דרכי הוראה
6.
ספרי לימוד
6.3
השלמות ותיקונים לרשימת ספרי הלימוד
המאושרים שהופיעה בחוזר "הודעות ומידע"
נח/8(ב)
(נט)6.3‎-3

השלמות
1.
ידיעת הלשון
לשון, הבעה ותקשורת, לכיתה ג'/ר' בן שחר, הד ארצי, מסדה
2.22.055/00
לשון, הבעה ותקשורת, מדריך למורה/ר' בן שחר, הד ארצי,
מסדה
2.22.055/01
כלומר -לשון, הבעה ותקשורת, לכיתה ד'/ר' בן שחר, הד ארצי,
מסדה
2.22.056/00
כלומר -לשון, הבעה ותקשורת, מדריך למורה, הד ארצי, מסדה
אנגלית
2.22.056/01

אנגלית
הקלטת אודיאו בתרגום לערבית, טח"י - Candy Can Do it
2.62.923/03
אנה לואיז ברגר, מפעלים אוניברסיטאיים - Rainbow
3.61.059/00
מדריך למורה
3.61.059/01
חוברת עבודה
3.61.059/02
קלטת
3.61.059/03
אולין עזרא, סוקרמן, אריק כהן/ Flying colors
3.61.058/00
מדריך למורה
3.61.058/01
חוברת עבודה
3.61.058/02
קלטת
3.61.058/03
מט"ח -Dolphins
3.61.060/00
מדריך למורה, מט"ח Dolphins
3.61.060/01
שילה דיויס, אריק כהן/ Trends
4.61.110/00
מדריך למורה
4.61.110/01
חוברת עבודה
4.61.110/02
קלטת
4.61.110/03
ר' רוז, ד' ורטר, א' גרטי, אריק כהן/ Kleidoscope Plus
4.61.109/00
מדריך למורה
4.61.109/01
חוברת עבודה
4.61.109/02
קלטת
4.61.109/03

היסטוריה
היסטוריה בראי האמנות - הרנסנס האיטלקי, ערכת תמונות
ומדריך למורה/ת"ל, מעלות
3.31.320/00
הרנסנס האיטלקי, סדרת שקופיות/ת"ל, המפ"ה
3.31.320/01
משמרנות לקדמה, לכיתה ח'/ת"ל, מעלות
3.31.323/00
העולם והיהודים בדורות האחרונים, חלק א',
4.31.030/00
ספר לימוד/אליעזר דומקה (עורך), מרכז זלמן שזר
1870 1920,
זמנים מודרניים, 1920‎-1870, ספר לימוד/א' בר נביא, א' נווה,
ספרי תל אביב
00/4.31.031
זמנים מודרניים, 1920‎-1870, מדריך למורה/א' בר נביא, א'
נווה, ספרי תל אביב
4.31.031/01

לימודי יהדות
הכנרי המת (ליום השואה)/טח"י
2.10.907/00
מדינה חדשה (ליום העצמאות)/טח"י
2.10.908/00
סוד המדורות (ל"ג בעומר)/טח"י
2.10.909/00
מפגשי בראשית, תדריך למורה/ כתב וערך בני דומוביץ, טח"י
01/3.10.902

נושאים בין תחומיים ביהדות
פסח, חוברת + ערכת יצירות אמנות, כרטיסי עבודה ומשחק
למידה /ת"ל, מעלות
2.16.300/00
חגי תשרי - ראש השנה ויום כיפור/ת"ל, מעלות
2.16.301/00
הגדות של פסח מכלול יופי כזה/ת"ל, מעלות
3.16.300/00

גיאוגרפיה
מישור החוף התיכון והדרומי בתרגום לערבית/ טח"י
2.35.907/00
כדור הארץ במסלולו, מדריך למורה/ת"ל, מעלות
3.35.308/01
אירופה, ייחוד מול איחוד/ת"ל, מעלות
3.35.306/00
מערב אירופה לקראת המאה ה 21/ת"ל, מעלות
4.35.304/00

