תכניות לימודים
9.
מקצועות הלימוד
9.7
תחרות על הכנת כרזה בנושא ההגינות
בספורט בקרב תלמידי בתי הספר
(נט)9.7‎-3

במסגרת הנושא המרכז השנתי, "הזכות לכבוד והחובה לכבד", תקיים
רשות הספורט והחינוך הגופני, בשיתוף עם הוועדה לתכניות לימודים
בחינוך גופני הפועלת מטעם האגף לתכניות לימודים, תחרות ארצית
נושאת פרסים בקרב תלמידי בתי הספר בחטיבות הביניים ובחטיבות
העליונות להצעת רעיון לכרזה בנושא "הגינות בספורט לתלמידי
בתי הספר".
1.
הכרזה אמורה להתפרסם במקביל להוצאה לאור של ספר לימוד בנושא
זה. הספר כולל מאמרים ותרגילים ללמידת הנושא ולשינונו.
2.
הגודל המתוכנן של הכרזה: גובה: 68 ס"מ; רוחב: 47 ס"מ.
3.
תוכן הכרזה
4.
הכרזה צריכה להמחיש בעיצוב גרפי הולם - ובכלל זה אמצעי המחשה
ויזואליים כמו מלל, סרטוט, ציור, צילום סטטי, קריקטורה וכד' - את
המשמעות של התנהגות ספורטיבית רצויה או משחק הוגן בספורט
תחרותי הישגי.
 
למטרה זו התנהגות ספורטיבית רצויה מוגדרת כ"תכונה של סובלנות
והימנעות מאלימות, משמעת עצמית, שליטה ברגשות, כבוד והערכה
למתחרה; הדגשת עצם ההשתתפות בפעולת ספורט וראיית הפעולה
כחשובה לא פחות מן התוצאה הסופית; ראיית דרכי ההתנהגות הנדרשות
מן המשתתפים בספורט כדרך חיים רצויה וחיובית".
 
פרסים
5.
שלוש ההצעות שתיבחרנה על ידי ועדת ההיגוי לתחרות תזכינה את
המבצעים בפרסים:
 
פרס ראשון בשווי של 1,500 ש"ח
-  
פרס שני בשווי של 1,000 ש"ח
-  
פרס שלישי בשווי של 500 ש"ח.
-  
השימוש בכרזה
6.
הוועדה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בהצעה אחת או יותר מן
ההצעות שתוגשנה למטרת פרסום ככרזה, בהתאם לשיקוליה, או לפרסם
מקבץ של הצעות, בין מתוך אלו שתזכינה בפרס או מתוך אלו שלא
תזכינה, במסגרת חוברת שתוקדש לנושא זה, או לשלב הצעות בספר
העזר להוראת הנושא בבתי הספר.
 
מועד הגשת ההצעות
7.
את ההצעות יש לשלוח עד י"ב בטבת התשנ"ט (31.12.98), לפי הכתובת
הזו: מר אברהם זוכמן, סגן מנהל רשות הספורט ומפמ"ר על החינוך
הגופני, רשות הספורט והחינוך הגופני, רח' החשמונאים 99, תל אביב
67015.
 


לבירורים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"ר לחינוך גופני,
מר אברהם זוכמן, טל' 03‎-5615516.

הודעות


חוזר מנכ"ל נט/2, י"א בתשרי התשנ"ט, 1 באוקטובר 1998