ארגון ומינהל
3.
מינהל מוסדות חינוך
3.7
הבחירות לרשויות המקומיות
(נט)3.7‎-6

הבחירות לרשויות המקומיות תתקיימנה ב כ"א במרחשוון התשנ"ט (10
בנובמבר 1998).
1.
ביום הבחירות יושבת בכל רשות מקומית שבה מתקיימות בחירות כל מוסד
חינוך כמשמעותו בחוק לימוד חובה התש"ט 1949, למעט כל מוסד שאינו
מצוי במבנה של רשות מקומית והמיועד לילדים בגיל 3 עד 4 ולמעט מוסדות
החינוך המיוחד. מנהלי אגפי החינוך ביישובים שבהם אין מתקיימות
בחירות מתבקשים להודיע להורים באמצעות מנהלי בתי הספר כי
הלימודים ביישובים אלה מתקיימים כסדרם. בכל המוסדות הפנימייתיים
יתקיימו הלימודים כסדרם.
2.
ההוראות הקשורות לפעילות מפלגתית ומדינית ולפעילות הקשורה בבחירות
של עובדי הוראה מובאות בחוזר הוראות הקבע נט/3, סעיף 2 3.7.
3.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל ד"ר יאיר סמוכה, סגן מנהל
המינהל הפדגוגי, טל' 02‎-5604028.הודעות


חוזר מנכ"ל נט/3, י"ב במרחשוון התשנ"ט, 1 בנובמבר 1998