חשבון והנדסה
שברים פשוטים א', מהדורה מעודכנת/טח"י
2.41.910/00
שברים פשוטים ב' ו ג', מהדורה מעודכנת/ טח"י
2.41.911/00
בא בחשבון, חוברת מדידות למורה ולתלמיד/ טח"י
2.41.936/00
בא בחשבון, תדריך למורה/טח"י
2.41.936/01
מתי ומטיקה, חלק א', חוברת פעילות לתלמיד ולמורה, לכיתות
א' ו ב'/טח"י
2.41.937/00

"עוד אחת" - תכנית להוראת המתמטיקה להוראה מותאמת/ ת"ל + מט"ח
כפל מספרים עשרוניים, חילוק מספרים עשרוניים/מט"ח
2.41.402/39
המעגל והעיגול/מט"ח
2.41.402/40
מחשבון ו'/מט"ח
2.41.402/41
בעיות התאמה בשברים פשוטים ובמספרים עשרוניים/מט"ח
2.41.402/42
חילוק שברים פשוטים/מט"ח
2.41.402/43
חשוב נפחים/מט"ח
2.41.402/44
אחוזים (הכרה): בעיות של חלק מכמות ובעיות אחוזים/מט"ח
2.41.402/45
מספרים מכוונים - כפל וחילוק/מט"ח
2.41.402/46

נושאים מיוחדים
הסדנה לכתיבה עיונית ולעבודות גמר, לחקור תקשורת, עבודות
גמר בתקשורת/ת"ל, מעלות
4.79.301.01
עניין לגדולים
 
מסע השתלבות בעולם הגדולים, ספר/מט"ח
1.79.299/00
מסע השתלבות בעולם הגדולים, מדריך
1.79.299/01
למורה/מט"ח
כישורי חיים
 
כישורי חיים, תדריך למורה וליועצת, לכיתה ב'/טח"י
2.79.900/001

ספרות
עלי ספרות, לכיתה ח'/מירה לוינגר וברכה אביקסיס, מודן
/3.24.036/00
עלי ספרות, לכיתה ט'/מירה לוינגר וברכה אביקסיס, מודן
3.24.037/00
מספרות העולם, מדריך למורה/טח"י
4.24.907/01
פתחו את השער, לכיתה ה', מדריך למורה (ממ"ד)/ת"ל, מעלות
2.24.303/01
מפגשים עם טקסטים/ת"ל, מעלות
2.24.321/00
אמנות התיאטרון, מדריך למורה/ת"ל, מעלות
3.24.327/01
אשנב לשירה עברית, מדריך למורה/ת"ל, מעלות
4.24.307/00

תנ"ך
חמישה חומשי תורה/יעקב גוטמן ו/או שמואל גוטמן, הוצאת
הדרת הספר מבית שמואל
2.11.067/00
תכנית להוראת פרשת השבוע, מדריך למורה לכיתות ב' ו'
(ממ"ד)/ת"ל, מעלות
2.11.303/01
שיעורים בספר דברים, מדריך למורה, לכיתה ו' (ממ"ד)/ת"ל,
מעלות
2.11.303/02
החקלאות במקרא נושא מסכם, לכיתות י"ב (מהדורה
חדשה)/ת"ל, מעלות
4.11.311/00
החקלאות במקרא, מדריך למורה (מהדורה חדשה)/ת"ל, מעלות
4.11.311/01

