חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי
7.
חידונים
7.3
תכנית להעמקת הזהות היהודית ציונית בקרב
בני הנוער (חידון, סמינר וקונגרס)
(נט)7.3‎-2

מבוא
מינהל החברה והנוער במשרדנו, בשיתוף עם אוניברסיטת בר אילן, הקרן הקיימת לישראל, הסוכנות היהודית ומרכז ההסברה, יוזמים ומפעילים פרויקט להעמקת הזהות היהודית ציונית בקרב בני הנוער בארץ ובתפוצות. הפרויקט מזמן לבני הנוער אתגר תחרותי ללימוד עצמי של פרקים נבחרים מתולדות ישראל, ובכלל זה שלבים בבניית החזון הציוני ודרכי הגשמתו ומבחר מגוון מתרבות ישראל. שיאו של התהליך החינוכי יבוא לידי ביטוי בשלוש פעולות שתתקיימנה בקרב בני הנוער היהודי בארץ ובתפוצות:
 
חידון לזהות יהודית ציונית
1.
 
סמינר משותף בנושא "תפקידה של מנהיגות נוער"
2.
 
קונגרס יהודי עולמי לנוער.
3.
 
פרקי הלימוד המוצעים יוצרים גשר תרבותי בין בני הנוער בארץ ובתפוצות המושתת על מבנה משותף של ידע בתחום תולדות העם והארץ והמפעל הציוני ומורשתו התרבותית, תוך הרחבת ההיכרות עם הערכים האנושיים, הלאומיים, החברתיים והדתיים של עם ישראל לדורותיו.
 
ראוי שמחנכים ומדריכים יעודדו את בני הנוער ליטול חלק בתהליך
חינוכי ערכי חשוב זה.
 
החידון לזהות יהודית ציונית
1.
מטרות החידון
1.1
 
לעודד את ההתעניינות, את הלימוד ואת העיון של בני
הנוער היהודי בנושאים שונים הקשורים בתולדות העם
והארץ, במפעל הציוני ובמורשתו התרבותית
א.
 
להרחיב את ההיכרות של בני הנוער היהודי עם הערכים
האנושיים, הלאומיים, החברתיים והדתיים של עם ישראל
לדורותיו
ב.
 
לבסס ולהעמיק בקרב בני הנוער היהודי בארץ ובתפוצות
את תחושת השייכות לעם ישראל ואת הזיקה לארץ ישראל,
למורשת ישראל ולמדינת ישראל
ג.
 
ליצור מסגרת חינוכית חברתית משותפת לבני נוער יהודי
מכל החוגים, הגוונים והסוגים של האוכלוסייה היהודית
בארץ ובתפוצות, שבמרכזה הנושא "ישראל ערבין זה לזה".
ד.
 
ארגון החידון
1.2
 
החידון הוא שיאו של תהליך חינוכי, כמפורט להלן:
 
החידון הארצי, על כל שלביו, הוא חלק בלתי נפרד מהחידון
העולמי לנוער יהודי שמשרדנו שותף בהנהלתו.
א.
 
לקראת החידון העולמי יתקיים סמינר.
ב.
 
במהלך הסמינר יתקיים קונגרס עולמי לנוער יהודי.
ג.
 
מינהל החברה והנוער במשרדנו, בשיתוף עם אוניברסיטת
בר אילן, יקבע את הרכב ועדת ההיגוי הארצית של החידון.
ד.
 
המשתתפים
1.3
 
רשאים להשתתף בחידון הארצי תלמידי חטיבת הביניים
בכיתות ח' ט'.
א.
 
לא רשאים להשתתף בחידון הארצי מי שזכו בעבר בתואר
חתן/כלה או סגניו/ה בחידון הארצי.
ב.
 
גורמים ציבוריים חינוכיים, כגון תנועות נוער, רשויות
מקומיות, מתנ"סים וכו', שירצו לקיים במסגרתם חידוני
זהות יהודית ציונית פנימיים, מקבילים לחידונים הבית
ספריים, ידאגו לקבל אישור מראש מאת המרכז הארצי של
החידון לזהות יהודית ציונית. הזוכים יהיו רשאים
להשתתף בחידונים המחוזיים. המעוניינים בכך יפנו
לאחראים המחוזיים לחידוני זהות יהודית ציונית במינהל
החברה והנוער.
ג.
 
התהליך
1.4
 
החידון ייערך בארבעה שלבים:
 
שלב א': חידונים בית ספריים
 
שלב ב': חידונים מחוזיים
 
שלב ג': חידון ארצי
 
שלב ד': חידון עולמי.
 
