ןוחטיבו תוחיטב
.5
ןוחטיב
5.3
ךוניחה דסומב קשנ - רפסה יתבב ןוחטיב ילהונ
5.3-6
1998 רבוטקואב 1

הלוחת ךיראת
 
רזוחה ןוכדע
,'ה דחוימה
ח"נשתה


לטוב הז רזוח

םוסרפה תרטמ
 

אובמ
.1
םע החטבא ךוניחה דסומב םייקתת ןוחטיבה ימרוג תטלחה יפל
.םייעוצקמ םיחטבאמ ידי לע ,קשנ

 
יזוע גוסמ קשנ םע השומחה החטבאה עצובת אל תוחיטב ימעטמ
שומיש לע רוסיא לח ןכו ,(יזוע לוטסיפו ןוזוע ,יזוע ק"מת)
.(תינסחמ תועצמאב םינעטנ םניאש) םייפות םיחדקאב

 
:םה ךוניחה תודסומב אצמנה קשנה תורוקמ

 
ידיב יוצמה הרימשה תורבח לש החטבא קשנ
םירמושה/םיחטבאמה
(1
 
ידבועל קלוחש טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ לש קשנ
דסומה
(2
 
יחרזאה רמשמה לש קשנ
(3
 
.ל"הצ לש קשנ
(4
 
ךוניחה תודסומב קשנ לש ותואצמיה תורטמ

 
דסומה תייסולכוא לע הנגה
(1
 
םידימלתהו םידבועה לש ןוחטיבה תשגרה תרבגה
(2
 
םיניוע םימרוג תעתרה
(3
 
.ךרוצה הרקמב תימצע הנגה
(4
 
לעו תיבחרמ החטבא לע טלחוה הלאה תורטמה תא גישהל ידכ
תקולח לעו רפסה יתבב לארשי תרטשמ לש השומח החטבא
תודסומב םידבועל טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ לש םיחדקא
.תוימוקמה תויושרה תועצמאב ךוניחה

 
ךוניחה דסומב קשנ תקזחאל תויחנהה טוריפ
.2
הרימשה תרבחמ קשנ ילכ םילבקמה םירמוש/םיחטבאמ

 
האשרה תדועת םע ודיקפתל עיגהל רמושה/חטבאמה לע
םע ,שופיח תכירעל הכמסה תדועת םע ,קשנ ילכ תאישנל
.רמושל /חטבאמל סיכ סקנפ םעו תוהז תדועת
(1
 
הרבחה תולעבבש חדקאה םע עיגהל רמושה/חטבאמה לע
.הב קסעומ אוהש
(2
 
חיטביש ספת םע ינוציח הרוגח קיתרנב אצמיהל חדקאה לע
הנאצמית תוינסחמה יתשו ,הרוגחל חדקאה רוביח תא
.המיאתמ הדנופב
(3
 
קשנ תקזחאל תוחיטבה יללכו שאב החיתפה תוארוה
.הז קרפ לש ךשמהב םיטרופמ
(4
 
הארוה ידבוע

 
תויללכ תויחנה
(1
 
רובעל םיבייח חדקא לבקל םידעוימה םידבועה
,חווטמ הז ללכבו ,חדקאה לועפתב םיימוי ןב ןומיא
לועפתב תשרדנה םיגשיהה תמרל עיגהל םהילעו
.קשנה תלבקל ורשואיש ינפל העילקבו

 
בייח קשנ תאשל דעוימה דבועה ךכ לע ףסונ

 
קשנ תקזחהל ןוישר תלבקל םיאנתב דומעל
דרשמ לש תיזוחמה הכשלב קשנ יושיר דיקפמ
;םינפה
(1)
 
תרגסמב חדקא תאשל ותונוכנ לע ריהצהל
יפ לע וב שמתשהל בייחתהלו ותדובע
.שאב החיתפ לש תוארוהה
(2)
 
