תכניות לימודים
9.
מקצועות הלימוד
9.7
תחרות עיר ירוקה לשנות ה-2000
(נט)9.7‎-5

נושא התחרות הוא הצגת עיר העתיד ה"ירוקה", ומשולבים בה פתרונות
תכנוניים, טכנולוגיים והתנהגותיים לשמירה על הסביבה ולמניעת מפגעים
בה, למען רווחת הפרט והחברה ולמען יציבותה של המערכת האקולוגית
הגלובלית.
 
יש לתת בעבודה ביטוי להיבטים הקשורים למיקומה של מדינת ישראל
מבחינה גיאופיזית ולבעיותיה המיוחדות בתחום המשאבים הטבעיים, ערכי
הנוף, הטבע והמורשת.
 
התחרות מאורגנת על ידי הפיקוח על לימודי הסביבה במשרדנו, על ידי
האגף לחינוך במשרד לאיכות הסביבה ועל ידי גורמים נוספים.
 
האוכלוסייה: תלמידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה. העבודה יכולה
להיעשות על ידי תלמיד בודד, קבוצת תלמידים, כיתה או שכבת גיל.
 
צורת הגשת העבודה: העבודה תוגש באחת הדרכים האלה: מודל בנוי, צג
מחשב, רעיונות כתובים ומנומקים, כרזה, סרט וידיאו, הצגה או בכל דרך
נוספת שתבטא בצורה נכונה את העיר הירוקה העתידית. אפשר לשלב כמה
דרכים.
 
שלבי התחרות  
התחרות היא ארצית, והיא תיערך בשלושה שלבים:  
שלב א' - בית ספרי: בית הספר יבחר מכלל העבודות הבית ספריות את
שלוש העבודות המצטיינות ויעבירן לשלב המחוזי.
 
שלב ב' - מחוזי: צוות שיפוט יבקר בכל בתי הספר שנרשמו לתחרות ויבחר
את שלוש העבודות המצטיינות בשלב המחוזי ויעבירן לשלב הארצי.
 
שלב ג' - ארצי: צוות שיפוט ארצי יבקר בבתי הספר שעלו לשלב הארצי
וידרג את העבודות המצטיינות.
 
לוח הזמנים  
ט"ו בשבט התשנ"ט (1.2.99): המועד האחרון להרשמה. 1)  
עד י"ב באדר התשנ"ט (28.2.99): קביעת העבודות המצטיינות בכל
בית ספר.
2)  
מ-י"ג באדר התשנ"ט (1.3.99) עד י"א בניסן התשנ"ט (28.3.99):
שיפוט בשלב המחוזי.
3)  
עד ה' בסיוון התשנ"ט (20.5.99): גמר השיפוט בשלב הארצי. 4)  
הפרסים  
כל בתי הספר המשתתפים בתחרות ישלחו נציגים להשתתף ב"יום
הירוק" שיתקיים בירושלים במסגרת הכנס הבינלאומי לאקולוגיה
ולאיכות הסביבה בחודש יוני 1999.
1)  
במסגרת הכנס ישתתפו הנציגים בפעילות חווייתית באחד מהמוקדים
האלה: מוזיאון ירושלים, מוזיאון המדע, הגן הבוטני, גן החיות ועוד.
ההשתתפות ב"יום הירוק" תאורגן ותתוקצב על ידי המארגנים.
2)  
שלוש העבודות המצטיינות בשלב הארצי תזכינה בפרס שיוענק
בטקס חגיגי במעמד השר לאיכות הסביבה ונציגי משרד החינוך
התרבות והספורט.
3)  

הרשמה: אפשר להירשם בכתב לתחרות, בכתובת זו: מר ישראל ויסנשטרן,
המפמ"ר ללימודי הסביבה, משרד החינוך התרבות והספורט,
ארניה 10, תל אביב 61070.


המדדים לשיפוט

מספר
הנקודות
קריטריונים בתחום הביצוע (50%)
20 איכות הביצוע וההצגה של העבודה 1)
15 מקוריות ויצירתיות 2)
10 שימוש במידע - ספרות, מומחים, אינטרנט 3)
2 שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה בהכנת העבודה
(בהתאם לאופי העבודה)
4)
3 עבודת צוות 5)

קריטריונים תוכניים (50%)
25 מידת ההעמקה, הבנת הבעיה והיכולת להסביר ולנמק את ההצעות
בכל אחד מההיבטים הסביבתיים שיבואו לביטוי בעבודה
1)
5 מידת היישומיות 2)
10 מתן פתרונות לבעיה ברמות התייחסות שונות:
הפרט, החברה, המדינה, שיתוף פעולה אזורי ובינלאומי
3)
10 הצגת פתרונות בכמה מישורים: טכנולוגי, מינהלי,
תכנוני, עיצובי והתנהגותי
4)הודעות


חוזר מנכ"ל נט/3, י"ב במרחשוון התשנ"ט, 1 בנובמבר 1998