בטיחות וביטחון
5.
ביטחון
5.3
נוהלי ביטחון בבתי הספר - סדרי ביטחון
בפעולות בלתי שגרתיות במוסדומחוצה לו
5.3‎-8
1 באוקטובר 1998

תאריך תחולה
 
עדכון החוזר
המיוחד ה',
התשנ"ח


מטרת הפרסום
 

כללי
1.
נוהל זה עוסק בסדרי האבטחה שיש לנקוט במסגרת פעילויות
ואירועים בלתי שגרתיים שמוסד החינוך מקיים בתחומו ומחוץ
לתחומו, כמפורט להלן:
א.
 
באירועים ובפעילויות מחוץ למוסד החינוך (למעט טיולים)
הכוללים טקסים, עצרות, רפסודיות, תהלוכות, נטיעות,
צעדות ועוד
1)
 
באירועים ובפעילויות המתקיימים בתחום המוסד לאחר
שעות הלימודים, בשעות הערב והלילה, והכוללים עצרות,
טקסים שונים, חגיגות ועוד.
2)
 
הנוהל אינו עוסק, כאמור, בסדרי הביטחון בטיולים. סדרי
ביטחון אלה מפורטים בחוזר המיוחד ו', התשנ"ז, "טיולים
במערכת החינוך". כמו כן אין הנוהל עוסק במכלול הפעילויות
הנדרשות בתחום הבטיחות הסביבתית והזהירות בדרכים,
המפורטות בנוהלי הבטיחות השונים.
ב.
 
מטרת הנוהל
2.
מטרת הנוהל היא לפרט את פעולות הביטחון שיש לבצע לקראת, בעת
ולאחר ביצוע האירוע.
 
הגדרות
3.
פעילות בלתי שגרתית: פעילות שמוסד החינוך מקיים מחוץ
שלו ואירוע המתקיים בתחום המוסד לאחר שעות הלימודים,
לתחום למעט טיולים, מחנות וקייטנות.
א.
 
אבטחה: מכלול התנאים הנדרשים והפעולות שיש לקיים כדי
לאבטח פעילות או אירוע שמוסד חינוכי מקיים, כפי שיפורט
בנוהל זה.
ב.
 
מאשר פעילות/אירוע: הגורם המאשר את הפעילות/את האירוע
כפי שיפורט בנוהל זה.
ג.
 
האחראי לביטחון: מי שמונה על ידי מנהל האירוע או על ידי
הגורם המאשר לשמש אחראי לשמירה על הסדר, על הביטחון ועל
שלום המשתתפים, והוא בעל הכישורים האלה:בוגר קורס פיקודי
בצה"ל או במשטרת ישראל או בשירות הביטחון הכללי או בעל ניסיון
של 3 שנים רצופות לפחות במהלך 5 השנים האחרונות בעיסוק
בישראל או בגוף ישראלי בתחום הביטחון או האבטחה המכשיר
אותו לדעת המאשר לשמש אחראי לביטחון.
ד.
 
מימון הוצאות האבטחה
4.
מימון הוצאות האבטחה של האירוע, שתיקבע על ידי הגורם המוסמך,
יכלול מימון, השומרים, המאבטחים, הסדרנים, הצוותים הרפואיים
וכו', ויחול על הגורם המארגן.
 
סוגי האירועים
5.
כללי
א.
 
כל פעילות או אירוע מחוץ לתחום המוסד החינוכי או בתוכו, מחוץ לשעות
ולמסגרת של הפעילות החינוכית השגרתית, מחויבים בפעולות אבטחה
ובטיחות כמתבקש מהתנאים ומהנתונים המשתנים בשטח.
 
סוגי האירועים
ב.
 
אירוע בית ספרי המתקיים בין כותלי מוסד החינוך לאחר
שעות הלימודים
1)
 
אירוע בית ספרי המתקיים מחוץ לכותלי מוסד החינוך
2)
 
אירוע בהשתתפות בני נוער המתקיים בתחום הרשות
המקומית (מטעמה או במסגרתה)
3)
 
אירוע מחוזי המאורגן על ידי אחת מהמחלקות במחוז
ומשתתפים בו כמה בתי ספר/חטיבות/ שכבות
4)
 
אירוע ארצי המאורגן על ידי אחת מהמחלקות/
מהתחומים/מהמינהלים במשרד הראשי.
5)
 
אבטחת פעילות/אירוע
6.
אבטחת אירוע בית ספרי המתקיים לאחר שעות הלימודים
א.
 
