטיחות ולשעת חירום שאינם בדירוג עובדי
הוראה מקבלים גמול תפקיד שגובהו מתפרסם בחוזרים
תקופתיים של המחלקה לתנאי שירות במשרדנו.
ג.
 
בפנימיות ימונה עוזר לביטחון, לבטיחות ולשעת חירום, ואף
הוא זכאי לגמול ביטחון. האחריות לענייני הביטחון הן בשעות
היום והן בשעות הלילה מוטלת על מנהל המוסד, והוא יקבע את
חלוקת העבודה בינו לבין עוזרו.
ד.
 

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/2(ב), י"א בתשרי התשנ"ט, 1 באוקטובר 1998