ארגון ומינהל
3.
מינהל מוסדות חינוך
3.7
תקנון ההכרה בבית הספר העל יסודי
(לצורך התחשבות בציונים השנתיים)
3.7‎-2
1 באוקטובר 1998

תאריך תחולה
 
עדכון

מטרת הפרסום
 

מבוא
תקנון זה מעגן את תקנות ההכרה בבתי הספר העל יסודיים לצורך התחשבות
בציונים השנתיים שהם מעניקים לתלמידיהם. הציונים השנתיים הניתנים על ידי
בית הספר המוכר משתקללים עם אלה שהתלמידים משיגים בבחינות הבגרות
לציונים הסופיים הרשומים בתעודת הבגרות.
מדיניות ההערכה שבית הספר מנהיג בתחומו היא חלק מן המערך הפדגוגי
החינוכי שלו. כדי שבית הספר יקבל הכרה בציוניו השנתיים עליו לעמוד
בקריטריונים המתייחסים לכל המערך הזה.
נוסח תקנון ההכרה הזה שונה מקודמו, שפורסם בשנת הלימודים התש"ן,
בכמה נושאים:
הוא מתייחס לשינויים הנובעים מהארגון החדש של מערכת הלימודים
בחינוך העל יסודי, ובמיוחד להגדלת האוטונומיה של בתי הספר, בד בבד
עם הגדלת האחריות של ההנהלה והגברת הבקרה הפנימית והחיצונית.
1.
התקנון אינו מתנה כתנאי לקבלת ההכרה אחוז של זכאים בתעודת
בגרות מקרב בוגרי בית הספר. לחלופין, התקנון דורש מבית הספר
הקפדה על מדיניות הערכה שתהיה מושתתת על מגוון של דרכי הערכה
ותדרוש אמינות מלאה במתן הציונים השנתיים, על סמך קריטריונים
מובחנים, המוכרים לכל מורי בית הספר.
2.
מעמדם של הציונים השנתיים בכל שאלון יעמוד לבדיקה מחודשת מדי
מועד בחינות באמצעות מנגנון השקלול הדיפרנציאלי.
3.
מאחר שתהליך מתן ההכרה מתייחס להערכה כוללת של תפקוד בית הספר,
מן הראוי שגם לאחר מתן הכרה קבועה תיערך בקרה שוטפת על פעולותיו
הכלליות של המוסד. לפיכך, נוסף לעניינים הנוגעים ישירות לסטטוס
ההכרה בציונים השנתיים, כפי שהוצג לעיל, מודיע מסמך זה על קיום של
בקרה שגרתית על ההישגים ועל התפקוד של בית הספר העל יסודי.
4.

תקנון זה מבטל את התקנות הקודמות להכרה בציונים השנתיים,
ותחולתו מראשית שנת הלימודים התשנ"ט (1.9.98).


ההכרה בבית הספר העל יסודי
1.
ההגדרות
1.1
 
"בית ספר מוכר": לצורך תקנון זה בית ספר מוכר הוא בית
ספר על יסודי אשר ציוניו השנתיים יובאו בחשבון בקביעת
הציונים הסופיים של תלמידיו בתעודת הבגרות.
1.1.1
 
"ועדת ההכרה": ועדה של משרד החינוך התרבות והספורט
שמונתה לצורך הטיפול בהכרה בציונים השנתיים על ידי
מנהל האגף לחינוך העל יסודי. הרכב הוועדה: מנהל גף
חטיבות עליונות - יו"ר; נציג האגף לחינוך על יסודי; נציג
מינהל החינוך הדתי; נציג אגף הבחינות; נציג לשכת היועץ
המשפטי; נציג הנהלת המפמ"רים; נציג ועד ראשי
האוניברסיטאות. לפי העניין יצורפו לוועדה גם נציג
החינוך המוכר, נציגי המינהל למדע ולטכנולוגיה, אגף
שח"ר, האגף לחינוך מיוחד והפיקוח על החינוך למגזרי
המיעוטים.
1.1.2
 