(הגורם המאשר מנהל המוסד החינוכי)
 
באירוע המתקיים בתחום המוסד החינוכי בשעות הפעילות
הקבועות של בית הספר יתקיימו סידורי הביטחון
והאבטחה במתכונת שגרתית.
1)
 
באירוע המתקיים לאחר שעות הלימודים יתקיימו סידורי
הביטחון והאבטחה במתכונת שגרתית, אלא אם כן הורה
קב"ט או מפקד תחנת המשטרה אחרת.
2)
 
מנהל המוסד החינוכי יסתייע בקב"ט מוסדות החינוך
ברשות המקומית ובגורמי המשטרה בהכנת תכנית האבטחה
וסידורי הביטחון הנדרשים.
3)
 
מנהל המוסד החינוכי יאשר את הפעילות. אם היא הובאה
לידיעתו של קב"ט הרשות, יאשר הוא את הפעילות ואת
סדרי האבטחה הננקטים לאירוע.
4)
 
מנהל המוסד החינוכי יוודא את קיומו של רצף אבטחתי
שגרתי עד לסיום האירוע, פיזור התלמידים ונעילת המוסד
החינוכי, על פי הנחיות הקב"ט.
5)
 
רמת האבטחה באירוע המתקיים בשעות הערב והלילה לאחר
שעות הפעולה הקבועות של בית הספר תיקבע בהתאם
לתכנית האבטחה של האירוע, אך בכל מקרה לא יהיה פחות
מאדם חמוש אחד במקום (שומר בשכר, מורה או הורה
חמושים).
6)
 
פעילות בית ספרית המתקיימת מחוץ לשטח המוסד החינוכי
ב.
 
(הגורם המאשר קב"ט מוסדות החינוך ברשות)
 
מנהל המוסד החינוכי חייב לדווח על קיום הפעילות/
האירוע של התלמידים לקב"ט מוסדות החינוך ברשות על
גבי טופס שנקבע לכך (ראה בנספח א לנוהל זה).
1)
 
הטופס יועבר לקב"ט הרשות לא יאוחר מ 14 יום לפני קיום
הפעילות או האירוע. יש לבצע תיאום מוקדם, וזאת כדי
לאפשר ניהול מסודר של ההכנות הנדרשות.
2)
 
קב"ט מוסדות החינוך יכין תכנית אבטחה ויקבע את סידורי
הביטחון הנדרשים באירוע על פי הנחיות משטרת ישראל
(הקב"ט יתייעץ במידת הצורך עם קב"ט המחוז ועם גורמי
הביטחון המקומיים: המשטרה, גורמי חילוץ והצלה, מד"א,
מכבי אש וכו').
3)
 
קב"ט מוסדות החינוך יעביר למוסד החינוכי את השגותיו
לגבי סדרי הביטחון הנדרשים באירוע על גבי טופס שנקבע
לכך. אם האירוע מתקיים מחוץ לשטח מיושב, חובה להגיש
בקשה לאישור ביטחוני באמצעות הלשכה לתיאום טיולים.
4)
 
מנהל בית הספר וקב"ט מוסדות החינוך ימנו אחראי
ביטחון לאירוע.
5)
 
האחראי לביטחון של האירוע יתודרך על ידי מנהל המוסד,
ובמידת הצורך על ידי קב"ט הרשות.
6)
 
הפעולות שעל האחראי לביטחון לבצע
7)
 
עליו לתדרך את כוחות האבטחה ואת כוחות העזר
הנוטלים חלק באירוע.
א)
 
עליו לדאוג לשילוב אמצעי אבטחה קיימים במקום
ולתיאום בין הגורמים המקומיים האחראים למערך
האבטחה המתוכנן לאירוע.
ב)
 
עליו לדאוג לתיאום האירוע עם גורמי חוץ: רפואה,
מכבי אש, משטרת ישראל.
ג)
 