החומר לחידון לשנת התשנ"ט
1.5
 
החומר לחידון נקבע על ידי ועדת תכנים משותפת שכללה את נציגי
מינהל החברה והנוער, נציגי אוניברסיטת בר אילן, נציג הסוכנות
היהודית ונציג קק"ל. מינהל החברה והנוער קובע את חלוקת
החומר לכל שלב בחידונים במדינת ישראל בהתאם להחלטת ועדת
התכנים, ומפרסם זאת בחוזר המנכ"ל. החומר לשנת התשנ"ט הוא
כדלקמן:
 
החוברת "יובל החמישים למדינת ישראל", ובה הפרקים
האלה:
1.
 
פרק א': מגילת העצמאות
 
פרק ב': בין עם לארצו במרוצת הדורות
 
פרק ג': עלייה
 
פרק ד': תולדות ירושלים
 
פרק ה': יובל לישראל
 
פרק ו': ממלחמה לשלום
 
פרק ז': חגי ישראל ומועדיו
 
פרק ח': ערכים ביהדות
 
פרק ט': תרבות, ספרות ואמנות
 
חוברת השלמה לחוברת הנ"ל, ובה הפרקים האלה:
2.
 
מבחר מארון הספרים היהודי
-  
הזכות לכבוד והחובה לכבד -מבחר מדברי חכמים
וקטעי ספרות
-  
קהילות ועדות בישראל.
-  
חלוקת החומר על פי שלבי החידון היא כדלהלן:
 
לשלב הבית ספרי:
ארבעה פרקים מהחוברת "יובל החמישים למדינת
ישראל":
-  
פרק א': מגילת העצמאות
*  
פרק ב': בין עם לארצו במרוצת הדורות
*  
פרק ד': תולדות ירושלים
*  
פרק ט': תרבות, ספרות ואמנות
*  
פרק אחד מחוברת ההשלמה:
-  
הזכות לכבוד והחובה לכבד - מבחר מדברי
חכמים וקטעי ספרות.
*  
לשלב המחוזי (תוספת לנ"ל):
 
שני פרקים מהחוברת "יובל החמישים למדינת
ישראל":
-  
פרק ג': עלייה
*  
פרק ה': יובל לישראל
*  
פרק אחד מהחוברת ההשלמה:
-  
מבחר מארון הספרים היהודי
*  
לשלב הארצי (תוספת לנ"ל):
 
שלושה פרקים מהחוברת "יובל החמישים למדינת
ישראל":
-  
פרק ו': ממלחמה לשלום
*  
פרק ז': חגי ישראל ומועדיו
*  
פרק ח': ערכים ביהדות
*  
פרק אחד מחוברת ההשלמה:
-  
קהילות ועדות בישראל.
*  
חומר העשרה: החוברות "הגנה", "אצ"ל" ו"לח"י" בהוצאת
מינהל החברה והנוער.
 
הנושא המרכזי של החידון
1.6
 
החידון לזהות יהודית ציונית יעמוד גם השנה בסימן הנושא
המרכז השנתי הנקבע על ידי משרד החינוך התרבות והספורט.
הנושא השנה הוא "הזכות לכבוד והחובה לכבד".
 
לוח הזמנים לשנת התשנ"ט
1.7
 
החידונים הבית ספריים: יום חמישי, ה' בטבת, 24.12.98  
החידונים המחוזיים: יום חמישי, כ"ט בניסן, 15.4.99  
החידונים הארציים: יום חמישי, כ' באייר, 6.5.99  
החידון עולמי: יום שלישי, י"ז בסיוון, 1.6.99 .  
תקנון החידון וסדריו
1.8
 
החידון הבית ספרי
1.8.1
 
התהליך
 
בכל בית ספר ימונה מורה אחראי לארגון החידון
לזהות יהודית ציונית.
א.
 
החידונים בבתי הספר יתקיימו במועד אחד בכל בתי
הספר, על פי שאלון אחיד שיומצא לבתי הספר על ידי
האחראי במחוז מטעם מינהל החברה והנוער.
ב.
 
בכל בית ספר ימונה על ידי המנהל מורה אחד מבין
מורי בית הספר לבדיקת טופס הבחינה.
ג.
 
שלושת הזוכית במספר הנקודות הגדול ביותר בכל
בית ספר יעלו לחידון המחוזי.
ד.
 
האחראי המחוזי על החידון לזהות יהודית ציונית
והמורה האחראי על החידון בכל בית ספר ידאגו
לשמירה על סודיות שאלוני החידון ולעריכתו על פי
כללי התקנון.
ה.
 