"צוות להערכת בית הספר": צוות מטעם משרד החינוך
התרבות והספורט המתמנה על ידי יו"ר ועדת ההכרה,
בהרכב המפורט ב 2.2.1 להלן, לצורך הערכת הישגי בית
הספר.
1.1.3
 
בית ספר יהיה זכאי למעמד של "בית ספר מוכר" אם יעמוד
בתנאים המפורטים להלן:
1.2
 
הישגי בית הספר, המפורטים ב- 1.3 להלן, עמדו בדרישות
המינימום של המשרד, על פי הנתונים שהציג בית הספר,
על פי הממצאים, על יסוד ההתרשמות של הצוות להערכת
בית הספר מטעם המשרד שביקר בבית הספר ועל פי
המלצתו, וכן על פי המלצתו של מנהל המחוז ושל גורמים
נוספים - הכול לפי העניין.
1.2.1
 
לא נמצאו פערים חריגים (בהתאם לקריטריונים שנקבעו
לעניין השקלול הדיפרנציאלי, כמפורט ב- 3.3.2 להלן) בין
ממוצעי הציונים השנתיים לבין ממוצעי ציוני הבגרות
ביותר מ 5% מתוך כל השאלונים שבהם נבחנו תלמידי
בית הספר בבחינות הבגרות בשתיים מתוך שלוש השנים
הרצופות שקדמו למועד הדיון במתן מעמד של "בית ספר
מוכר".
1.2.2
 
הישגי בית הספר יוערכו על פי שלושה מרכיבים עיקריים:
1.3
 
המערך החינוכי שלו
-  
המערך הארגוני שלו
-  
המערך הלימודי שלו.
-  
שלושה מרכיבים אלה מפורטים להלן:
 
המערך החינוכי של ביה"ס
1.3.1
 
מדיניות בית הספר
1.3.1.1
 
סגל ההוראה
1.3.1.2
 
המועצה הפדגוגית
1.3.1.3
 
עבודת הצוות של המורים
1.3.1.4
 
הטיפול בקבוצות תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
1.3.1.5
 
מניעת נשירה (גלויה וסמויה).
1.3.1.6
 
המערך הארגוני של ביה"ס
1.3.2
 
ארגון בית הספר
1.3.2.1
 
מתקני בית הספר, המבנים שלו ותחזוקתו
1.3.2.2
 
ביטחון ובטיחות
1.3.2.3
 
ציוד בית הספר (כללי, מעבדות וסדנאות,
מולטימדיה)
1.3.2.4
 
הספרייה ומרכז המשאבים.
1.3.2.5
 
המערך הלימודי של ביה"ס
1.3.3
 
מידת ההתאמה בין ממוצע הציונים השנתיים לבין
ממוצע הציונים בבחינות הבגרות באותם
השאלונים, על פי הקריטריונים של השקלול
הדיפרנציאלי (ראה פירוט ב 3.3 להלן)
1.3.3.1
 
רמת ההישגים הלימודיים של בית הספר
1.3.3.2
 
מידת ההתאמה של תכניות הלימודים למדיניות
המשרד
1.3.3.3
 
מבנה מערכת השעות של בית הספר.
1.3.3.4
 
נוהל מתן הכרה לבית ספר
2.
הכרה זמנית בציונים השנתיים
2.1
 
הנהלת בית ספר על יסודי המקיים את התנאים המפורטים
ב-2.1.3 להלן רשאית להגיש, בהסכמת המפקח הכולל על
בית הספר, בקשה להכרה זמנית בציונים השנתיים של בית
הספר. הבקשה תוגש באמצעות המפקח הכולל על בית
הספר, במכתב מנומק ליו"ר ועדת ההכרה באגף לחינוך על
יסודי במשרד החינוך התרבות והספורט.
2.1.1
 
לבקשה יש לצרף (נוסף למכתבו של המפקח הכולל) את
המסמכים האלה:
2.1.2
 
טבלה מעודכנת של מצבת כל המורים המלמדים
בבית הספר, בציון המורים המגיגרות
(בהתאם לסעיף 1.2 בשאלון לאפיון ביה"ס, "סגל
ההוראה")
(א)
 
