ארגון ומינהל
3.
מבנה שנת הלימודים
3.5
חופשות לימודים בחודש אוקטובר
(נט)3.5‎-2

סוכות: ערב סוכות, כל ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י"ד בתשרי
התשנ"ט (4 באוקטובר 1998), עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התשנ"ט (13
באוקטובר 1998). הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי התשנ"ט
(14 באוקטובר 1998), בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/2, י"א בתשרי התשנ"ט, 1 באוקטובר 1998