עליו לדאוג לביצוע סריקות באתר לפני כניסת הקהל,
כדי לאתר מפגעים וחפצים חשודים.
ד)
 
עליו לדאוג להצבת אבטחה חמושה בעמדות שנקבעו
להפעלת תכנית האבטחה בכל שלבי האירוע.
ה)
 
עליו לדאוג להכנת רשימות משתתפים באירוע,
תלמידים ומלווים, בחתך כיתה.
ו)
 
עליו לדאוג לבקרה על כניסת המשתתפים לאירוע.
ז)
 
עליו לתכנן את המילוט ואת שטחי התפנית (מקרים
ותגובות למצבי חירום).
ח)
 
אירועים וכנסים ברשות המקומית
ג.
 
(הגורם המאשר - קב"ט הרשות)
 
תכנון האבטחה לאירוע והתיאומים עם כוחות הביטחון
וההצלה הם באחריות קב"ט הרשות.
1)
 
תיאום התנועה של המשתתפים אל מקום האירוע/הכנס
וחזרה יבוצע על פי הנחיות הביטחון והבטיחות בחוזר
המנכ"ל המיוחד ו', התשנ"ז, "טיולים במערכת החינוך".
2)
 
בשלב איסוף הנתונים והתכנון יעדכן קב"ט מוסדות
החינוך בעיר את קב"ט המחוז ואת משטרת ישראל לצורך
קבלת הנחיות.
3)
 
קב"ט מוסדות החינוך יכין תכנית אבטחה ויקבע את סידורי
הביטחון הנדרשים באירוע בתיאום עם משטרת ישראל
ובהנחייתה.
4)
 
תכנית זו תוצג לאישור משטרת ישראל.
5)
 
בהתאם לתנאים, וכאשר ימצא קב"ט מוסדות החינוך לנכון,
יהיה הקב"ט עצמו או כל אדם שמונה על ידו אחראי
לביטחון האירוע.
6)
 
פעולות האבטחה שינקוט הקב"ט מפורטות ב ב 7 לעיל.
7)
 
אירוע מחוזי
ד.
 
הגורם המארגן מהמשרד במחוז יעביר לקב"ט המחוזי
תכנית ולוח זמנים ראשוני לאירוע 30 יום מראש, לצורך
קבלת הנחיות ביטחון.
1)
 
קב"ט המחוז יזמן את מארגני האירוע לפגישת תיאום
ולקבלת הנחיות ביטחון לתכנון.
2)
 
קב"ט המחוז ימנה אחראי לביטחון לאירוע (בד"כ יהיה זה
קב"ט הרשות/המוסד שהאירוע מתקיים בתחומו).
3)
 
האחראי לביטחון יקבל מקב"ט המחוז תדריך ודגשים
והנחיות ביטחון לצורך תכנון ותיאום האירוע עם כוחות
הביטחון.
4)
 
האחראי לביטחון יבצע את הפעולות המפורטות ב ב 7 לעיל.
5)
 
קב"ט המחוז ישתתף במידת הצורך בפגישות התיאום
השונות ובסיורי השטח של האחראי לביטחון עם גורמי
הביטחון המתאימים.
6)
 
אירוע ארצי המאורגן על ידי אחת מיחידות המשרד
ה.
 
הגורם המארגן במשרד יעביר לקב"ט הארצי תכנית ולוח
זמנים ראשוני לאירוע 30 יום מראש, לצורך קבלת הנחיות
הביטחון.
1)
 
הממונה הארצי לביטחון מוסדות חינוך יזמן את מארגני
האירוע לפגישת תיאום וקבלת הנחיות ביטחון.
2)
 
הממונה הארצי לביטחון מוסדות חינוך ימנה אחראי
לביטחון האירוע.
3)
 
האחראי לביטחון יקבל מהממונה הארצי דגשים והנחיות
ביטחון לצורך תכנון ותיאום האירוע עם כוחות הביטחון.
4)
 
האחראי לביטחון יכין תכנית אבטחה לאירוע ויקבע את
סידורי האבטחה הנדרשים לאור הנחיותיהם של הממונה
הארצי לביטחון מוסדות חינוך ומשטרת ישראל.
5)
 
האחראי לביטחון יבצע את פעולות המפורטות ב ב 7 לעיל.
6)
 
הערה: קב"ט המחוז וקב"ט הרשות אשר בתחומם מתקיים האירוע יהיו
שותפים מלאים ופעילים בגיבוש תכניות האבטחה ובמתן הנחיות הביטחון
לאחראי הביטחון.
 
