אוכלוסיות מיוחדות
1.
מחוננים
1.5
ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות למצטיינים ולמחוננים
(נט)1.5‎-1

המחלקה למחוננים מבקשת להביא לידיעת ציבור המורים, היועצות
והמנהלים של בתי הספר היסודיים, כי החודש יחל תהליך בחינות הקבלה
לתכניות ההעשרה המיוחדות לתלמידים מחוננים ומצטיינים כדי לשלב
תלמידים חדשים בתכניות אלה בשנת הלימודים התש"ס. הבחינות תיערכנה
על ידי מכון סאלד שזכה במכרז שפורסם על ידי המשרד.
 
בימים אלה נשלח למנהלי בתי הספר היסודיים ברחבי הארץ מכתב בדואר
רשום. המכתב כולל הסברים על התהליך, עותק של מכתב הסבר להורים,
עותק של מבחן הסינון הראשוני (שלב א') ותדרוך להעברת המבחנים. מנהלי
בתי ספר שלא יקבלו את המכתב עד כ"א במרחשוון התשנ"ט, 10.11.98,
ישאירו הודעה במענה הקולי של טלפון 6494431 02, וזאת לאחר שיבדקו
בסניף הדואר הקרוב אם התקבל על שמם דואר רשום שטרם נאסף.
 
לוח הזמנים של תהליך בחינות הקבלה  
ד' בכסלו התשנ"ט, 23 בנובמבר - בחינת שלב א' (סינון ראשוני):
הבחינה תבוצע על ידי סגל בית הספר. בתי הספר מתבקצע
את הבחינות ולבדוק אותן על פי התדרוך שהם קיבלו במכתב.
-  
כ"ד בכסלו התשנ"ט, 13 בדצמבר - המועד האחרון למשלוח רשימת
התלמידים הרשאים לגשת לבחינת שלב ב': עריכת הרשימה תיעשה
על ידי סגל בית הספר על סמך תוצאות מבחני שלב א' ובהתאם
להנחיות שבמכתב.
-  
ינואר/פברואר: מכון סאלד ישלח להורי התלמידים המופיעים
ברשימות זימונים למבחן שלב ב'. הזימונים יישלחו לבתי הספר,
והמורים ימסרו אותם לתלמידים.
-  
פברואר/מאי: מכון סאלד יבצע את בחינות שלב ב'. -  
יוני - סיום משלוח ההודעות על קבלה או על אי קבלה לתכניות:
ההודעות תישלחנה בדואר ישירות להורי התלמידים שנבחנו בשלב
ב'.
-  
ערעורים  
המורים או ההורים רשאים לערער על תוצאות מבחני שלב ב' ולבקש מבחן
חוזר שיתקיים כשנה לאחר המבחן הראשון. יש אפשרות לערער גם על
ההחלטה לא להגיש תלמיד למבחן שלב ב'.
 
את הערעורים יש לשלוח לוועדת הערעורים המחוזית במחוז שבית הספר
שייך אליו.
 
המועד האחרון להגשת הערעורים לוועדות הערעורים על תוצאות המבחנים
שנערכו בשנים קודמות הוא י"ב בכסלו התשנ"ט, 1.12.98. פניות שתגענה
לוועדת הערעורים לאחר מועד זה תטופלנה בשנת הלימודים התש"ס.
 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המחלקה למחוננים, טל' 02‎-5602972.הודעות


חוזר מנכ"ל נט/3, י"ב במרחשוון התשנ"ט, 1 בנובמבר 1998