מכתב הסכמה של הרשות המקומית.
(ב)
 
אלה התנאים להגשת הבקשה להכרה זמנית:
2.1.3
 
בית הספר קיבל רשיון לפי חוק הפיקוח על בתי
הספר, התשכ"ט 1969, או שהוא רשום לפי פקודת
החינוך (נוסח חדש), התשל"ח 1978.
2.1.3.1
 
בית הספר מקיים לימודים סדירים בחטיבה העליונה
ומגיש את תלמידיו לבחינות בגרות לקראת קבלת
תעודת בגרות מטעם משרד החינוך התרבות
והספורט.
2.1.3.2
 
המורים המלמדים בבית הספר עומדים בדרישות
ההשכלה והוותק הנדרשות, בהתאם לתקנות משרד
החינוך התרבות והספורט.
2.1.3.3
 
ועדת ההכרה רשאית להעניק לבית ספר על יסודי הכרה
זמנית (לניסיון של שנה עד שלוש שנים). במכתב ההודעה
על מתן ההכרה הזמנית יודגשו, במידת הצורך, הנושאים
הטעונים שיפור משמעותי במשך תקופת הניסיון.
2.1.4
 
במהלך שנות ההכרה הזמנית תבקר בבית הספר נציגות
ועדת ההכרה, בהשתתפות המפקח הכולל על בית הספר.
הנציגות הזו תמלא באופן חלקי את הטופס "הערכה
והמלצה להכרה" בהתייחס לנושאים הטעונים שיפור, אם
נקבעו כאלה על ידי ועדת ההכרה.
2.1.5
 
הכרה קבועה בציונים השנתיים
2.2
 
לקראת תום מועד הניסיון הרשום במכתב ההודעה על מתן
ההכרה הזמנית ימנה יו"ר ועדת ההכרה צוות מטעם משרד
החינוך התרבות והספורט, בן 3 חברים או יותר, להערכת
בית הספר, לצורך מתן הכרה קבועה בציונים השנתיים.
הרכב הצוות יהיה: המפקח הכולל על בית הספר - מרכז
הצוות; נציג האגף לחינוך על יסודי; בבתי ספר הנתונים
בפיקוח החינוך הדתי - מפקח כולל נוסף, ממפקחי חינוך
זה; נציג האגף לכוח אדם בהוראה ו/או נציג אגף הבחינות
ו/או נציג המינהל למדע ולטכנולוגיה ו/או נציג אגף שח"ר
ו/או נציג האגף לחינוך מיוחד ו/או נציג הבעלות או
הרשות המקומית.
2.2.1
 
משהתמנה צוות להערכת בית הספר, תינקטנה הפעולות
האלה:
2.2.2
 
ועדת ההכרה תשלח להנהלת בית הספר "שאלון
לאפיון ביה"ס" שימולא באחריות מנהל בית הספר
ויוחזר ליו"ר ועדת ההכרה תוך חודש ממועד
שליחתו.
2.2.2.1
 
העתקי השאלון, שיוחזר מלא מבית הספר, יופצו על
ידי יו"ר ועדת ההכרה לחברי הצוות להערכת בית
הספר לא יאוחר משבועיים לפני מועד הביקור של
הצוות בבית הספר.
2.2.2.2
 
הצוות להערכת בית הספר יבקר במוסד במועד
כלשהו במהלך שנת הלימודים (לאחר תיאום,
באחריות מרכז הצוות) לצורך אימות הנתונים
שבשאלון ולצורך התרשמות ישירה מבית הספר.
2.2.2.3
 
על סמך הנתונים שהוצגו על ידי בית הספר ב"שאלון
לאפיון ביה"ס" והנתונים על בית הספר הנמצאים
במאגרי המידע של משרד החינוך התרבות והספורט,
וכן על סמך ההתרשמות מהביקור בבית הספר,
יכתוב צוות ההערכה דו"ח והמלצה על גבי הטופס
"הערכה והמלצה להכרה". המלצת הצוות תתבסס
על הערכת ההישגים של בית הספר בכל התחומים,
כנדרש בתקנון זה, לפי האמור ב 1.3 לעיל.
2.2.2.4
 