דגשים לתכנון הפעילות
ו.
 
ביצוע סיור מקדים באתר/במסלול לאיתור מפגעים
ביטחונים ובטיחותיים לצורך תכנון (בשיתוף איש
בטיחות)
1)
 
ביצוע הערכת מצב לגבי איומים אפשריים
2)
 
הכרת קהל היעד (גילאים, גודל)
א)
 
הכרת מקום האירוע (מבנה, שטח פתוח, אזור
מיושב, שטח מגודר וכו')
ב)
 
פרסום פומבי מקדים של האירוע
ג)
 
סיור שטח בשיתוף כוחות הביטחון, הצבא, המשטרה
וכיבוי האש לצורך בחינת מפגעים ביטחוניים, בטיחותיים
וקבלת הנחיות אבטחה לתכנון
4)
 
הכנת תכנית אבטחה תוך התייחסות לשלב איסוף הנתונים,
להערכת המצב ולהנחיות כוחות הביטחון
5)
 
אישור תכנית האבטחה על ידי משטרת ישראל.
6)
 
דגשים להכנת תכנית אבטחה
ז.
 
הכרת ההרכב של הקהל המאובטח
1)
 
ניתוח מקום ההתרחשות של האירוע (מבנה, שטח פתוח)
תוך התייחסות לנתוני השטח: כניסות, יציאות, פתחי
מילוט, דרכי גישה, חניות וכו'
2)
 
הפעלת פתחי כניסת בכמות מספקת כדי לא ליצור מצבי
דוחק והתקהלות בצוואר בקבוק
3)
 
סינון הנכנסים בשערים על ידי אנשי אבטחה בעזרת הזמנות
לאירוע
4)
 
בידוד הבמה המרכזית
5)
 
הכנת פתחי מילוט לאפשרות פינוי
6)
 
הכנת מגרשי חנייה למבקרים (יש לאסור על חנייה בצמוד
למקום האירוע)
7)
 
תכנון צירי ההגעה והפינוי של כוחות הביטחון והסיוע,
במידת הצורך: משטרה, כיבוי אש
8)
 
קביעת בעלי תפקידים באירוע וחלוקת תחומי אחריות
9)
 
הכנת אמצעי שליטה וקשר (פנימי וחיצוני)
10)
 
הכוונת התנועה לאירוע והכוונת הסדר בו
11)
 
בדיקת הקהל בכניסה לאירוע (תיקים וציוד האירוע)
12)
 
הכנת תכנית חירום לפינוי רפואי ולפינוי המשתתפים
לשטחי פינוי מוגדרים במרשם
13)
 
קביעת כמות המאבטחים/השומרים והסדרנים לאור ריכוז
הנתונים והתכנון המפורט של סדרי האבטחה וכן מיקום
המאבטחים, כוחות העתודה והכוננות, כוחות הפינוי
הרפואי, הסדרנים, עמדות התצפית, החפ"ק וכו'
14)
 
הכנת תיאור מקרים ותגובות לתרחישים שאירעו במציאות.
15)
 
דגשים לדיווח
ח.
 
קב"ט המחוז יעודכן בנוגע לאירוע ולהנחיות האבטחה
שיתקבלו על ידי גורמי הביטחון (אם הוא לא היה מעורב)
וייתן הנחיות נוספות אם יידרש.
1)
 
קב"ט המחוז יעדכן את הגורמים הבאים בדבר קיום
האירוע והוראות הביטחון שננקטו והועברו הן על ידי
משטרת ישראל והן על ידי הקב"ט:
2)
 
הממונה הארצי לביטחון מוסדות חינוך
א.
 
מינהלת הטיולים/יחידת הפיקוח
ב.
 
קב"ט החברה להגנת הטבע.
ג.
 
