אורחות חיים במוסדות החינוך
2.
בריאות
2.2
התנאים להפעלתן של מערכות הכריזה במוסדות החינוך
2.2‎-5
1 בנובמבר 1998

תאריך תחולה
 
חדש

מטרת הפרסום
 

התקנתן והפעלתן של מערכות הכריזה בבתי הספר חייבות להתבצע
בהתאם לדרישות החוק כדלקמן:
 
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), 1990
א.
 
תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), 1992.
ב.
 
הנהלת בית הספר מחויבת לפעול לפי הוראות אלו, בשיתוף עם רכזי
מניעת רעש ביחידות הסביבתיות הנמצאות ברוב הרשויות המקומיות
שיסייעו במדידות הרעש.
 


לבירורים אפשר לפנות לד"ר סטליאן גלברג מהמשרד לאיכות הסביבה,
טל' 02‎-6553775.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/3, י"ב במרחשוון התשנ"ט, 1 בנובמבר 1998