בחינות
4.
בחינות בגרות
4.3
בחינת הבגרות ביחידה "אישות ומשפחה", שאלון 005105
(נט)4.3‎-2

בחינת הבגרות ביחידה זו בשנת הלימודים התשנ"ט תהיה על פי כל אחת
משתי החוברות דלהלן:
 
"בית נאמן", בהוצאת נתיבות הבית
1.
 
"אישות ומשפחה", בהוצאת האגף לתכניות לימודים.
2.
 
מתכונת הבחינה תהיה כמו בשנים האחרונות.
 
אפשר ללמוד לבחינה על פי כל אחת משתי החוברות, ולא נדרשות שתי
החוברות לבחינה.
 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"ר לתושבע"פ בחינוך הדתי,
הרב שמעון לוי, טל' 02‎-5604122.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/2, י"א בתשרי התשנ"ט, 1 באוקטובר 1998