באמצעות קב"ט החברה להגנת הטבע יעודכנו לשכות
תיאום הטיולים וחדר המצב לגבי הנחיות ספציפיות
שיחויבו בהם המבקשים להשתתף באירוע.
3)
 
הלשכה לתיאום טיולים תגביל את הפונים לקבלת היתר
השתתפות באירוע/בכנס/בצעדה על פי הקריטריונים שנקבעו
והועברו מהמחוז.
4)
 
הפיקוח על קיום הנחיות הביטחון/הבטיחות באירועים/בכנס
ים/בצעדות יבוצע על ידי יחידת הפיקוח/מינהלת הטיולים.
5)
 
שליטה וקשר
7.
בידי האחראי לביטחון יימצאו מגפון או מערכת כריזה לצורך
שליטה ומתן הנחיות בעת קיום הפעילות או האירוע.
א.
 
בכל פעילות או אירוע המתקיימים מחוץ לשטח המוסד החינוכי
יימצא בידי האחראי לביטחון פלאפון לצורך תקשורת לגורמי חוץ
ומכשיר קשר לקשר פנים עם כוח האבטחה.כמו כן תימצא בידיו
רשימת טלפונים של גורמי ביטחון והצלה חיצוניים.
ב.
 
באירוע המתקיים מחוץ לשטח המוסד החינוכי, שנוטלים בו חלק
למעלה מ 1,000 תלמידים, יוקם מוקד שליטה אשר יאויש על ידי
תורן ויופעל על ידי האחראי לביטחון. במוקד יימצאו אמצעי קשר
קווי ואלחוטי בהתאם להנחיות הגורם הביטחוני שיאפשרו
הזעקת ניידות של גורמי חילוץ והצלה מד"א, מכבי אש וגורמי
הביטחון (משטרה וצבא).
ג.
 
ציוד ביטחון ובטיחות הכרחי
8.
תיק עזרה ראשונה למגיש עזרה ראשונה לכל 100 משתתפים, תיק
עזרה ראשונה לחובש לכל 200 משתתפים, ואם יש מעל 1,000
משתתפים אמבולנס עם צוות רפואי
א.
 
אמצעי כריזה נייד (מגאפון)
ב.
 
ציוד כיבוי אש בעמדות באתר לפי קביעת נציג הבטיחות.
ג.
 
9. נספחים
נספח א לנוהל 5.3‎-8 - הודעה על פעילות בלתי שגרתית

מדינת ישראל
משרד החינוך התרבות והספורט
האגף לביטחון ולבטיחות ולשע"ח

אל: קב"ט מוסדות חינוך
מאת: סמל מוסד
מנהל/עב"ט

שם בית הספר
הנדון: הודעה על קיום אירוע בלתי שגרתי/טקס, עצרת, כנס
בית הספר יקיים בתאריך בין השעות
במקום שכתובתו
אירוע כמפורט להלן


1.
באירוע ישתתפו
א. הכיתות:
ב. מספר התלמידים:
ג. מספר ההורים/האורחים
2.
אמצעי הקשר במקום:
3.
הערות נוספות:

4.
אבקש את הנחיותיך לאבטחת האירוע.
שם:
תפקיד:
חתימה:
5.
נספח ב לנוהל 5.3‎-8 - טופס הנחיות לאבטחת פעילות בלתי שגרתית
אל

