תכניות לימודים
9.
מקצועות הלימוד
9.7
תכנית לימודים ארצית חדשה להוראת האנגלית
(נט)9.7‎-7

המזכירות הפדגוגית אישרה את תכנית הלימודים החדשה להוראת האנגלית
ששמה

Standards for Pupils of English: A Curriculum for Israeli Schools

1.
לכל בית ספר נשלחה טיוטה של המסמך כדי שצוות המורים יתחיל להכיר
את התכנית החדשה.
2.
המפ"רית להוראת האנגלית, הגב' ג'ודי שטיינר, תקיים מפגשים עם
מורים,עם מנהלים, עם מפקחים כוללים ועם מנהלי מחוזות כדי להסביר את
מבנה המסמך ואת מהותו.
3.
במקביל יקיים הפיקוח על הוראת אנגלית במחוזות השתלמויות בנושא
יישום התכנית החדשה.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל גב' ג'ודי שטיינר, המפמ"רית לאנגלית
טל' 02‎-5602587/8הודעות


חוזר מנכ"ל נט/3, י"ב במרחשוון התשנ"ט, 1 בנובמבר 1998