בחינות
4.
בחינות בגרות
4.3
הנושאים לבחינת הבגרות ביחידת דינים
ומבוא לבתי"ס דתיים - קיץ התשנ"ט
(נט)4.3‎-1

להלן הנושאים לפרק הראשון של שאלוני בחינת הבגרות ביחידת דינים
ומבוא:
 
אלה הנושאים לנבחנים בדינים ובמבוא על פי השולחן ערוך עם ביאור
ה"משנה ברורה", שאלון 006104:
א.
נושא א - הכנה לתפילה: סימנים ד', ח', כ"ה, מ"ז
1.
 
נושא ב - תפילה: סימנים נ"ח, ס', פ"ט, צ', ק"ח, קכ"ח.
2.
 
אלה הנושאים לנבחנים בדינים ובמבוא על פי קיצור שולחן ערוך
"גאנצפריד", שאלון 005102 או 005203:
ב.
נושא א - השכמה ותפילה: סימנים א'-כ"ג, כ"ה, כ"ז, כ"ח, ס"ח-ע"א,
וכן מהספר "דיני צבא ומלחמה", סעיפים 106‎-49
1.
 
נושא ה - בין אדם לחברו: סימנים כ"ט, ל', ל"ד, ס"ב, ס"ג, ס"ה,
קמ"ג, קמ"ד, קס"ה, קע"ט, קפ"ב-ק"צ, קצ"ג, ר"ז, וכן מהספר "דיני
צבא ומלחמה", סעיפים 44‎-1, 343 ו-344.
2.
 
הערה: הסעיפים מהספר "דיני צבא ומלחמה" מיועדים לבנים בלבד.
 
אלה הנושאים לנבחנים בדינים ובמבוא על פי קיצור שולחן ערוך "מקור
חיים", שאלון 005102 או 005203
ג.
נושא א - סדר היום: פרקים א'-י', י"ג-כ"ג, כ"ה-כ"ו, וכן מהספר
"דיני צבא ומלחמה", סעיפים 106‎-49.
1.
 
נושא ה - הבית היהודי וממונות: פרקים קכ"ה, קכ"ח, ק"ל, קמ"ד,
קמ"ט, קנ"ט-ק"ס, קס"ב-קס"ג, קס"ו-ק"ע, וכן מהספר "דיני צבא
ומלחמה", סעיפים 44‎-1, 343 ו-344.
2.
 
הערה: הסעיפים מהספר "דיני צבא ומלחמה" מיועדים לבנים בלבד.
 
הפרק השני של כל השאלונים יעסוק בנושאים כלליים ובמושגי יסוד
בהלכה.
 
הפרק השלישי של כל השאלונים יעסוק במבוא לתורה שבעל פה על פי
תכנית הלימודים הרגילה.
 
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/2, י"א בתשרי התשנ"ט, 1 באוקטובר 1998