מנהל/עב"ט שם בית הספר

מאת: קב"ט מוסדות חינוך
הנדון: הנחיות לאבטחת אירועים - טקס, עצרת, כנס
מכתב בית הספר מיום
להלן סדרי הביטחון הנדרשים לאבטחת האירוע:
א. האחראי לביטחון האירוע:
ב. מספר המאבטחים הנדרש:
ג. מורים מצוידים בנשק:
ד. ביצוע סריקה מוקדמת:
ה. ביקורת נכנסים לאירוע:
ו. אמצעי קשר:
ז. אמצעי כריזה:
ח. רכב פינוי:
ט. ציוד עזרה ראשונה:
י. ציוד כיבוי אש:
יא. הוראות ביטחון נוספות:
הערה: בסידורי הביטחון הנדרשים יש לציין בכל סעיף אם יש צורך בקיומו וכן לציין
מספרים או כמויות נדרשות של אנשים וציוד (מאבטחים, מורים, תיקי עזרה ראשונה
וכו').
שם:
תפקיד:
חתימה:
העתקים (במידת הצורך)
מפקד המשטרה
מנהל המחלקה/האגף לביטחון ברשות
חברת השמירה
הקב"ט המחוזי
נספח ג לנוהל 5.3‎-8 - סעיפי פקודת אבטחה
כללי
ריכוז נתונים כלליים לאירוע
1.
הכוונה
מה כוונת סדרי הביטחון הננקטים לגבי אבטחת האירוע?
2.
השיטה - כללי
עיקרי שיטת האבטחה
3.
פירוט השיטה 4.
בחלוקה לשלבים לפי לו"ז א.
טבלת כוחות ומשימות ב.
פירוט כוחות נוספים (משטרה וכו') ג.
טבלת תרחישים ותגובות ד.
חימוש: באיזה חימוש יחומשו אנשי האבטחה? ה.
תהליך סינון לזיהוי המבקרים: ו.
מעגל חיצוני: לסינון הנכנסים ולאיתור חשודים/חריגים א)
מעגל פנימי: אזור הבמה ומקום הימצאות אח"מים (אם יש).
ב)
מינהלה 5.
הופעה ולבוש של המאבטחים א.
לו"ז לגמר ההכנות ולקיום חזרה כללית לאנשי האבטחה ב.
אמצעים וציוד נלווה:
1) 3)
2) 4)
ג.
פינוי ועזרה ראשונה 6.
רכב פינוי, מיקום וכיווני תנועה לבתי חולים א.
ציר תנועה למד"א ולמכבי אש והדרך להזעקתם
ב.
קשר וטלפונים (שליטה) 7.
שיטת העבודה ברשת הקשר והטלפונים להתקשרות לגורמי חוץ א.
מערכת כריזה ומגאפון המצויים במקום.
ב.
נספח ד לנוהל 5.3‎-8 - רשימת תיוג - אבטחת אירועים
נתונים
תאריך ולו"ז האירוע
1.
מיקום האירוע ואופיו
2.
אישים נוספים באירוע
3.
המוזמנים, אופן הזמנתם ומספרם
4.
פרסום: תוכן הפרסום ומועדו
5.
תכנית מפורטת לאירוע
6.
בעלי תפקידים באירוע והקשר עמם
7.
טלפונים הקשורים לאירוע
8.
חלוקת תחומי האחריות בין הנוטלים חלק באירוע
9.
פעילות נוספת בשטח האירוע
10.
סיור שטח - תכנית חירום
מיקום טופוגרפי ונקודות שולטות
11.
דרכי גישה
12.
תכנית השטח/האולם והכרתה
13.
תכנון שהות אישיות/מנהלים בכירים: 14.
כניסה א.
מיקום באירוע לשלביו ב.
ציר יציאה
ג.
תיאום יציאת חירום
15.
אמצעי תאורה באירוע: תאורת חירום
16.
אמצעי כיבוי אש
17.
בורות ביטחון
18.
חניית כלי רכב ורכב האישיות
19.
נקודות זיהוי קהל ופיקוח עליו
20.
אנשים ותפקידים
צוותי עובדים באירוע
21.
עובדים מבחוץ
22.
אמנים
23.
מפעילי ציוד
24.
סדרנים
25.
תכנית אבטחה
ידיעות והערכת מצב
26.
קביעת עמדות מאבטחים: 27.
בקהל המשתתפים א.
עמדות שליטה ותצפית
ב.
תיאום כוחות מסייעים: 28.
אבטחה מקומית א.
בדיקות קהל ב.
הכוונת סדר/תנועה
ג.
עיבוי מערך
29.
זיהוי כוחות הדדי
30.
רכב פינוי
31.
תכנית פינוי מהשטח
32.
פינוי רפואי
33.
קביעת בית החולים לפינוי
34.
ציוד
רכב
35.
ציוד קשר
36.
נשק
37.
עזרה ראשונה
38.
אמצעי זיהוי כוחות
39.
אמצעי עזר אחרים כנדרש
40.
קשר
אותות קריאה למאבטחים
41.
אותות קריאה לכוחות מסייעים
42.
טלפונים
43.
מרשם קשר.
44.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/2(ב), י"א בתשרי התשנ"ט, 1 באוקטובר 1998