ארגון ומינהל
3.
מינהל מוסדות חינוך
3.7
הבחירות לרשויות המקומיות
3.7‎-3
1 בנובמבר 1998

תאריך תחולה
 
רענון

מטרת הפרסום
 
הקדמה
1.
הוראות אלה חלות על עובדי הוראה שהם עובדי המדינה (להלן:
"עובדי הוראה").
1.1
 
על עובדי הוראה המועסקים בתפקידי פיקוח והדרכה בתקן
נציבות שירות המדינה יחולו גם הוראות התקשי"ר, לרבות
הודעת נציבות שירות המדינה נח/8, מיום ה' באייר התשנ"ח
(6 במאי 1998).
1.2
 
פעילות מפלגתית ומדינית ופעילות הקשורה בבחירות
2.
לא יארגן עובד הוראה הפגנה או תהלוכה בעלת אופי מדיני.
הוראה זו חלה על כלל עובדי ההוראה בכל הדרגות, שנות הוותק
והתפקידים.
2.1
 
לא יתרים עובד הוראה למטרה כלשהי, ולא יגבה ולא יקבל
כספים שנתרמו לאיזו מטרה שהיא, זולת לאוצר המדינה
ובתוקף תפקידו.
א.
2.2    
הממשלה התירה לעובדי הוראה המכהנים בתפקיד של מנהל
בית ספר לגבות תשלומים מהורים ומתורמים אחרים
במסגרת תפקידם כמנהלים.
ב.
 
הוראות סעיף זה חלות על כל עובדי ההוראה, בכל
הדרגות, שנות הוותק והתפקידים.
ג.
 
אסור לעובד הוראה בכל דרגה לבקר - בצורה מעליבה או
פוגעת - את הכנסת ואת ועדותיה, ובכלל זה חוקים
והחלטות שנתקבלו על ידיהם, במסיבת עיתונאים, בריאיון
עם עיתונאי, בנאום במקום פומבי, בשידור, בעיתון או
בספר.
א.
2.3    
אסור לעובד הוראה בכל דרגה לבקר - בצורה מעליבה או
פוגעת - את המדיניות של משרדו, של משרדים אחרים או
של הממשלה, במסיבת עיתונאים, בריאיון עיתונאי, בנאום
במקום פומבי, בשידור, בעיתון או בספר.
ב.
 
ואלה עובדי ההוראה שיחולו עליהם האיסורים המפורטים להלן:
2.4
 
מי שמדורג באחת מארבע הדרגות העליונות בסולם דירוג
עובדי ההוראה
א.
 
מי שהוא בעל משרה שיש עמה סמכות להעניק רשיונות או
היתרים או סמכות להמליץ על הענקתם
ב.
 
מי שבסמכותו לקבל עובדים לשירות המדינה או להמליץ על
קבלתם.
ג.
 
ואלה האיסורים:
 
אסור להיות חברים בהנהלה הפעילה של מפלגה או של גוף
מדיני.
א.
 
אסור לארגן אספה פומבית בעלת אופי מדיני, לשבת בשולחן
הנשיאות של אספה כזאת ולנאום בה.
ב.
 
אסור להשתתף בהפגנה או בתהלוכה בעלת אופי מדיני.
ג.
 
אסור להשתתף בתעמולה פומבית - בכתב או בעל פה -
לבחירות לרשות מקומית.
ד.
 
אסור להשתתף באספות פומביות של מפלגות או של גופים
מדיניים כדי להרצות על נושא כלשהו, כיוון שעצם הופעתו
של עובד ההוראה על במה מפלגתית עלולה ליצור רושם של
זיקה מפלגתית.
ה.
 
אסור לארח חוג בית המיועד לתעמולה פומבית לבחירות
לכנסת או לנאום בחוג בית כזה. תעמולת בחירות במסגרת
חוג בית תיחשב לעניין זה כתעמולה פומבית, אם התקיים
בה אחד מאלה:
ו.
 
נשלחו לחוג הבית הזמנות בכתב, שבהן נכתב שמו
של עובד ההוראה כמארח או כנואם.
1)
 
חוג הבית התקיים בעקבות הזמנה לציבור, תהיה
צורת ההזמנה אשר תהיה.
2)
 
בחוג הבית נוכחים כתבים או עיתונאים לצורך
דיווח על הדברים המושמעים בו.
3)
 
חוג הבית מתקיים בדרך או בצורה שגם מי שאינו
מוזמן עשוי לראות או לשמוע את הנעשה בו, כמו
למשל על כר דשא ליד בית או אם משתמשים בו
ברמקול.
4)
 
אסור לבקר את הכנסת ואת ועדותיה, ובכלל זה חוקים
והחלטות שנתקבלו בה, במסיבת עיתונאים, בריאיון עם
עיתונאי, בנאום במקום פומבי, בשידור, בעיתון או בספר.
ז.
 