החידון המחוזי
1.8.2
 
התהליך
 
בכל חידון מחוזי יהיו שני חלקים: מבחן מיון בכתב
וחידון פומבי. לחידון הפומבי יעלו 18‎-16 המשתתפים
שזכו במספר הנקודות הגדול ביותר במבחן המיון
בכתב.
א.
 
כל המשתתפים בחידונים המחוזיים יקבלו תעודות.
ב.
 
שלושת הזכוים במקומות הראשונים בחידון
המחוזי יוכתרו כחתן/כלת החידון לזהות יהודית
ציונית המחוזיים וסגניהם, יוענקו להם תעודות
ופרסים, והם יעלו לשלב החידון הארצי.
ג.
 
לכל אחד מהחידונים ימנה המנהל המחוזי של מינהל
החברה והנוער, על פי המלצת האחראי המחוזי על
החידון לזהות יהודית, מנחה וחבר שופטים. המנחה
וחבר השופטים חייבים להיות אנשים נייטרליים,
משוחררים מכל פנייה אישית לגבי בתי הספר
והתלמידים המשתתפים בחידון.
ד.
 
האחראי המחוזי על החידון לזהות יהודית ציונית
ידאג לשמירה על סודיות שאלוני החידונים
ולעריכתם על פי כל כללי התקנון.
ה.
 
המבחנים והחידונים יתקיימו בכל הארץ באותו
מועד ובאותה שעה.
ו.
 
שלבי החידון המחוזי
 
מבחן המיון בכתב
א.
 
המבחן יתקיים לפני החידון הפומבי, במועד
שייקבע מראש.
1)
 
ישתתפו בו חתני/כלות בתי ספר וסגניהם.
2)
 
החידון הפומבי
ב.
 
ישתתפו בו 18‎-16 הנבחנים שצברו את מספר
הנקודות הגדול ביותר במבחן המיון המחוזי
בכתב.
1)
 
לזכות הנבחנים תעמודנה הנקודות שצברו
במבחן המיון.
2)
 
בשלב החידון הפומבי יהיו שלושה מחזורי
שאלות.
3)
 
בסיום כל מחזור שאלות ירדו כל הנבחנים
מהבמה, השופטים ימסרו למנחה את שמות
הנבחנים שצברו את מספר הנקודות הגדול
ביותר ואת שמות העולים לשלב הבא,
והמנחה יזמין אותם לבמה.
4)
 
הניקוד לכל שאלה ומספר העולים ממחזור
שאלות אחד למשנהו יירשמו בגוף השאלון.
5)
 
זוכים, תעודות ופרסים
 
בתום החידון יוזמנו כל המשתתפים לשבת
במקומותיהם על הבמה, ותוענקנה להם תעודות
השתתפות בחידון.
1)
 
שלושת הנבחנים בעלי הניקוד הגבוה ביותר יוכתרו
כחתן/כלת החידון המחוזי וסגניו/סגניה. סדר
ההכתרה יהיה מן הסגן השני לסגן הראשון וממנו
לחתן/לכלה. במקרה של ניקוד זהה יוכרז על יותר
מחתן אחד/כלה אחת.
2)
 
לכל אחד מהזוכים יוענקו התעודה המתאימה
ופרסים.
3)
 
שלושת הזוכים בלבד ייצגו את המחוז בחידון
הארצי.
4)
 
החידון הארצי
1.8.3
 
התהליך
 
לחידון הארצי יעלו שלושת הנבחנים הזוכים מכל
18 משתתפים. מחוז (החתן/הכלה ושני סגניו/יה), בסך הכול
א.
 
בחידון הארצי יהיו שני חלקים: מבחן מיון בכתב
וחידון פומבי.
ב.
 
כל המשתתפים בחידון הארצי יקבלו תעודות.
ג.
 
שלושת הזוכים במקומות הראשונים בחידון הארצי
יוכתרו כחתן/כלת החידון הארצי לזהות יהודית
ציונית, ויוענקו להם תעודות ופרסים.
ד.
 
שלושת הזוכים ייצגו את מדינת ישראל בחידון
העולמי.
ה.
 
מרכז החידון הארצי לזהות יהודית ציונית ידאג
לשמירה על סודיות שאלוני החידונים ולעריכתם על
פי כל כללי התקנון.
ו.
 
מרכז החידון הארצי לזהות יהודית ציונית ידאג
למינוי מנחה וחבר שופטים.
ז.
 
