תכניות לימודים
9.
חינוך לערכים
9.4
יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל
(נט)9.4‎-1

יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל חל ב י"ב במרחשוון התשנ"ט (1.11.98).
הצעות לפעילויות חינוכיות בבתי הספר ולטקסים ופירוט האירועים
והתכניות הקשורים ליום הזיכרון צורפו כנספח לחוזר המנכ"ל נט/1.


המעוניינים לקבל את החומר יפנו לגב' מרטין במינהל לחינוך ערכי,
טל' 02‎-5601783, פקס' 02‎-5601462.הודעות


חוזר מנכ"ל נט/3, י"ב במרחשוון התשנ"ט, 1 בנובמבר 1998