ארגון ומינהל
3.
טכנולוגיות המידע ומחשוב
3.6
מחירון שירותי הפקת מידע לגורמי חוץ
(נט)3.6‎-1

משרד החינוך התרבות והספורט מקיים, באמצעות המינהל למיכון ולמערכות
מידע, שירותי הפקת מידע לגורמי חוץ בכפיפות לחוק הגנת הפרטיות ולתקנות
לאבטחת מידע. המידע מופק למבקשים במחירי העלויות (עלות זמן מחשב,
טיפול בשינוע ועלות הפלט).

להלן מחירון עלויות עיבוד והפקת נתונים, נכון ל 1.11.98
(בשקלים, כולל מע"מ):
נתוני מוסדות החינוך
1.
מדבקות כתובת
דוח דיסקט סוג הפלט
מחיר עותק
נוסף
מחיר
מחיר עותק
נוסף
מחיר המחיר עותק
נוסף
המחיר
הנושא
140 340 80 280 2 200 רשימת כלל בתיה"ס
110 310 70 270 2 200 רשימת בתיה"ס
היסודיים
30 230 20 220 2 200 רשימת חטיה"ב
50 250 30 230 2 200 רשימת חטיה"ע
330 550 200 420 2 220 רשימת כלל גני
הילדים
260 480 170 390 2 220 רשימת גני הילדים
הרשמיים
70 290 40 260 2 220 רשימת גני הילדים
המוכרים
נתוני מצבת התלמידים לרשויות המקומיות
2.
(בכפיפות לחוק הגנת הפרטיות, רק למורשים על פי החוק)  
רשות קטנה
א.
 
דוח דיסקט סוג הפלט
מחיר עותק נוסף מחיר מחיר עותק נוסף המחיר הנושא
50 250 2 200 רשימת תלמידי חוץ
200 400 2 200 מצבת תלמידים כוללת
רשות בינונית
ב.
 
דוח דיסקט סוג הפלט
מחיר עותק נוסף מחיר מחיר עותק נוסף המחיר הנושא
100 300 2 200 רשימת תלמידי חוץ
400 600 2 200 מצבת תלמידים כוללת
רשות גדולה
ג.
 
דוח דיסקט סוג הפלט
מחיר עותק נוסף מחיר מחיר עותק נוסף המחיר הנושא
150 350 2 200 רשימת תלמידי חוץ
600 800 2 200 מצבת תלמידים כוללת
הפקת שילוב של כמה סוגי פלטים למידע זהה
3.
אפשר להזמין שילוב של כמה סוגי פלטים למידע זהה. העלות תהיה עלות
סוג פלט אחד בתוספת מחיר העותק הנוסף בסוג הפלט האחר; לדוגמה: עלות
רשימת בתי הספר היסודיים בדיסקט ובדוח תהיה 70‎+200 - סה"כ 270
ש"ח.
 
הפקת מדבקות של כתובות תלמידים לגופים רשמיים
4.
(בכפיפות לחוק הגנת הפרטיות, רק למורשים על פי החוק)  
עלות הפקת מדבקות של כתובות תלמידים היא 500 ש"ח, לא כולל מחיר
המדבקות.
 
בקשות אחרות לעיבוד ולהפקת נתונים
5.
הזמנות מיוחדות להפקת מוצרי מידע שאינם כלולים ברשימה שלעיל
תטופלנה בכפיפות לחוק הגנת הפרטיות ותתומחרנה בהתאם לעלויות
העיבודים המוזמנים.
 


אפשר לקבל את המידע על ידי פנייה לגף שיווק ופיתוח לקוחות במינהל למיכון
ולמערכות מידע, בצירוף סכום העלויות על פי המחירון דלעיל בהמחאה לפקודת
משרד החינוך התרבות והספורט, לכתובת זו: מנהלת גף שיווק ופיתוח לקוחות,
המינהל למיכון ולמערכות מידע, משרד החינוך התרבות והספורט, רח' שבטי
ישראל 29, ירושלים 91911.הודעות


חוזר מנכ"ל נט/3, י"ב במרחשוון התשנ"ט, 1 בנובמבר 1998