הטופס המלא של "הערכה והמלצה להכרה", בצירוף
ה"שאלון לאפיון ביה"ס" וכל המסמכים הנלווים,
יוגש ליו"ר ועדת ההכרה לא יאוחר משבועיים לאחר
מועד הביקור בבית הספר.
2.2.2.5
 
במקביל לעבודת צוות ההערכה יפנה יו"ר ועדת ההכרה
ישירות למנהל המחוז, לשם קבלת חוות דעתו על בית הספר
לעניין ההכרה בציונים השנתיים של בית הספר. יו"ר ועדת
ההכרה יפנה גם למרכז הצוות הטכנולוגי המחוזי (מצ"ט),
אם בית הספר כולל נתיב טכנולוגי, ולמפקח על החינוך
הממ"ד, אם בית הספר נתון בפיקוח החינוך הדתי, לקבלת
חוות דעתם על בית הספר לעניין ההכרה בציונים השנתיים
של בית הספר. לפי הצורך יבקש יו"ר ועדת ההכרה גם את
חוות דעתם של המפקח על הטיפוח והמפקח על החינוך
המיוחד.
2.2.3
 
לאחר שהובאו בפני ועדת ההכרה כל ההמלצות וחוות
הדעת, כמפורט ב 2.2.3 לעיל, תדון ועדת ההכרה במתן
הכרה קבועה בציונים השנתיים של בית הספר, ותקבל את
אחת מן ההחלטות האלה:
2.2.4
 
לתת לבית הספר הכרה קבועה בציונים השנתיים
(א)
 
להאריך את ההכרה הזמנית לשנה או לשנתיים
נוספות
(ב)
 
לבטל את ההכרה הזמנית.
(ג)
 
לאחר הדיון, ולא יאוחר מסוף חודש מרס באותה שנה,
תודיע ועדת ההכרה להנהלת בית הספר על החלטתה.
2.2.5
 
לוח הזמנים לטיפול בבקשות להכרה
2.3
 
הגשת בקשה להכרה זמנית
2.3.1
 
הבקשה תוגש באמצעות המפקח הכולל על בית הספר. את
הבקשות ניתן להגיש לוועדת ההכרה עד ליום 1 בינואר,
והן תטופלנה לפי סדר הגעתן.
 
תהליך מתן הכרה קבועה
2.3.2
 
שליחת השאלון לאפיון בית הספר על ידי יו"ר ועדת
ההכרה
2.3.2.1
 
מילוי השאלון לאפיון בית הספר על ידי הנהלת בית
הספר והחזרתו תוך חודש ליו"ר ועדת ההכרה
2.3.2.2
 
קבלת נתונים על בית הספר מיחידות משרד החינוך
התרבות והספורט
2.3.2.3
 
ביקור הצוות להערכת בית הספר, במועד כלשהו
במהלך שנת הלימודים (לאחר תיאום הביקור עם
הנהלת ביה"ס), ומילוי הטופס "הערכה והמלצה
להכרה"
2.3.2.4
 
עד 15 בפברואר העברת המלצתו של צוות ההערכה
אל יו"ר ועדת ההכרה
2.3.2.5
 
עד סוף מארס קיום דיון בוועדת ההכרה ושליחת
הודעה בכתב לבית הספר על ההחלטה בדבר מתן
הכרה קבועה.
2.3.2.6
 
הערה: שלבים 2.3.2.1 - 2.3.2.4 שלעיל ניתנים לביצוע
במהלך כל שנת הלימודים.
 
