םידומיל תוינכת
.9
דומילה תועוצקמ
9.7
הביבסה ידומילב םיפוטוקא תנכהל עויס יזכרמו הכרדה
9.7-4(טנ)

םידומילה תנשב ולעפי הנוילעה הביטחל הביבסה ידומיל עוצקמה תרגסמב
:הלאה םיכירדמה ט"נשתה
.1
ימי
הכרדהה
םיאשונ
םידחוימ
הכרדהה רוזא ןופלטה 'סמ םשה

ןופצה זוחמ 06-6745247/8 -
050-577280 -
ןייסוח הייברט

םורדה זוחמ 07-6557929 הדאזימכח ימר
'ג - 'ב תויומלתשה
םירומ
א"ת תוזוחמ
זכרמהו
08-9417675 -
052-586581 -
ןהכ ימענ
טקיורפ
SEMEP
,ןיעידומ ,הלמר ,דול
םילשורי ,םהש
03-9732639 ןומנצ םירמ

בולג טקיורפ

02-6953586 רימא רפוע
ל"גימ תתומע
םיפוטוקא תנכהל עויס יזכרמ 4 לועפל ולחי ט"נשתה םידומילה תנשב
ידומיל לע חוקיפה תועצמאב םילעופו ומקוה םיזכרמה .הביבסה ידומילב
.הביבסה תוכיאל דרשמב ךוניחל ףגאה ףותישבו הביבסה
.2
לכב םידימלתה לעו םירומה לע לקהל איה םיזכרמה לש תירקיעה הרטמה
:הלאה םיאשונב דקמתי עויסה .םיפוטוקאה תנכהל רושקה
 
םיפוטוקא עוציבבו הביבסה רקחב תודקמתה תללוכה תומלתשה
הביבסה יאשונב הרשעהו
(1  
רפסה יתבב םיפוטוקאה תכרדהב םירומל עויס (2  
תוצובק םע תושיגפ הז ללכבו ,רקחמה יאשונב םידימלתל זכורמ עויס
רפסה יתבב םידימלת
(3  
הביבסה רקח יאשונב םירקוחל הנווכה (4  
בייחת דויצה תלאשה) הביבסבו הדשב םייוסינ עוציבל דויצ תלאשה
.(יתנש דח ןובריעל רפסה תיב תא
(5  
עויס תלבקמה התיכב .םירומה תומלתשהב הנתות רפסה תיב תופתתשה
.ח"ש 150 לש םולשתב זכרמב רזענה דימלת לכ ביוחי
 
ידומילו םיפוטוקא לש אשונב תויומלתשה יתש הנמייקתת ט"נשתה תנשב
:הזה טוריפל םאתהב הביבסה
 
תולועפה ולש ןופלטה 'סמ לע יארחאה
זכרמה תלעפה
עויסה זכרמ
עויס ,םירומ תומלתשה
,םיפוטוקא תנכהב
דויצ תלאשה
04 8293796 -
04 8325445 -
('סקפ)
תידוהי ר"ד -
ירוד
לט ילט ר"ד -
תארוהל זכרמה
ןוינכטב םיעדמה
,םיפוטוקא תנכהב עויס
דויצ תלאשה
-
06-6745247/8
050 577280 -
ןייסוח הייברט תוכיאל םירע דוגיא
תיב םגא ,הביבסה
ןינחסב הפוטנ
,םיפוטוקא תנכהב עויס
דויצ תלאשה
06 6953572 -
06 9953506 -
טרופפר הניד -
ןנור לט -
הנומש תירק ,ל"גימ
עויס ,םירומ תומלתשה
,םיפוטוקא תנכהב
דויצ תלאשה
08 9342970 ףיירג רגה ר"ד -
סקילפ ר"ד -
בואל
רחוש רעונל הדיחיה
ןמציו ןוכמ ,עדמ


ןתינ הביבסה ידומילל רושקה לכלו עויסה יזכרמל ,הכרדהל רשקב םיפסונ םיטרפל
תוברתה ךוניחה דרשמ ,הביבסה ידומילל ר"מפמה ,ןרטשנסיו לארשי רמל תונפל
,03-6922853/4 'לט ,61070 א"ת ,הירקה ,10 הינרא 'חר ,טרופסהו
.03-6922845 'סקפ ,052-658726-ו 03-6922843/4תועדוה


1998 רבמבונב 1 ,ט"נשתה ןוושחרמב ב"י ,3/טנ ל"כנמ רזוח