קשנה תלבק םע עצובת ליעל ןיוצמכ תובייחתהה
ספוט יבג לע ,ימוקמה ט"בקה לצא הנש ידמ שדוחתו
.הז להונל א חפסנב ספוטה תמגודכ תובייחתה

 
תא ריזחהל ביוחי ליעל רמאנה תא םייק אלש דבוע
.קשנה

 
יללכ לע תיברמ הדפקה דיפקהל קשנה קיזחמ לע
תברקב קשנה תקזחה םצעמ םיעבונה תוחיטבה
.םידלי

 
יאשר וניאו ,קשנה ילכל תישיא יארחא חדקאה לבקמ
ונממש םרוגל וריזחהל וילע אלא ,רחאל וריבעהל
.ילכה תא לביק

 
דסומה ידבועלו הארוהה לגסל תוחיטב תויחנה
יטרפ קשנ תאשל םיאשרה יכוניחה
(2
 
.םינפה דרשמ ידי לע אצוהש םיאתמ ןוישרל הפופכ היהת קשנה תאישנ

 
.הנקל רודכ סינכהל ןיא .הקורפ וא "סנכה" בצמב היהת תינסחמה

 
ריאשהל ןיא .וקשנל דומצ היהי קשנה אשונ
אלא יכוניחה דסומה רוזא לכב החגשה אלל קשנ
.קוחכ לעננ אוה ןכ םא

 
,הניעט ,הקירפ ןוגכ ,קשנב איהש תוליעפ לכ עצבל ןיא
.התיכב וא דסומה רצחב להק ינפב קשנה תגצה וא המגדה

 
.ןיטולחל קורפ קשנה םא םג םידימלת/םירגוב יפלכ קשנ ןווכל ןיא

 
.והשלכ רחא םדאל קשנ רוסמל וא ריבעהל ןיא

 
ותועצמאבו ,להנמל חוודל שי רפסה תיב לגס ידי לע קשנ תאישנ לע
.תושרה ט"בקל

 
.עוריאה לע תושרה ט"בקל דימ חוודל שי רודכ תטילפ לש הרקמ לכב

 
ליעפהל יאשר יטרפה קשנה אשונ ןיא ינוחטיב עוריא לש הרקמב םג
תושרה ט"בק ידי לע הרשכה רבע ןכ םא אלא ,דסומה רצחב וקשנ תא
.ורושיא תא לביקו

 
החטבאה שיא ידי לע שקבתי דסומב רוקיבל עיגמה שומח רקבמ
.דסומל סנכיהל השרוי אל ןוישר אלל קשנ אשונ .קשנ ןוישר גיצהל
רקבמה תא ךרדתי החטבאה שיא ;הסינכב רקבמ לש קשנ קורפל ןיא
שקבתי רקבמהו ,דסומה ימוחתב קשנב שמתשהל טלחומה רוסיאה יבגל
.יולג קשנ ריתסהל

 
:ןעטמ חדקא תקידבל תולועפה רדס ןלהל
בל תמושתב דימת עצובת היירי ילכ תקידב
ילכה לע דימתמ טבמב הוולתו ,תויטיאבו תיברמ
:ןלהלדכ עצובת הקידבה .התמלשהל דע
(אי
 
יפלכ תולעמ 45 כ לש תיווזב הנקה תא הטה
ץיצע רבעל וא ץעמ דבכ טוהיר רבעל ,הטמ
וא עקרקה יפלכ ,םדא לכמ יונפה ןוויכל ,לודג
.עגפמ תמוח רבעל וא ךר חטשמ יפלכ
(1)
 
.קדהה תרומשמ תצחולה עבצאה תא אצוה
(2)
 
.תינסחמה תא אצוה
(3)
 
ידכ העילבה תיב ךותל טבה ,קשנה תא ךורד
.קלחמה תא ררחשו ,רודכ וב ןיאש אדוול
ידי לע חדקאב רודכ ןיאש אדוול שי הכשחב
תרואת תרזעב וא העילבה תיבל עבצא תסנכה
.סנפ
(4)
 