בקרה על הציונים השנתיים
3.
שקלול דיפרנציאלי בחישוב הציונים הסופיים
3.1
 
בכל מועד של בחינות בגרות יאותרו בתי הספר שבשאלונים
שבהם נבחנו תלמידיהם נמצא פער חריג בין ממוצע הציון
השנתי לבין ממוצע ציון הבחינה, על פי המודל הסטטיסטי
שפותח באוניברסיטה העברית, בשיתוף עם לשכת המדען
הראשי במשרד (ראה פירוט להלן).
3.1.1
 
שאלונים יוגדרו כ" שאלונים חריגים" אם ממוצע הציון
השנתי יהיה גבוה יותר מאשר ממוצע ציון הבחינה בשאלון
בפער העולה על 20 נקודות ("בי"ס מקל"), או שממוצע ציון
הבחינה בשאלון יהיה גבוה יותר מאשר ממוצע הציון
השנתי בפער העולה על 10 נקודות ("בי"ס מחמיר"),
וההסתברות לקיום פערים אלה תהיה כמפורט ב 3.1.3
להלן:
3.1.2
 
בשאלונים שיאותרו כשאלונים חריגים במועד מסוים
יבוצע שקלול דיפרנציאלי בחישוב הציונים הסופיים של
כל התלמידים מבית הספר שנבחנו באותו מועד באותם
שאלונים, בהתאם לעקרונות האלה:
3.1.3
 
אם ההסתברות לקיום פער כמפורט ב- 3.1.2 לעיל
(חיובי או שלילי) היא 1:10,000 (אחד לעשרת אלפים)
או פחות - יהיה משקלו של הציון השנתי בציון
הסופי 30%, ומשקל ציון הבחינה יהיה 70%.
(א)
 
אם ההסתברות לקיום פער בגודל כזה (חיובי או
שלילי) היא 1:1,000,000 (אחד למיליון) או פחות -
יהיה משקלו של הציון השנתי בציון הסופי 10%,
ומשקל ציון הבחינה יהיה 90%.
(ב)
 
לבתי הספר שעל ציוניהם הופעל שקלול דיפרנציאלי תינתן
אפשרות ערעור על פי נוהל שיישלח לבתי הספר.
3.1.4
 
שינוי סטטוס ההכרה בציונים השתיים של בית הספר
בגין הקלה או החמרה
3.2
 
ועדת ההכרה רשאית להחליט על שינוי סטטוס ההכרה
בציונים השנתיים של בית הספר, בגין הקלה או החמרה,
באופן חלקי או מלא, לגבי שאלון יחיד, מקצוע יחיד,
שאלונים או מקצועות.
3.2.1
 
משנמצא בית ספר על יסודי מקל ו/או מחמיר בציונים
השנתיים (לפי הקריטריונים שנקבעו לעניין השקלול
הדיפרנציאלי של הציונים השנתיים, כאמור ב 3.1 לעיל)
ביותר מ 8% מתוך כל השאלונים שבהם נבחנו תלמידי בית
הספר בבחינות הבגרות במועד בחינות מסוים (בשני
מקצועות לפחות), יודיע לבית הספר על כך יו"ר ועדת
ההכרה במכתב ויבקש את תגובתו תוך זמן סביר, שייקבע
בהודעה.
3.2.2
 
משנתקבלו תגובותיו של בית הספר, או שעברה התקופה
שנקבעה לו בהודעה, רשאי יו"ר ועדת ההכרה להתרות
בבית הספר. במכתב ההתראה יימסרו לבית הספר הכללים
החלים על שינוי סטטוס ההכרה, כמפורט להלן.
3.2.3
 
משנמצא בית ספר על יסודי מקל ו/או מחמיר (לפי
הקריטריונים שנקבעו לעניין השקלול הדיפרנציאלי של
הציונים השנתיים) בשתיים מתוך שלוש שנים רצופות
ביותר מ 8% מתוך כל השאלונים שבהם נבחנו תלמידי בית
הספר בבחינות הבגרות (בשני מקצועות לפחות - לאו
דווקא באותם המקצועות ובאותם השאלונים כל שנה) -
יובא עניינו לדיון בשינוי סטטוס ההכרה בפני ועדת
ההכרה, בראשותו של יו"ר ועדת ההכרה. הוועדה תיתן
לבית הספר הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניה.
3.2.4
 
משנמצא בית ספר על יסודי מקל ו/או מחמיר, כאמור ב-
3.2.4 לעיל, במספר שנים שאינן רצופות, רשאית ועדת
ההכרה להחליט, לאחר שניתנה לבית הספר הזדמנות לטעון
את טיעוניו לעניין זה, כי דינו כדין בית ספר שנמצא מקל או
מחמיר, כאמור ב- 3.2.4 לעיל.
3.2.5
 
