ארגון ומינהל
3.
מינהל מוסדות חינוך
3.7
כיסוי חבות משרד החינוך התרבות והספורט
בגין תביעות תלמידים נפגעים
(נט)3.7‎-4

בעקבות תביעות תלמידים שהוגשו למשרדנו מתברר כי יש רשויות
ובעלים על מוסדות חינוך אשר טרם ביטחו את חבותם בגין פגם במבנה,
בחצרים ובמתקנים או בציוד שאינם בבעלות משרד החינוך התרבות
והספורט. עלינו להדגיש בזה, כי כיסוי אחריות משרדנו כלפי תלמידים
לנזקי גוף אינו כולל חבות הנובעת ממבנים, מחצרות, ממתקנים או
מציוד שאינם בבעלות משרד החינוך התרבות והספורט. לכן על
הבעלויות של מוסדות החינוך לדאוג לכיסוי מתאים בפוליסת ביטוח צד
ג' שלהם.
 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' גבירה אביזוהר,
מנהלת מחלקת ביטוח תלמידים, טל' 02‎-5602276/2378

הודעות


חוזר מנכ"ל נט/2, י"א בתשרי התשנ"ט, 1 באוקטובר 1998