ץחלו ,תינסחמה תיב ךותב תינסחמ ןיא יכ אדו
לש תיווזב הנפומ ראשנ הנקהשכ) קדהה לע
,ץעמ דבכ טוהיר רבעל ,הטמ יפלכ תולעמ 45
,םדא לכמ יונפה ןוויכל ,לודג ץיצע רבעל וא
.(ךר חטשמ יפלכ וא עקרקה יפלכ
(5)
 
קדהה תא ררחשל ןתינ אל F.N).) נ"פ חדקאב
קדהה רורחש .תינסחמ אלל הקידב רחאל
:הלאה תורוצה ןמ תחאב קרו ךא השעיי
(6)
 
תינסחמה םוקמב עבצא תרדחה ידי לע
(א)
 
אלש תינסחמ) "םלוג תינסחמ" ידי לע
(םירודכ הב סינכהל ןתינ
(ב)
 
.הקיר תינסחמ ידי לע
(ג)
 
יחרזאה רמשמה לש קשנ

 
רמשמה לש הלעפה תונחת תויוצמ רפסה יתבמ קלחב
יחרזאה רמשמה םע םואיתב .קשנ תונורא ןהבו יחרזאה
הרקמב קשנה תאצוהל תונוראה תוחתפמ תא לבקל ןתינ
.ךרוצה
(1
 
רמשמה יבדנתמ םהו ,תוננוכ יבצמב ובדנתיש םירוה
יחרזאה רמשמה לש קשנ םמע איבהל םיאשר ,יחרזאה
.ןכ ושעיש יוצרו ,דסומב הרימשל
(2
 
ל"הצ לש קשנ

 
ןפואב ותיבב אצמנה ל"הצ לש קשנ לע םותחה םיאולימ שיא
.תוננוכ בצמב דסומב הרימשל ואיבהל יאשר עובק
(1
 
ךוניח תודסומב םירמושה םיבשותה םיירפכ םיבושייב
.םקשנ םע רומשל םיאשר
(2
 
קשנב ןומיא
.3
לכ בייח ,קשנה תלבקל םיאנתה דחא אוהש ,יסיסבה ןומיאל טרפ
תוארוהמ בייחתמכ ,ןונער ןומיא הנשב םעפ רובעל קשנ אשונ
.םינפה דרשמ

 
תושרב ט"בקה תוירחאב אוה ןומיאה עוציבו םירומה ןומיז
.תימוקמה

 
.ןומיאה ךרוצל קשנה אשונ תא ותדובעמ ררחשל בייח להנמה

 
תואלמ ןומיא תועש 4 :םאולמב ועצובי םינומיאה יכ דיפקהל שי
.(רועישה יכרעמל םאתהב)

 
ותקזחאבו חדקא תאישנב תוריהז יללכ
.4
שומישב םיירקיעה תוריהזה יללכ טוריפ ןלהל
יוצמ הבחרהב םיללכה טוריפ) םריכהל םיכירצ ט"בעהו להנמהש חדקאב
:(ךוניחה תודסומב קשנה יאשונל תנתינה תוארוהה תרבוחב
 
קשנה תאישנ ןפוא

 
.רוצנ אלו ךורד אל ,"סנכה תינסחמ" בצמב היהי חדקאה
(1
 
תחתמ יוצר ,ןתומל דומצה קיתרנב חדקאה תא אשיי רבג
.שובלל
(2
 
ןתינש ,דחוימ קיתרנב חדקאה תא תאשל הלוכי השיא
.ןתומל דומצה קיתרנב וא ,ישיאה קיתב וחינהל
(3
 
