הוראה זו מבוטלת
בחינות
4.
בחינות בגרות
4.3
בחינת הבגרות באזרחות לעולים חדשים בחינוך הדתי
(נט)4.3‎-3

החל מקיץ התשנ"ט יהיה שאלון הבחינה באזרחות לעולים חדשים בחינוך
הדתי זהה לבחינה בחינוך הכללי. סמל השאלון שהתלמידים ייבחנו לפיו
הוא 913131.
 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' שרה וידר, המפמ"רית להיסטוריה
ולאזרחות בחמ"ד, טל' 02‎-5604127.

הודעות


חוזר מנכ"ל נט/2, י"א בתשרי התשנ"ט, 1 באוקטובר 1998