תכניות לימודים
9.
שואה
9.10
עיסוק בנושא השואה מעבר לתכנית הלימודים
(נט)9.10‎-1

משרד החינוך התרבות והספורט מייחס חשיבות מרכזית להכרת הנוער
את אירועי השואה ואת משמעותה, גם מעבר לתכנית הלימודים
בהיסטוריה (וראה למשל את הוראת הקבע שפורסמה מחדש בחוזר
נח/8(ב), סעיף 1 9.10). גב' לוראנס רוזנגרט מרכזת עתה את הנושא
מטעם יו"ר המזכירות הפדגוגית, והיא תייעץ למוסדות החינוך
וליחידות המטה בהתאם.
 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' לוראנס רוזנגרט,
טל' 02‎-5603875.הודעות


חוזר מנכ"ל נט/2, י"א בתשרי התשנ"ט, 1 באוקטובר 1998