אשונל תע לכב דומצ קיתה היהי ,קיתב אצמנ חדקאה רשאכ
.קשנה
(4
 
הרבע וז) תינוכמב קשנה תא ריאשהל ןיא הרקמ םושב
.החגשה אלל רדחב וא (תילילפ
(5
 
חדקאה ןוסחא

 
דיפקהלו חוטב םוקמב ונסחאל שי ,התיבה חקלנש חדקא
תעב .וילא השיג ,םידליל דחוימבו ,םירזל היהת אלש
טירפ לכו ,חדקאל תוינסחמה ןיב דירפהל שי ןוסחאה
.דרפנ םוקמב ןסחואי
(1
 
שבי םוקמב תוינסחמה תאו חדקאה תא קיזחהל שי
.לוענ ןוראב ןסחואי חדקאהו ,ררוואמו
(2
 
קשנב תוריהז יללכ
.5
.ןועט אוה וליאכ היירי ילכ לכב גוהנל שי

 
ךרוצל אלש רחא םדא רבעל ,ןועט וניא םא םג ,קשנ םדא ןווכי אל
.(ביואה ןוויכלו תירקת תעשב קר ןווכל רתומ)

 
.ןועט וניאש אדוולו וקדבל שי ותלבקו היירי ילכ תריסמ תעב

 
תולועפה רדס חדקאה תקידב

 
לא ,הטמ יפלכ תולעמ 45 לש תיווזב הנקה תא תוטהל שי
עלקה תא גופסל לכויש דבכ טיהר וא עגפמ תמוח לומ
.רודכ תטילפ לש הרקמב
(1
 
.חדקאב תינסחמ ןיאש אדוול שי
(2
 
.חדקאב תאצמנ איה םא ,תינסחמה תא קורפל שי
(3
 
רודכ ראשנ אל םא תולכתסה ךות) חדקאה תא קודבל שי
.(העילבה תיבב
(4
 
ררחשלו תינסחמה תיב ךותב תינסחמ ןיא יכ תינש אדוול שי
.קדהה לע הציחל ידי לע הריקנ
(5
 
.ךרוצל אלש קדהה תרומשל עבצאה תא סינכהל ןיא

 
תא קודבל ,תינסחמה תא איצוהל שי הייריה ילכ תא םיקנמש ינפל
.הנקב רודכ ןיאש אדוולו ילכה

 
וא עגפמ תמוחל ןווכמ הנקהש ,אדוול ךירצ קדהה לע הציחלה ינפל
.רודכה תא טולקל לוכיש טוהירל

 
.קשנ ליכמה קית תאשל דימלתל תתל ןיא הרקמ םושב

 
,ותקזחאבו קשנ תנסחאב תוריהזה יללכ יבגל םיאלמה םיטרפה
תוארוהו תויחנה" תרבוחב םילולכ ,קשנה ילעבל םידעוימה
.ח"משתה תנשמ "ךוניח תודסומב קשנ יאשונל

 
שאב החיתפ תוארוה
.6
ןה תוארוהה .שאב החיתפ לש אשונב לארשי תרטשמ תוארוה ןלהל
םעטמ םיחדקאה יאשונל קר אלו ,קשנה יאשונ ללכל תומאתומו ,תויללכ
ןיבה םא קודבל ,תוארוהה תא בטיה אורקל קשנה אשונ לע .ונדרשמ
ט"בקל תונפל שי תוארוהה תנבהב קפס לש הרקמב .ןהיפל גוהנלו ןתוא
.רבסה תלבקל ימוקמה
 
שאב החיתפ רבדב םיללכ
 
םייללכ תונורקע

 
לכב םיגייסו תוארוה ,םיחנמ םיללכ וטרופי הז להונב
,םידבוע ידי לע ,שאב החיתפלו היירי ילכב שומישל עגונה
.םדיקפת ףקותב קשנ םיאשונה םיחטבאמו םירמוש
(1
 
תא ןכסל לולע וב שומישהש ינלטק יעצמא אוה היירי ילכ
וילא ןווכ יריהש ימ ןה ,םדא לש ופוג תומלש תא וא וייח
רומאל םאתהב קשנב שומישה השעיי ךכיפל .םירחא לש ןהו
.ולא םיללכב
(2
 
