ארגון ומינהל
3.
מינהל מוסדות חינוך
3.7
ביטול המוחזקות
(נט)3.7‎-7

בהמשך להחלטות הממשלה בעניין ביטול המוחזקות נשלחו בימים אלה
הודעות לבתי הספר ולרשויות המקומיות הנוגעים בדבר.- משנת הלימודים
התש"ס יבוטל תקצוב בתי הספר המוחזקים בחינוך העל יסודי, ותחת זאת
יגובשו קריטריונים שוויוניים להקצאה, בהתאם למדד הטיפוח של בתי
הספר.
הנהלות בתי הספר, הרשויות המקומיות והבעלויות שקיבלו תקציב
"מוחזקות" בהתשנ"ט נדרשים שלא להיכנס למחויבויות פרופסיונליות מעבר
לשכר הלימוד הקבוע, אלא אם כן תתקבל הודעה על תקצוב נוסף.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' גליה פררה
מהמינהל הפדגוגי, טל' 02‎-5604021.הודעות


חוזר מנכ"ל נט/3, י"ב במרחשוון התשנ"ט, 1 בנובמבר 1998