חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי
7.
תנועות נוער
7.13
שבוע תנועות הנוער בישראל
(נט)7.13‎-1

בין התאריכים י"ט כ"ג באדר התשנ"ט (11.3.99 -7) יתקיים שבוע תנועות
הנוער בישראל. במהלך השבוע יוכלו כל חניכי תנועות הנוער להופיע
במוסדות החינוך לבושים בתלבושת התנועה.
 
בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים יתקיימו שיחות ושיעורי מחנך
בנושא תנועות הנוער, ותתאפשר כניסת מדריכים ומדריכים צעירים של
תנועות הנוער המאושרות על ידי משרד החינוך התרבות והספורט
לשיחות עם התלמידים ולעידודם להצטרף לתנועות הנוער.
 
חומרי הדרכה, מערכי שיעורים ותכנית מפורטת יישלחו למערכת
החינוך.
 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המחלקה לתנועות נוער במשרדנו,
טל' 02‎-5603172.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/2, י"א בתשרי התשנ"ט, 1 באוקטובר 1998