הרויה לש תימצע הנגה םשל רתומ םדא רבעל קשנב שומישה
תוארוה לע םיססובמ הז להונב םיללכה .ותלוז לש וא
יפכ ,1977 ז"לשתה ןישנועה קוחבש ז"ט 34 ו 'י 34 םיפיעס
םסרופו (יללכ קלחו ימדקמ קלח ,39 רפסמ ןוקית) ןקותש
.23.8.94 ,ד"נשתה לולאב ז"ט-ב ,1481 יקוחה רפסב
(3
 
אצומכ השעיי תימצע הנגה ךרוצל היירי ילכב שומישה
תרחא ךרד ןיא רשאכ ,היוארה תוריהזה תדימב ,ןורחא
.ףקותה לע רבגתהל ןיינעה תוביסנב
(4
 
.עוריאה יבלשמ בלש לכב ןחבית היירי ילכב שומישה תוציחנ
הנכס דוע ןיאו הפיקתה הקספשכ דימ יריה תא קיספהל שי
.םייחל
(5
 
תימצע הנגה ךרוצל קשנב שומישה

 
:הלאה םירקמב רתומ תימצע הנגה ךרוצל קשנב שומישה
 
.םייחל תישחומ הנכס הנממ היופצש ןידכ אלש הפיקת
(1
 
לש/ומצע שמתשמה לש םייחל תישחומו תידיימ הנכס
תפידהל ןורחאה יעצמאה יריה היהי הלא םירקמב .םירחא
תא קיספהל שי .ףוגל ןווכמו "תדדוב"ב עצוביו הפיקתה
.הנכסה הפלחשמ יריה
(2
 
םייח תנכס לש הרקמב שאב החיתפ

 
תורדגה
(1
 
הלבח לש וא םדא לש וייח ןדבא לש הנכס :םייח תנכס
.ופוגב תנכוסמ
(1)
 
,הרעבת קובקב ,די ןומיר ,היירי ילכ תוברל :םח קשנ
.ץפנ ןעטמ
(2)
 
תוטומו תולא ,ןזרג ,ןויגפ ,ןיכס תוברל :רק קשנ
.לזרב
(3)
 
םא שאב חותפל הנווכ לע העדוה :תמדקומ הרהזא
.הפיקתה קספית אל
(4)
 
ידכ ,ידיימ ןפואב שרדנ אוה םא ,רתומ היירי ילכב שומישה
רק וא םח קשנ תועצמאב העצובש ,ןידכ אלש הפיקת ףודהל
.ותלוזל וא הרויל תישחומ םייח תנכס הנממ תפקשנשו
(2
 
שאב חותפל רתומ םייח תנכסמה הפיקתה תפידה ךרוצל
תא ונממ עונמלו וב עוגפל המגמב ,ףקותה לש ופוג רבעל
קספיתשכ דימ יריה תא קיספהל שי .הפיקתה השעמ תמלשה
.םייח תנכס דוע היהת אלו הפיקתה
(3
 
ולקשנש רחאל ,ןורחא אצומכ קר השעית שאב החיתפ
ןתמ תוברל ,הפיקתה תקספהל תורחא הלועפ יכרד וצומו
וייח תא ןכסל ידכ ךכב היהי אלש דבלבו ,תמדקומ הרהזא
.ותלוז לש וא הרויה לש
(4
 
ןתינ ,םייח ןכסמ ןיידע אוהו ,וקשנ ילכ םע ףקותה טלמנ
ףקותה טלמנ .הפיקתה ךשמה תא עונמל ידכ ופוגב תוריל
.וב תוריל ןיא ,קשנ אלב
(5
 
יריב ,דבלב ףקותה רבעל ,ליעל רומאכ ,עצובת שאב החיתפ
העיגפ תעינמל תוריהז יעצמא תטיקנ ךות ,ןווכמו דדוב
.עשפמ םיפחב
(6
 