תורה שבע"פ
פרקי משנה ב', פרקים ממסכתות ברכות, פאה, ביכורים ומסכת
אבות/ת"ל, רכגולד
4.12.310/04
מן המקורות על החקיקה/ת"ל, מעלות
4.12.310/05
ילקוט משניות א', לכיתות ד' ו'/מ' בקר
משנה מפורשת, לכיתות ד' ה'/מ' בקר, אומן
2.12.001/01
עבודות במשנה, לכיתות ד' ה'/מ' בקר, אומן
2.12.001/02
משנה מפורשת, לכיתות ו'/מ' בקר, אומן
2.12.001/03
עבודות במשנה, לכיתות ו'/מ' בקר, אומן
02.12.001/4
תדריך למורה, לכיתות ד' ה'/מ' בקר, אומן
2.12.001/05
תורה שבעל פה לבית הספר הממלכתי דתי
ואני תפילתי א'/קריאת שמע, לכיתה ד'/ב"א + ת"ל, מעלות
2.12.310/04
ואני תפילתי ב'/תפילת עמידה, לכיתה ה'/ב"א + ת"ל, מעלות
2.12.310/05
תורה שבעל פה לבית הספר הממלכתי
מאגדות חז"ל על ספר במדבר/ת"ל, מעלות
2.12.327/00
מאגדות חז"ל על ספר שמואל/ת"ל, מעלות
2.12.328/00
חוברות לימוד משנה
ראש השנה, יומא, סוכה, חוברת א'/מ' בקר, אומן
001.2.12/07
ראש השנה, יומא, סוכה, חוברת ב'/מ' בקר, אומן
2.12.001/08
מסכת ברכות/מ' בקר, אומן
2.12.001/09
שבת, ביצה/מ' בקר, אומן
2.12.001/11
פסח, ביכורים/מ' בקר, אומן
2.12.001/12
עבודות לפסח, ביכורים/מ' בקר, אומן
2.12.001/13
מסכת תענית/מ' בקר, אומן
2.12.001/14
עבודות למסכת תענית/מ' בקר, אומן
2.12.001/15
מסכת בבא קמא/מ' בקר, אומן
2.12.001/16
מסכת בבא מציעא/מ' בקר, אומן
2.12.001/17
מסכת בבא בתרא/מ' בקר, אומן
2.12.001/18
מסכת סנהדרין/מ' בקר, אומן
2.12.001/19
פרקי אבות, חוברת א'/מ' בקר, אומן
2.12.001/20
פרקי אבות, חוברת ב'/מ' בקר, אומן
2.12.001/21
פרקי אבות, חוברת ג'/מ' בקר, אומן
2.12.001/22
משנה מפורשת, לכיתה ו'/מ' בקר, אומן
3.12.003/00
עבודות במשנה, לכיתה ז'/מ' בקר, אומן
3.12.003/01
משנה מפורשת, לכיתה ה'/מ' בקר, אומן
3.12.004/00
עבודות במשנה, לכיתה ה'/מ' בקר, אומן
3.12.004/01
תורה שבע"פ, לכיתה ז'/מ' בקר, אחיעבר
3.12.005/00
תורה שבע"פ, לכיתה ח'/מ' בקר, אחיעבר
3.12.006/00

ביולוגיה
עיבוד תוצאות של ניסויים באמצעות גיליון אלקטרוני EXCEL,
לומדה/ת"ל, מל"מ ירושלים, רכגולד
3.52.300/00
בנק שאלות מבחן, תורשה/ת"ל, רכגולד
3.52.349/01

מדע וטכנולוגיה
מסע חשיבתי אל הירח, דפי עבודה/ת"ל, אולפנה נווה רוחמה,
מעלות
3.53.325/02
מסע חשיבתי אל הירח, מדריך למורה/ת"ל, אולפנה נווה רוחמה,
מעלות
3.53.326/01
מסע חשיבתי אל הירח, תמונות/ת"ל, אולפנה נווה רוחמה,
מעלות
3.53.327

לימודי הסביבה וחקלאות
פרחי קטיף/ת"ל, מעלות
3.57.320/00
מדעי החיים והחקלאות לבית הספר החקלאי
תזונה באדם ובבעלי חיים, מדריך למורה/ת"ל, מעלות
4.59.314.01
פעילויות למידה משולבות גיליון אלקטרוני ומסד נתונים במדע
ובטכנולוגיה/ת"ל + מל"מ ים, מעלות לימודי סביבה
4.59.316.01
חיים וסביבה, פרקי מבוא בלימודי הסביבה/ת"ל, מעלות
4.57.300/00