שלבי החידון
 
מבחן המיון בכתב
א.
 
המבחן המוקדם יתקיים לפני החידון הפומבי,
במועד שייקבע מראש.
1)
 
ישתתפו בו חתני/כלות החידונים המחוזיים
וסגניהם.
2)
 
החידון הפומבי
ב.
 
ישתתפו בו 18 הנבחנים שהשתתפו במבחן המיון הארצי בכתב
וזכו במספר הנקודות הגדול ביותר.
1)
 
לזכות הנבחנים תעמודנה הנקודות שהם
צברו במבחן המיון בכתב.
2)
 
בשלב החידון הפומבי יהיו שלושה מחזורי
שאלות.
3)
 
בסיום כל מחזור שאלות ירדו כל הנבחנים
מהבמה, השופטים ימסרו למנחה את שמות
הנבחנים שצברו את מספר הנקודות הגדול
ביותר ואת שמות העולים לשלב הבא,
והמנחה יזמין אותם לבמה.
4)
 
הניקוד לכל שאלה ומספר העולים ממחזור
שאלות אחד למשנהו יירשמו בגוף השאלון.
5)
 
זוכים, תעודות ופרסים
 
בתום החידון יוזמנו כל המשתתפים לשבת
במקומותיהם על הבמה, ותוענקנה להם תעודות
השתתפות בחידון.
1)
 
שלושת הנבחנים בעלי הניקוד הגבוה ביותר יוכתרו
כחתן/כלת החידון הארצי וסגניו/סגניה. סדר
ההכתרה יהיה מן הסגן השני לסגן הראשון וממנו
לחתן/ לכלה. במקרה של ניקוד זהה יוכרז על יותר
מחתן אחד/כלה אחת.
2)
 
לכל אחד מהזוכים יוענקו התעודה המתאימה
ופרסים.
3)
 
שלושת הזוכים בלבד ייצגו את מדינת ישראל בחידון
העולמי.
4)
 
סדר הצגת השאלות לנבחנים בחידונים הפומביים
1.8.4
 
הנבחנים ישבו על הבמה לפי סדר ה א"ב של שמות
משפחותיהם.על השולחן, ליד כל נבחן, יוצב שלט
המציין את שמו (שם פרטי ואחריו שם משפחה)ואת
שם בית הספר שהוא לומד בו.
א.
 
המנחה יציג את השאלות לנבחנים על פי סדר ישיבתם.
ב.
 
כל נבחן יקבל את שאלתו בכתב לפני הצגתה הפומבית
בקול, ויענה מיד עם הצגתה.
ג.
 
ענה הנבחן תשובה מלאה על שאלתו, יכריז יושב ראש
חבר השופטים על מספר הנקודות שהנבחן זכה בהן,
ואלו תירשמנה בטופס השיפוט ליד שמו.
ד.
 
ענה הנבחן תשובה חלקית, ייוועץ היושב ראש
בחבריו השופטים, ויכריז על מספר הנקודות
שהנבחן זכה בהן, ואלו תירשמנה בטופס השיפוט,
ליד שמו.
ה.
 
לא ענה הנבחן על השאלה, יכריז היושב ראש שאין
מענה, ובטופס השיפוט יירשם 0 ליד שם הנבחן.
ו.
 
חבר השופטים בחידונים הפומביים
1.8.5
 
חבר השופטים יורכב מהיושב ראש ולצדו שניים או
ארבעה שופטים.
א.
 
היושב ראש יהיה אחראי לשיפוט, והוא יכריז על
מספר הנקודות שכל נבחן זכה בהן.
ב.
 
היושב ראש יפקח על רישום הניקוד ועל סיכומו.
ג.
 
היושב ראש יורה למנחה להכריז על שמות העולים
ממחזור שאלות אחד למשנהו.
ד.
 
היושב ראש יכריז בסוף החידון על שמות חתן/כלת
המחוז והסגנים.
ה.
 
השופטים ידונו בערעורים, אם יהיו כאלה, במהלך
החידון בלבד. לאחר החידון לא יקבלו השופטים כל
ערעורים.
ו.
 
ועדת ההיגוי הארצית לחידון לזהות יהודית ציונית
תשמש סמכות עליונה לפסיקות סופיות לגבי
ערעורים על החלטות השופטים.
ז.
 
תפקידי המנחה
1.8.6
 
מנהל את החידון על פי הסדרים שנקבעו מראש.
א.
 
מזמין את המברכים ודואג לסדר ההופעות
האמנותיות.
ב.
 