משהחליטה ועדת ההכרה על שינוי סטטוס ההכרה בציונים
השנתיים של בית ספר, רשאי בית הספר לערער על החלטה
זאת בפני ועדת ערר שימנה לעניין זה מנהל המינהל הפדגוגי,
תוך 30 יום ממועד מסירת ההודעה לבית הספר.
3.2.6
 
ועדת הערר תיתן לבית הספר הזדמנות להשמיע את טיעוניו
ותהיה מוסמכת להחליט סופית בעניין (לקבל את ערעורו,
לדחותו או להחזיר את העניין לוועדת ההכרה עם
המלצותיה).
3.2.7
 
ההחלטה על שינוי סטטוס ההכרה בציונים השנתיים
של בית הספר טעונה אישור של מנכ"ל משרד החינוך
התרבות והספורט.
3.2.8
 
משאושרה סופית ההחלטה על שינוי סטטוס ההכרה
בציונים השנתיים של בית הספר, תפורסם על כך הודעה
לציבור בעיתונות הרשמית של מדינת ישראל. האחריות על
הפרסום ועל מועדו היא על יו"ר ועדת ההכרה.
3.2.9
 
שינוי סטטוס ההכרה בציונים השנתיים ייכנס לתוקפו החל
מהשנה שלאחר השנה שבה הוחלט על שינוי סטטוס ההכרה,
אולם הוא לא יחול על תלמידי המחזורים הלומדים כבר
בחטיבה העליונה בבית הספר בשנה שבה הוחלט על שינוי
סטטוס ההכרה.
3.2.10
 
שינוי סטטוס ההכרה בציונים השנתיים יהיה תקף
לשנתיים. בתום השנתיים יהיה בית הספר רשאי להגיש
לוועדת ההכרה בקשה להחזרת סטטוס ההכרה לקדמותו.
3.2.11
 
ביקורת שגרתית על הישגי בית הספר
4.
לפחות פעם ב 6 שנים - או בתכיפות גדולה יותר, לפי הצורך -
תיערך ביקורת בכל בית ספר על יסודי, במטרה לעמוד מקרוב על
התאמת הישגיו לדרישות כפי שהן באות לידי ביטוי בתקנון
ההכרה בציונים השנתיים.
4.1
 
לצורך קיום הביקורת ימנה מנהל האגף לחינוך על יסודי צוות
להערכת בית הספר, בהרכב המפורט ב 2.2.1 לעיל.
4.2
 
צוות ההערכה יבקר בבית הספר ויבדוק את שלושת המרכיבים
של הישגי בית הספר, כפי שהם מוצגים ב 1.3 לעיל.
4.3
 
המנהל יציג לפני צוות ההערכה את כל המסמכים הנוגעים למערך
החינוכי, הארגוני והלימודי של בית הספר.
4.4
 
לפני ביקורו בבית הספר יצטייד צוות ההערכה בכל הנתונים
הרלוונטים המצויים במאגרי המידע של המשרד.
4.5
 
בביקורו בבית הספר יעמת הצוות את נתוני המשרד עם הנתונים
המצויים בבית הספר.
4.6
 
עם סיום הביקור בבית הספר יסכם צוות ההערכה את
התרשמויותיו, ויגישן להנהלת האגף לחינוך על יסודי.
4.7
 
לאחר מסירת חוות הדעת של הצוות - אם נמצאו בבית הספר
ליקויים באחד או ביותר מן הסעיפים שהוזכרו ב- 1.3 לעיל ועל פי
הצורך, תיזום הנהלת האגף לחינוך על יסודי דיון בהשתתפות
הנהלת המחוז, המפקח הכולל ונציג של הרשות המקומית ו/או
הבעלות על בית הספר. צוות זה יקבע את דרכי הטיפול הנדרשות.
4.8
 

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל יו"ר ועדת ההכרה באגף לחינוך
על יסודי, טל' 02‎-5603227/8.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/2(א), י"א בתשרי התשנ"ט, 1 באוקטובר 1998