.םידלי וא םישנ רבעל ירימ רשפאה לככ ענמיהל שי
(7
 
הוולתמ ןיא רשאכ שוכר לע הנגה םשל שאב חותפל ןיא
.שוכרה תרבעל םייח תנכס
(8
 
יריה םויס רחאל תולועפ

 
רחאל עגפנש לבחמל יאופר לופיט שיגהל שי :יאופר לופיט
.ודצמ הנכס דוע תפקשנ ןיא יכ קדבנש
(1
 
שומיש לש הרקמ לכ לע ירשפאה םדקהב חוודל שי :חוויד
תושרה ט"בקל ,הבורקה הרטשמה תנחתל היירי ילכב
.ונדרשמ לש יזוחמה ט"בקלו
(2
 
קזנ וא םיפסונ םיעגפנ רותיאל הקירס עצבל שי :הקירס
.שוכרל
(3
 
דע יריה רוזאל םישנא תסינכ עונמל שי :יריה רוזא דודיב
.תיתרטשמה הקידבה םויסל
(4
 
לכ רחאל טרופמ ח"וד ךורעי יזוחמה ןוחטיבה ןיצק :ריקחת
ןוחטיבה ףגאל ותוא חלשיו שאב החיתפ לש הרקמ
ריבעי ךוניח תודסומ תחטבאל יצראה הנוממה .ונדרשמב
ןוחטיב ימרוגל ,ויתוצלמה ףוריצב ,ריקחתה יאצממ תא
.םינוש
(5
 
לארשי תרטשמ ינסחמב םיבור תלאשה
.7
רשא םיוולמל קר דיתעב וקלוחי לארשי תרטשמ ינסחממ קשנ ילכ
יתב ילהנמ .םיאתמ ןומיא ורבעו םינפה דרשמ ידי לע ןידכ ורשוא
.אשונה תא ותא ומאתיו יתושרה ט"בקה םע רשקב ויהי רפסה

 
ילויטב קשנה יאשונ םיוולמה לכ יכ דיפקהל רפסה יתב ילהנמ לע
.קוחב שרדנכ ,קשנ תאישנל ןוישר ילעב ויהי רפסה יתב

 
שיגהל רפסה תיב להנמ לוכי קשנ ילכ תאישנ רושיאל תושקב
,םינפה דרשמ לש יושירה דיקפל םידומילה תנש תליחתב זכורמב
תמגוד תאבומ הז קרפל ג חפסנב .יתושרה ט"בקה םע םואיתב
.היירי ילכ קיזחהל/תאשל ןוישרל השקב

 
םיחפסנ
.8
קשנב םיקיזחמה הארוה ידבוע תובייחתה - 5.3 - 6 להונל א חפסנ
תכרעמב דבועה……………………………ז"ת 'סמ……………………………ינא
(החפשמ םשו יטרפ םש)        
..………………………………………………………יכוניחה דסומב ,ךוניחה
(דסומ םש)                                            
:ןמקלדכ תאזב בייחתמ.……………………………………………גוסמ קשנ אשונו
יכוניחה דסומב אצמאש תע לכב קשנה תע ימע תאשל .א
ימוקמה ןוחטיבה ןיצק ידי לע יל ורבעוהש "שאב החיתפ תוארוה" יפל קרו ךא קשנה תא ליעפהל .ב
.קשנ יקיזחמ םיבייחתמה תוחיטבהו תוריהזה יעצמא תא טוקנל .ג
.ימוקמה ט"בקה ידי לע ועבקייש םוקמבו דעומב ,קשנה ילכ תלעפה אשונב תוכרדהבו םינומיאב ףתתשהל .ד

………………………   ..……………………………           ……………………………
(המיתח)           (החפשמ םשו יטרפ םש)                                  (ךיראת)                עבק תוארוה


1998 רבוטקואב 1 ,ט"נשתה ירשתב א"י ,(ב)2/טנ ל"כנמ רזוח