מדעי החברה
דמוגרפיה, מדריך למורה/ת"ל, מעלות
4.36.306/01
תקשורת וקולנוע
דיסני, על שלושה סרטי אנימציה, מדריך למורה (ממ'
וממ"ד)/ת"ל, מעלות
2.37.304/01
יונה לבנה - נקודת תצפית, סרטים ישראלים קצרים, מדריך
למורה (ממ')/ת"ל, מעלות
2.37.305/01
מפגשים סביב טלוויזיה, הדרכת מורים לטיפוח מעורבות
הורים בצפיות ילדיהם בטלוויזיה (ממ' וממ"ד)/ת"ל, מעלות
2.37.306/01
יונה לבנה - נקודת תצפית, סרטים ישראלים קצרים, מדריך
למורה (ממ')/ת"ל, מעלות
3.37.303/01
ספרות, סרט ומלחמת האזרחים של התרבות, מדריך למורה
(ממ')/ת"ל, מעלות
3.37.304/01
יונה לבנה - נקודת תצפית, סרטים ישראליים קצרים, מדריך
למורה (ממ')/ת"ל, מעלות
4.37.301/01
יונה לבנה - נקודת תצפית, סרטים ישראליים קצרים, מדריך
למורה (ממ')/ת"ל, מעלות
4.37.301/01
ספרות, סרט ומלחמת האזרחים של התרבות, מדריך למורה
(ממ')/ת"ל, מעלות
4.37.302/01

בטיחות בדרכים
בצעד זהיר ובטוח, לכיתות ג' ד'/אסתי עצמוני, רכגולד
2.73.002/00
בצעד זהיר ובטוח, מדריך למורה/אסתי עצמוני, רכגולד
2.73.002/01
תיקונים
2.
"סדר הדין במשפט": ההוצאה היא אורט
9.85.024/00
עיונים באמנות המאה העשרים: ההוצאה היא אורט
9.91.005/00
סיפורים בקווים, לכיתות ד' ו'/ת"ל: ההוצאה היא מעלות
2.24.360/00
ארץ מולדת, ב'/טח"י: המהדורה חדשה ומעודכנת
2.34.902/00
ספרים האסורים בשימוש במערכת החינוך הממלכתי והממלכתי דתי
3.
עם מלכי יהודה וישראל, חלק א', חוברת עבודה/בינה טליתמן, תירוש,
רכס
 
עם מלכי יהודה וישראל, חלק א', מדריך עבודה/בינה טליתמן, תירוש,
רכס
 
עם מלכי יהודה וישראל, חלק א', חוברת עבודה/בינה טליתמן, תירוש,
רכס
 
עם מלכי יהודה וישראל, חלק א', מדריך עבודה/בינה טליתמן, תירוש,
רכס
 
שבעה שערים להבעה ולהבנת הנקרא, ספר ראשון/ל' טל, ד' קרח שגב, ע'
אלון, רכס
 
שבעה שערים להבעה ולהבנת הנקרא, מדריך למורה/ל' טל, ד' קרח שגב, ע'
אלון, רכס
 
שבעה שערים להבעה ולהבנת הנקרא, ספר שני/ל' טל, ד' קרח שגב, ע'
אלון, רכס
 
שבעה שערים להבעה ולהבנת הנקרא, מדריך למורה/ל' טל, ד' קרח שגב, ע'
אלון רכס
 
תוספת
4.
בנספח ג' של החוזר נח/8(ב), "רשימת הוצאות הספרים שמע"מ אינו חל
על ספריהן", יש להוסיף את "מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל".
 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' שרה אשכנזי במינהל הפדגוגי,
טל' 02‎-5604023.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/2, י"א בתשרי התשנ"ט, 1 באוקטובר 1998