מכריז על שמו של כל נבחן לפני שמוצגת לו השאלה
ועל שמות המשתתפים בכל מחזור שאלות.
ג.
 
הסמינר לזהות יהודית ציונית
2.
מטרות הסמינר
2.1
 
ליצור מפגש בין משתתפי הסמינר - בני נוער מהתפוצות
ומהארץ - כדי להביא לידי היכרות ביניהם
א.
 
להפגיש את משתתפי הסמינר עם נופים ועם אתרים בארץ
תוך הדגשת הקשר בין האתרים לבין התכנים שנלמדו
לקראת החידון
ב.
 
לדון על הקשרים המצויים והרצויים בין מדינת ישראל לבין
יהודי התפוצות ולבחון את תרומתם האפשרית של
המשתתפים לחיזוק הקשרים האלה.
ג.
 
המשתתפים
2.2
 
בני נוער שעלו לחידון המחוזי ארבעת הזוכים בחידון הארצי לזהות יהודית ציונית ו-36
א.
 
בני נוער מהתפוצות נציגי הארצות השונות שהשתתפו
בחידון שעלו לשלב האחרון בחידון בארצותיהם
ב.
 
בני נוער נציגי מועצת התלמידים והנוער הארצית ובני נוער
נציגי המועצה הציונית.
ג.
 
התהליך
2.3
 
בסמינר ישולבו סיורים ברחבי הארץ, שיחזקו את ההיכרות עם
העם והארץ ויזמנו מפגש עם חלק מהאתרים ומהתכנים שנכללו
בחומר הלימוד לקראת החידון. במסגרת הסיורים יבואו לידי
ביטוי הנושאים האלה: ירושלים, נופי טבע וארץ, התחדשותו של
עם ישראל בארץ ישראל, זיכרון והנצחה, ריבונות ועצמאות.
יתקיים גם מפגש עם בונים, עם חולמים ועם לוחמים.
 
שבוע אחרי תחילת הסמינר יתקיים הקונגרס העולמי לנוער יהודי.
במהלך הסמינר תתקיימנה סדנאות שמטרתן להכין את בני הנוער
לקראת הקונגרס.
 
לוח הזמנים
2.4
 
הסמינר יתקיים מיום שני, ט' בסיוון התשנ"ט (24.5.99),
עד יום שלישי, י"ז בסיוון התשנ"ט (1.6.99).
 
הקונגרס העולמי לנוער יהודי
3.
מטרות הקונגרס
3.1
 
להדק את מערכת הקשרים והיחסים בין בני הנוער מישראל
ומהתפוצות ולחזק את תחושת האחריות והערבות
ההדדית
א.
 
ליצור בקרב בני הנוער תחושת שליחות (בתוקף היותם
"שגרירים" של ארצותיהם בקונגרס יש להם מחויבות
לחלוק עם חבריהם את חוויית המפגש בשובם
לקהילותיהם).
ב.
 
המשתתפים
3.2
 
ארבעת הזוכים בחידון הארצי לזהות יהודית ציונית
א.
 
בני נוער מהתפוצות, נציגי הארצות השונות שהשתתפו
בחידון ועלו לשלב האחרון בחידון בארצותיהם
ב.
 
בני נוער נציגי מועצת התלמידים והנוער הארצית ובני נוער
נציגי המועצה הציונית.
ג.
 
התהליך
3.3
 
הקונגרס העולמי לנוער יתקיים בסוף הסמינר, יום לפני החידון
העולמי לזהות יהודית ציונית, ויהיה שיאו של התהליך החינוכי
בסמינר. הקונגרס יתקיים בכנסת.
 
לוח הזמנים
3.4
 
הקונגרס יתקיים ביום שני, ט"ז בסיוון התשנ"ט (31.5.99).
סדנאות וקבוצות דיון לקראת הקונגרס תתקיימנה במהלך
הסמינר כולו.
 


פרטים והרשמה
לצורך קבלת פרטים ולהרשמה לחידון יש לפנות אל המחוז שבית הספר
שייך אליו.להלן רשימת המחוזות בצירוף מספרי הטלפון שלהם:
מחוז ירושלים: טל' 02‎-5601515/6
מחוז דרום: טל' 07‎-6464014
מחוז תל אביב: טל' 03‎-5124890/1
מחוז המרכז: טל' 03‎-5124870/9
מחוז חיפה: טל' 04‎-8353717
מחוז הצפון: טל' 06‎-6500110הודעות


חוזר מנכ"ל נט/2, י"א בתשרי התשנ"ט, 1 באוקטובר 1998