אסור לבקר את הממשלה ואת משרדיה, ובכלל זה את
מדיניותם, במסיבת עיתונאים, בריאיון עם עיתונאי, בנאום
במקום פומבי, בשידור, בעיתון או בספר.
ח.
 
הצגת מועמדות
3.
כל עובד הוראה המציג את מועמדותו בבחירות לרשות מקומית
חייב להודיע על כך לסמנכ"ל הבכיר לאמרכלות במשרד החינוך
התרבות והספורט (להלן "האחראי"), בציון תפקידו ודרגתו, מיד
עם הצגת מועמדותו.ההודעה תימסר באמצעות מנהל המחוז
ומנהל אגף כוח אדם בהוראה.
3.1
 
האחראי יודיע מיד לנציבות שירות המדינה על דבר הצגת
מועמדות של כל עובד בנפרד, ובה יפורטו שמו, מספר תעודת
הזהות שלו, תיאור תפקידו, מהות עבודתו, שם הרשות
המקומית שאליה הציג את מועמדותו, וכן אם הוא פסול להציג
את מועמדותו לפי הוראותיה של פסקה 3.5 להלן.
3.2
 
ועדה שמונתה על ידי נציב שירות המדינה תדון ותחליט בכל מקרה
לגופו ותודיע לאחראי אם רשאי עובד ההוראה להציג את
מועמדותו ואם עליו להתפטר משירות המדינה או לצאת לחופשה
ללא שכר.
3.3
 
על האחראי להודיע לעובד ההוראה באמצעות מנהל אגף כוח אדם
בהוראה ומנהל המחוז את החלטות הוועדה לגביו.
3.4
 
עובדי הוראה שהם נושאי משרה שיש עמה סמכות, בתחום
הרשות המקומית הנוגעת בדבר, להעניק רשיונות או היתרים או
להמליץ על הענקתם, או שהם נושאי משרה שיש עמה סמכות,
באותו תחום, לקבל לעבודה או להפנות לעבודה - אינם רשאים
להציג את מועמדותם בבחירות לרשות מקומית (למעט מועצה
אזורית).
3.5
 
עובד הוראה כאמור בפסקה 3.5 דלעיל, המבקש להציג את
מועמדותו בבחירות לרשות מקומית, חייב להתפטר משירות
המדינה ולהגיש את התפטרותו באופן שהיא תיכנס לתוקף לפני
יום הגשת רשימת המועמדים שבה כלול שמו.
3.6
 
עובד הוראה המתפטר עקב האמור בפסקה 3.6 ייחשב כמי שפוטר
מעבודתו לעניין חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג 1963.
3.7
 
עובד הוראה ששמו כלול ברשימת מועמדים בבחירות לראשות
של רשות מקומית או למועצת רשות מקומית, ושאינו כלול
בפסקה 3.5 דלעיל, חייב להפסיק את שירותו מיום הגשת רשימת
המועמדים שבה כלול שמו עד יום הבחירות, ועד בכלל. תקופת
היעדרות זו תיחשב כחופשה ללא שכר.
3.8
 
תקופת כהונה בעקבות הבחירות
4.
נבחר עובד הוראה לתפקיד ראש רשות מקומית או לתפקיד סגן
ראש רשות מקומית בשכר - תיחשב תקופת כהונתו כחופשה ללא
שכר.
4.1
 
נבחר עובד הוראה המכהן בתפקיד של מפקח, מנהל מוסד חינוך,
סגן מנהל מוסד חינוך או מנהל חטיבת ביניים לחבר מועצת רשות
מקומית שתחום שיפוטה כלול בתחום סמכויותיו כעובד הוראה
תיחשב תקופת כהונתו כחופשה ללא שכר.
4.2
 
נבחר עובד הוראה לתפקיד של מחזיק תיק החינוך במועצת
הרשות המקומית שבתחומיה הוא מועסק בתפקידו כעובד
הוראה, יחדל מעבודתו כעובד הוראה, ותקופת כהונתו בתפקיד
כאמור תיחשב כחופשה ללא שכר.
4.3
 
נבחר עובד הוראה שאינו מוזכר בפסקאות 4.3‎-4.1 דלעיל כחבר
מועצת רשות מקומית יוכל להוסיף ולעבוד בשכר במסגרת
תפקידו גם בתקופת כהונתו כחבר מועצת הרשות המקומית.
4.4
 
דרכי תעמולה - שינון
5.
תשומת לבם של עובדי משרדנו מופנית להוראות שפורסמו
בחוזר מט/1, עמ' 12, סעיף 4, שיש לפעול לפיהן בקשר להגבלות
תעמולה מפלגתית בזמן מערכת הבחירות לרשויות המקומיות.
 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל ד"ר יאיר סמוכה, סגן מנהל המינהל
הפדגוגי, טל' 02‎-5604028.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/3, י"ב במרחשוון התשנ"ט, 1 בנובמבר 1998